Programmaplan 

Economie, Werk en Inkomen

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder ten Heuw
Betrokken sector(en):Sociaal en Fysiek
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Katja Boerrigter, Henk Jan Tromp

De gemeente werkt aan een energiek Hengelo voor werken en ondernemen. Hierbij wordt de lokale economie (de bedrijven) gestimuleerd en gefaciliteerd door een actieve en betrokken houding. De wens is om burgers zoveel als mogelijk inkomen uit werk hebben. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk burgers werkgelegenheid te bieden door enerzijds de voorwaarden voor de vestiging van bedrijven aantrekkelijk te maken, anderzijds individuele begeleiding te bieden voor mensen bij de toeleiding naar werk en maatschappelijke participatie. Geprobeerd wordt om armoede te bestrijden en schulden te voorkomen dan wel te saneren door schuldbemiddeling. Doel daarbij is de burger zo goed mogelijk in staat te stellen zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving.


Feitenkaarten Maatschappelijke trends Speerpunten uit het coalitieakkoord Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017? Kengetallen Relevante beleidsnota’s Bezuinigings- maatregelen 2016-2019 Financiën