De financiën van de gemeente Hengelo 

Grote projecten

Hengelo kent een aantal grote (gebiedsontwikkelings)projecten die vaak een aanzienlijke tijd doorlopen. Met deze gebiedsontwikkelingen kan Hengelo erin voorzien dat de economische groei gefaciliteerd wordt en dat Hengelose bedrijven en bewoners voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen en bedrijven en bewoners van buiten de gemeente zich in Hengelo kunnen vestigen.

Op deze manier wordt er naar gestreefd een duurzaam aanbod te hebben van kwalitatief hoogwaardige woon- en werklocaties met een divers aanbod van verschillende vestigingsmilieus.

Wonen

Hengelo kent een aantal grote woningbouwlocaties zoals: Broek Noord, Veldwijk Noord, Dalmeden, ’t Rot/Landmanserve, Medaillon en Hart van Zuid. Naast de woningbouw in deze grote projecten vindt er ook binnen andere projecten woningbouw plaats en zijn er ook diverse ‘kleine’ initiatieven in de stad waarin woningen worden toegevoegd. Soms door nieuwbouw op lege plekken, maar vaker als gevolg van de transformatie van andere functies zoals scholen en kantoren.

In de komende jaren spelen we in op ontwikkelingen die door de toenemende belangstelling voor nieuwbouwwoningen en kavels op gang komt. Daarbij zetten we vooral in op een verbreding van het aanbod, met nieuw aanbod in bestaand stedelijk gebied. Hierbij valt te denken aan het tot ontwikkeling brengen van locaties zoals de Marskant, Seahorse, Gezondheidspark, Wemenpark (Badhuis/Ariënsschool) en de herstructurering van de Hengelose Es.

Tevens wordt in overleg met Welbions ingezet op een divers aanbod in het gebied Veldwijk Noord nadat in 2015 het winkelcentrum is opgeleverd. Hierbij dient ook het belang in de sociale woningbouw voorop te worden gesteld. In 2016 is begonnen met de aanleg van het bijbehorende park en tevens is de omgeving van het FBK stadion verbeterd waardoor het aantrekkelijker wonen is. Om Hengelo als aantrekkelijke woonstad op de kaart te houden is het belangrijk dat de beleving van de binnenstad verbetert. Hierbij moet worden ingespeeld op de ontwikkeling dat binnensteden een minder dominante winkelfunctie hebben maar veel meer gemengde functies. Om die reden wordt samen met eigenaren in de binnenstad ingezet op een toename van het woningaanbod door transformatie van bestaande panden zoals de Telgenflat.

Bedrijventerreinen en kantoren

Ook voor bedrijventerreinen geldt dat de belangstelling van bedrijven voor nieuwbouw en uitbreiding weer langzaam toeneemt. Hengelo kent een divers aanbod aan bedrijventerreinen die in eigen beheer van de gemeente wordt uitgegeven en daarnaast een aantal locaties dat wordt ontwikkeld door particuliere eigenaren, zoals het HTSP bij Thales.

Voor 2017 ligt het zwaartepunt op de acquisitie van bedrijven, zowel in regionaal dan wel lokaal verband. Dit geldt voor bestaande maar ook voor in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen Oosterveld, Hart van Zuid kanaalzone, Westermaat Campus, Westermaat de Veldkamp en XL Businesspark om de verkoopdoelstellingen te behalen die als basis voor de grondexploitatie dienen.

Gezien het ruime aanbod van bestaande kantoorlocaties en de leegstand in bestaande kantoren wordt er de komende periode niet actief gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe kantoorlocaties.

Naast de reguliere bedrijventerreinen kent Hengelo nog een bijzonder terrein met een specifiek profiel, het Gezondheidspark. In de afgelopen jaren is gebleken dat de zorg gerelateerde belangstelling voor dit gebied achterblijft bij de verwachtingen. Enerzijds komt dit door grote veranderingen in wet- en regelgeving voor de partijen binnen de gezondheidszorg. Anderzijds valt ook op dat partijen voor wie het Gezondheidspark bedoeld was, soms kiezen voor andere locaties. De belangstelling voor woningen in dit gebied is echter groot. In de komende jaren is een heroriëntatie nodig op de doelstellingen van het Gezondheidspark en wordt vooral gewerkt aan de mogelijkheden om het deel van Gezondheidspark dat bestemd is voor wonen tot ontwikkeling te brengen.

Infrastructuur

De gemeente Hengelo kent een aantal grote infrastructuurprojecten zoals de: F35, Enschedesestraat, Kuipersdijk en enkele herinrichtingen, zoals de Deurningerstraat, Mozartlaan en Ketelstraat.

Bijzondere projecten: Lange Wemen, Hart van Zuid, Business Park XL, Warmtenet en Twentebad

In Hengelo spelen twee grote gebiedsontwikkelingen die bijzondere aandacht vragen. Dit zijn Lange Wemen en Hart van Zuid.

Lange Wemen

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat nieuwbouw van het stadskantoor binnen het gebied Lange Wemen losgekoppeld kan worden van de andere ontwikkelingen. Het stadskantoor zal naar verwachting in de tweede helft van 2018 worden opgeleverd. De realisatie van het winkelprogramma in Lange Wemen is als gevolg van de gewijzigde omstandigheden voorlopig in de ijskast gezet.

