Economie, Werk en Inkomen 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

Economie

 • Binnenstad: doorgaan met het instrument Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren, werken aan het imago en de identiteit van de stad (citymarketing, evenementenkalender, horecavisie), aanpak winkelleegstand.
 • Expat Center Twente als een rendabel onderdeel van de WTC-organisatie.
 • Bedrijventerreinen: revitalisering bestaande locaties (Twentekanaal en Westermaat-Zuidwest) en verdere ontwikkeling van specifieke profielen zoals HTS Park Twente.
 • Economische samenwerking: sectorale aanpak in Twente, samenvoegen gemeentelijke EZ-taken en –afdelingen, strategisch programmeren van werklocaties op regionale schaal.

Uitkeringen, schuldhulpbemiddeling en minimabeleid

 • Het opstellen van een meerjarenperspectief over hoe de voorzieningen van het armoedebeleid kunnen worden verbonden met participatiedoelen.
 • Het invoeren van een kindpakket.
 • Meer inzetten op preventie en korte intensieve schulddienstverleningstrajecten.
 • Het voortzetten van de huidige relatie met de Voedselbank en het Jeugdsportfonds.
 • Het verder vormgeven van onze wettelijke taken met betrekking tot de ondersteuning van starters en ondernemers via de uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen door het ROZ.

Werkgelegenheid en Sociale Werkvoorziening

 • Het aanpakken van de mismatch tussen vraag en aanbod met betrekking tot de jeugdwerkloosheid.
 • Het investeren in regionale samenwerking tussen de 4 O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid).
 • Het organiseren van de werkgeversdienstverlening.
 • Het intensiveren van de samenwerking met het UWV, via regionale afstemming op het werkplein.
 • Het onderzoeken van de uitbouw van het Werkplein naar een regionaal ondernemersplein.
 • Het organiseren van SWB Leerwerkplekken voor mensen die kunnen werken maar daarin nog ontwikkeld moeten worden.
 • Het inzetten op een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.
 • Het maken van afspraken met uitkeringsgerechtigden inzake het vormgeven van hun inzet voor de maatschappij.
 • Het bestrijden van laaggeletterdheid.
 • Het stimuleren van de beweging naar werken buiten de muren van de Sociale werkvoorziening (SW).
 • Het bieden van een veilige werkplek aan de huidige SW-geïndiceerden.
 • Het toepassen van het instrument loonkostensubsidie met een aanvulling tot minimaal het minimumloon.
 • Het invulling geven aan beschut werken voor mensen die hierop aangewezen zijn.
 • Hengelo treedt op als centrumgemeente voor gemeenten in Twente en de Achterhoek op het gebied van ondersteuning van starters en ondernemers.