Begroting 2017  

De financiën van de gemeente Hengelo

In dit hoofdstuk worden de financiën van de gemeente Hengelo voor de begrotingsjaren 2017 tot en met 2020 beschreven. Er wordt onder andere ingegaan op het meerjarenperspectief 2017-2020 en het nieuwe beleid op basis van de Kadernota 2017-2020. Hierbij zien we als uitdagingen voor de komende jaren met name de transformaties in het sociaal domein, de binnenstad en het meerjarig op orde houden van de begroting. Deze thema’s zijn van essentieel belang voor het waarborgen van een aangename en sociale stad. Met een begrotingsomzet in 2017 van circa € 286 miljoen zijn we in staat om de vele ambities en activiteiten uit te voeren. Hieronder vallen ook de grote (gebiedsontwikkelings)projecten. De ontwikkelingen in het meerjarenperspectief worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen beschreven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de overige ontwikkelingen en risico’s, de financiële positie, de belasting- en tariefmaatregelen en de grondslagen voor de ramingen van het bestaand beleid (d.w.z. de begrotingsuitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting).


Meerjarenperspectief 2017-2020 Transformatie in het sociale domein Transformatie in de binnenstad Grote projecten