Centrale thema’s 

Binnenstad

‘Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke seconde telt …!’ Citaat uit de visie ‘Toekomstbestendige Binnenstad Hengelo 2015’ (TBH).

Het coalitieakkoord 2014-2018 heeft van de aanpak van de Hengelose binnenstad een sector– en portefeuille-overstijgend thema gemaakt. De opgave luidt ‘naar een vitale en toekomstbestendige binnenstad van Hengelo’. De ernst en urgentie van wat er in de binnenstad speelt, vraagt om een andere aanpak.

Er gebeurt veel tegelijk als het gaat om de binnenstad. Inmiddels is er een lange lijst van zaken onder handen. Er is geen vastomlijnd plan, maar veel meer een agenda en een proces waarbij wordt aangesloten op initiatieven vanuit de binnenstad. Enkel door samen te werken met verschillende partners in de stad kan vooruitgang worden geboekt in de ontwikkelingen in de binnenstad.

Dit is leidend voor de aanpak van de gemeente Hengelo. Er wordt onderzocht hoe flexibel mogelijk ingespeeld kan worden op nieuwe initiatieven. Hierbij wordt een zekere drang van buiten verwacht in het afdwingen van beleidsruimte. Soms is het nodig dat het college hiervoor enige speelruimte moet hebben en dat naar de raad moet kunnen verdedigen. Deze aanpak moet zichtbaar gemaakt worden voor alle Hengeloërs omdat iedereen met een goed idee bij kan dragen aan het beter maken van de binnenstad.

De gemeente heeft hierbij enkele speerpunten opgesteld. De stad herinrichten naar een compactere binnenstad, dit geldt vooral voor de hoofdwinkelstraten. Hierbij wordt geprobeerd om samen met de binnenstadspartners de binnenstad warmer, gezelliger en aantrekkelijker te maken. De gemeente doet haar best om bezoekers langer te laten verblijven in de binnenstad. Stedelijke herverkaveling, actief wegbestemmen en verevenen. Deze uitdaging nemen we aan in samenhang met de landelijke Retailagenda. Concrete maatregelen uit de visie TBH zoals ‘Win je winkel’ en allerlei maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte zoals het verbeteren van de bewegwijzering en verlichting. Daarnaast zal het wonen in de binnenstad op andere wijze worden ingevuld (ter vervanging van de regeling Wonen boven Winkels) en behouden we het straatmeubilair.

Welke middelen zijn er voor de Binnenstad?

Het geld voor de binnenstad komt uit verschillende bronnen. Op de eerste plaats uit het bestaande Investeringsbudget Binnenstad van € 1 miljoen voor de periode 2015-2018. Het Investeringsbudget Binnenstad is met name bedoeld als hefboom voor grotere investeringen. Het budget is tactisch te combineren met andere investeringen, zoals voor beheer en onderhoud. Investeren doet de gemeente samen met partners zoals Regio Twente, Netwerkstad Twente, provincie Overijssel en (externe) investeerders. Hieronder worden de nieuwe beleidsinvesteringen voortkomend uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019 voor de binnenstad opgesomd:

 • Voortzetten Puienfonds € 100.000 jaarlijks
 • Schoonmaken op zondagen € 40.000 jaarlijks
 • Faciliteren evenementen € 30.000 jaarlijks
 • Vereveningsfonds Binnenstad € 400.000 eenmalig
 • Gratis parkeren koopzondagen€ 50.000 jaarlijks
 • Actieplan Fietsen 2015-2018€ 1.000.000 totale investering eenmalig

In de Kadernota worden extra middelen voor het beheer en aankleding van de openbare ruimte uitgetrokken. Deze middelen zijn mede bestemd voor het vervangen van de vlonder in het Prins Bernardplantsoen en het voortzetten van de bloembakken die samen met de St. Centrummanagement Hengelo in het voorjaar in de binnenstad worden geplaatst.

Waar zetten we in 2017 op in?

De gemeente Hengelo zet in 2017 onder andere in op:

 • Subsidie verwerven voor projecten uit de Spontane Binnenstad
 • Herinrichten van het kernwinkelgebied Enschedestraat – Lange Wemen – Pastoriestraat
 • Projecten stadsentrees
 • Diverse beeldende kunstprojecten in de binnenstad
 • Zorgen voor voldoende woningaanbod
 • Uitvoering geven aan het terrassenbeleid
 • Nieuwe horeca initiatieven zoals De Pastorie
 • Profilering en branding kernwinkelgebied