De financiën van de gemeente Hengelo 

Transformatie in het sociale domein

In 2015 zijn nieuwe taken uit de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugd(zorg) op de gemeente afgekomen. We zetten in op een transformatie van het sociaal domein. De integrale probleemaanpak rondom één gezin of persoon staat daarbinnen centraal. Er worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld. Daarbij willen we inzetten op preventie met als gevolg, dat onze focus verschuift van maatwerkvoorzieningen naar collectieve voorzieningen.

De transformatie-agenda ‘Hengelo sociaal met lef’ is een actieplan over hoe we samen met onze partners in het sociaal domein aan de slag zijn en gaan met vernieuwen. De agenda benoemt vier brede thema’s waarop we willen inzetten in het sociaal domein, met daaronder ontwikkelpunten

  • Focussen op levensloop
  • Doorontwikkelen algemene en preventieve voorzieningen
  • Integraler ondersteunen
  • Versterken zelf- en samen- redzaamheid

De kosten die in 2017 worden gemaakt ten behoeve van de al lopende (lef-)projecten, die worden gedekt uit het innovatiebudget, zullen ook in de begrotingswijziging voor Jeugd en Wmo worden verwerkt. Daarbij wordt een link gelegd met de extra inzet op Wijkracht, zoals besloten met de Kadernota 2017-2020, en met de motie Gebruik innovatiebudget, zoals besloten in de raadsvergadering van 6 juli jl.