Economie, Werk en Inkomen 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017?

Economie

Op het gebied van economie en arbeidsmarkt wordt steeds meer op Twentse schaal gewerkt. De uitgangspunten en actielijnen voor deze samenwerking zijn opgesteld in het document Twente Werkt. De coördinatie ligt bij de Twenteboard, die vijf actielijnen heeft uitgezet: 1. een sterke sector High Tech Systemen en Materialen, 2. groei van het MKB, 3. nieuwe bedrijvigheid, 4. duurzame arbeidsmarkt en 5. werk door investeringen.

Gemeentelijke inbreng vanuit economie richt zich vooral op de actielijnen 2 en 3 (groei van het MKB en nieuwe bedrijvigheid) zowel beleidsmatig als vanuit het accountmanagement. In 2017 zal uitvoering gegeven worden aan het plan Business in Twente (acquisitie van bedrijven). Het thema internationalisering krijgt extra aandacht (internationale school, WTC, Expatcenter, Twente Branding). Besluitvorming over de programmering van bedrijventerreinen zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 plaatsvinden. In 2017 wordt eveneens de programmering van kantoren geanalyseerd en gekeken naar de ontwikkelingen in de detailhandel.

Op Twentse schaal wordt steeds intensiever gewerkt aan de promotie van en de instroom in de techniek (techniekpact, Twente goes Techno) en aan de bevordering van innovatie en export samen met het WTC Twente en Kennispark Twente. Het WTC Twente, dat nu gevestigd is in het WTC Business District in Hart van Zuid, heeft een aanzuigende werking op internationaal opererende bedrijven en instellingen. De gesprekken over de nieuwe Agenda van Twente zullen in 2017 worden afgerond.

Op lokaal niveau is er veel aandacht voor functieverandering van bestaand vastgoed, in de binnenstad en ook daarbuiten. Veel aandacht gaat naar de binnenstad met de horecavisie en het actieplan binnenstad als belangrijke onderdelen.

Het accountmanagement richt zich vooral op de begeleiding bij de uitgifte en herontwikkeling van verschillende bedrijvenlocaties (zoals Westermaat en het Gezondheidspark) en daarnaast op de binnenstad door inzet op acquisitie, leegstand en ondersteuning bij evenementen.

 

Verder is de gemeente verantwoordelijk voor de markt en kermis. De markt is in de afgelopen jaren nagenoeg kostendekkend gemaakt. Voor 2017 staan de volgende concrete acties gepland:

 • De gemeente investeert jaarlijks € 100.000 extra in de samenwerking op het gebied van economie en arbeidsmarkt in Twente.
 • De geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisie worden vastgesteld en de programmering van kantoren wordt geanalyseerd.
 • Verbinden van de acquisitie van accountmanagement met acquisitie op regionale schaal en met de werkgeversbenadering.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan een nieuwe Horecavisie. Deze visie is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van de binnenstad.
 • In samenwerking met het gezamenlijke havenbedrijf wordt de voorbereiding van de werkzaamheden aan het Twentekanaal in Hengelo gestart, zodat het Twentekanaal toegankelijk wordt voor grotere schepen.
 • Lange Wemen: met focus op het ontwikkelen van de detailhandelsvisie en bedrijfscontacten.
 • Hart van Zuid: met inzet op programmaontwikkeling (o.a. WTC-businessdistrict) en bedrijfscontacten met gevestigde en nieuwe ondernemers (WTC-businessdistrict, Kanaalzone).
 • Diverse werklocaties: (her)ontwikkeling en kaveluitgifte (van o.m. Oosterveld, Westermaat, De Veldkamp, Westermaat Expo, Westermaat Plein en Gezondheidspark).
 • Ontwikkeling en uitgifte van XL Business Park.

Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid

Het kindpakket is ingevoerd en er wordt ingezet op het nog beter bereiken van de doelgroep. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van intermediairs en in het bijzonder Wijkracht. Het kindpakket wordt actief onder de aandacht gebracht bij de doelgroep. Vanuit het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 worden de volgende pilots op het gebied van preventie of schuldhulpverlening gestart:

 • Werk met schuldhulpverlening
 • Verplichte schuldhulpverlening
 • Financieel beheer op maat
 • Nazorg na schuldhulpverlening

Op het gebied van vroegsignalering worden signalen van betalingsachterstanden bij Welbions (huur) en Menzis (collectieve polis voor minima) gecombineerd en opgepakt door Wijkracht, in samenwerking met BudgetAlert. Dit wordt eerst in een pilot voorbereid en bij succes ingevoerd in de hele stad. Via de verbinding met het economisch domein en korte lijnen met intermediairs als banken, accountants en de Belastingdienst, wordt voor zowel starters als bestaande ondernemers vanuit het ROZ op proactieve wijze uitvoering gegeven aan de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De gemeente is daarnaast betrokken bij de gewenste doorontwikkeling van het instrument Bbz.

 

Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening

Er wordt ingezet op het LEF-project ‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ dat is gericht op VSO-PRO-Entree-schoolverlaters. Hengelo neemt deel aan- en voeren het regionale project ‘Jeugdwerkloosheid’ uit dat is gericht op uitstroom van jongeren naar werk. Dit geldt ook voor regionale projecten als Twents Arbeidsmarktplan, Twenteboard en Sectorplan ‘Twente Werkt’. Omdat de arbeidsmarkt bestaat uit diverse sectoren wordt daartoe een sectorale werkwijze toegepast. Samen met de provincie wordt gewerkt aan de uitwerking van de Duitslandstrategie. Het doel van die strategie is dat de Duitse arbeidsmarkt aantrekkelijker wordt voor Nederlanders die dichtbij de grens wonen. Tevens wordt een marktbewerkingsplan 2017 opgesteld dat is gericht op werkgeversdienstverlening via Werkplein Twente en waarbij de uitvoering door de gemeente Hengelo wordt gedaan. Er wordt een governancestructuur ontwikkeld voor de samenwerking tussen UWV en 14 gemeenten die participeren in het Werkplein Twente.

De gemeente sluit een prestatiecontract af met het Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente op basis van de individuele behoeften en mogelijkheden van de werkzoekenden. Het aantal mogelijkheden voor maatschappelijke participatie in relatie met de Wmo wordt uitgebreid. Daarnaast wordt samen met maatschappelijke partners het aanbod voor taalonderwijs uitgebreid. De mogelijkheid om SW-geïndiceerden en mensen die onder de Participatiewet vallen te detacheren naar werkgevers wordt onderzocht.

Ook wordt een praktijkdiagnose (regionaal) georganiseerd om een beeld te krijgen wie in aanmerking moet komen voor nieuw-beschut onder de Participatiewet. In het kader van de banenafspraak worden voldoende matches in Twents verband van mensen met een arbeidshandicap en banen gerealiseerd. Er worden op werkgeversgerichte instrumenten toegepast om het aantal plaatsingen te vergroten waarbij deze instrumenten actueel worden gehouden. In het kader van de banenafspraak wordt ingezet op een structuur om statushouders aan het werk te helpen of anders te laten participeren in de samenleving.

Aandacht wordt besteed aan het intensiveren van de inburgering van statushouders die gericht is op integratie in de samenleving. Er wordt beleid opgesteld met als doel om deeltijd- en kort durende dienstverbanden in combinatie met bijstandsverlening beter te ondersteunen. Daarbij worden regels en administratieve lasten die dit beleid in de weg staan aangepast.

Aan de centrumfunctie van het ROZ voor gemeenten in Twente en de Achterhoek wordt proactief vorm gegeven door een breed pakket aan dienstverlening. Daarbij wordt ondernemerschap gestimuleerd binnen het onderwijs en verbinding gelegd met het economisch domein. Tevens wordt het sociaal ondernemerschap aangejaagd. In de maatschappelijke takenverkenning 2016 -2019 is de keuze gemaakt om het ROZ op afstand te plaatsen. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. Dit krijgt zijn beslag in 2017.