Hart van Zuid

Binnen Hart van Zuid zijn diverse projecten in voorbereiding en uitvoering. Het winkelcentrum Esrein is in 2015 opgeleverd. Van groot belang in Hart van Zuid is de voorbereiding van de doortrekking van de Laan Hart van Zuid en de brug. De verbouw van een deel van de MTS is gerealiseerd en het WTC heeft zich gevestigd. Er wordt met verschillende potentiële medehuurders gesproken. Tevens is het Vereenigingsgebouw verkocht om te worden omgebouwd naar hotel en horecacentrum. Door de doortrekking van de Laan van Hart van Zuid de komende periode krijgt de aanliggende gebiedsontwikkeling tevens een nieuwe stimulans.

Naast de inhoudelijke voortgang in het project, is er ook een wijziging in de samenwerking. In 2016 is er met onze samenwerkingspartner op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een herijking van de samenwerking. Enkele hoofdpunten uit het akkoord zijn:

  • De gemeente gaat de grondexploitatie volledig voor eigen rekening en risico voortzetten
  • Van Wijnen heeft een gefaseerde afnameplicht voor een vijftal deelgebieden

Eén van de redenen om de samenwerkingsvorm aan te passen is om de gebiedsontwikkeling meer slagvaardiger aan te pakken. Op 4 oktober zal hierover besluitvorming in uw gemeenteraad plaatsvinden.

Business Park XL

Business Park XL is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en de provincie Overijssel. Met een totale netto omvang van 130 hectare en een ligging centraal in Twente direct aan de A35 en het Twentekanaal is BXL bij uitstek geschikt voor grote ruimtevragers uit de sectoren industrie, groothandel en logistiek. In het najaar van 2016 komt er duidelijkheid over een aantal belangrijke voorwaarden voor het succes van BXL:

  • het wordt duidelijk of alle grondverwervingen gerealiseerd zijn;
  • de planologische belemmeringen zijn weggenomen;
  • zicht op vraag uit de markt voor grote kavels.

Daarna kan de locatie naar verwachting vanaf 2017, na een wat moeizame start, echt uitgroeien tot logistieke hotspot voor grootschalige bedrijven van buiten de regio Twente.

Warmtenet

In 2015 heeft uw gemeenteraad het college opdracht gegeven om op zoek te gaan naar externe partners om samen met hen een bedrijf op te richten waarin de activiteiten van Warmtenet Hengelo worden ondergebracht. Dit heeft uiteindelijk op 22 juni 2016 geleid tot een raadsbesluit om in te stemmen met de overdracht van het Warmtenet aan een tweetal B.V.’s waarin de gemeente Hengelo participeert voor 5%, samen met Alliander en Ennatuurlijk. Deze twee B.V.’s zijn het Warmtebedrijf Hengelo B.V. dat de levering van warmte aan de klanten en de opwek van de warmte verzorgt en Warmtenetwerk Hengelo B.V. dat zorg draagt voor het transport van de warmte via de nieuw aan te leggen backbone.De aanleg van de backbone is eveneens onderwerp van de overeenkomst tussen de gemeente en beide bedrijven. Afgesproken is dat de backbone wordt aangelegd in opdracht van het nieuw opgerichte bedrijf Warmtenetwerk Hengelo BV. De risico’s ten aanzien van de aanleg worden in een verhouding van 65%, 25% en 10% gedragen door respectievelijk de gemeente, Alliander en Ennatuurlijk. De aanleg van de backbone is gestart in de zomer van 2016 en wordt in 2017 grotendeels afgerond. Over de aanbesteding van de backbone en de financiële consequenties die daaruit voortvloeien bent u geïnformeerd in de raadsbrief van 15 september jl. Na afronding van de realisatie van de backbone resteert er voor de gemeente Hengelo nog slechts een kleine deelname van 5% in zowel Warmtebedrijf Hengelo BV als Warmtenetwerk Hengelo BV. Naar verwachting kan het nieuwe Warmtenet door de genomen maatregelen bovendien rendabel draaien waardoor de feitelijke risico’s voor de gemeente na aanleg van de backbone zijn verdwenen.

Twentebad

2017 staat in het teken van fase II in de renovatie van het Twentebad. Fase II betekent de renovatie van het 50 meter sportbad en het plaatsen van een nieuwe (deels flexibele) overkapping. Aan het einde van fase II beschikt Hengelo over het enige overdekte 50 meter sportbad van Overijssel. Specifiek voor langebaanzwemmen is er in Oost-Nederland straks één trainingslocatie: Hengelo. Ter illustratie: uitgezonderd open water zijn alle afstanden op de Olympische Spelen langebaan (50m) wedstrijden.De realisatie van dit bad creëert ruimte voor extra verhuur/inkomsten aan breedtesport en schoolzwemmen en maakt de zomerperiode minder kwetsbaar voor slecht weer.Daarnaast zorgt clustering van (vereniging)zwemsport in dit bad voor ruimte voor meer bezoek aan activiteiten in het hoofdgebouw (zorg/activiteiten/recreatie). Na fase II is het tijd om het 25 meter wedstrijdbad en instructiebad te renoveren, zonder daarbij al te veel overlast voor de gebruikers te veroorzaken. Gelijktijdig wordt in belangrijke mate geïnvesteerd in verdere verduurzaming van het Twentebad.