Economie, Werk en Inkomen 

Bezuinigings- maatregelen 2016-2019

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Hierbij wordt enkel ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of worden verhoogd ten opzichte van 2016.

1.1.4 Organiseren en aansturen van de Lambertuskermis (€ 60.000)

Er wordt een besparing van € 10.000 gerealiseerd door het budget voor inhuur van derden af te ramen. Daarnaast wordt vanaf 2017 een besparing van € 50.000 gerealiseerd doordat met extra marketing verwacht wordt dat de inkomsten (staangelden) toenemen. Zoals u in de financiële analyses (paragraaf 7.2) kunt lezen wordt deze taakstelling niet in zijn geheel gehaald.

1.1.9 Nieuwbouw stadskantoor (€ 536.000)

Nu de raad heeft ingestemd met de start van de nieuwbouw kan de eerder voorgestelde bezuinigingsopbrengst worden gerealiseerd vanaf 1 oktober 2018.

1.2.1 Verhogen omzet ROZ (€ 250.000)

De besparing door het verhogen van de omzet van het ROZ loopt op van € 225.000 in 2016 naar € 250.000 in 2017. Dit wordt gerealiseerd door het ROZ te verzelfstandigen en diensten daarna anders in te kopen.

1.3.4 Werkplekken bekostigen bij SWB bedrijven (€ 275.767)

De bezuiniging van € 236.000 op de gemeentelijke bijdrage aan SWB is niet haalbaar gebleken. Om te voorkomen dat dit voor de gemeente Hengelo leidt tot een kostenuitzetting is overeengekomen om deze bezuiniging vooralsnog in te vullen door een aframing van € 158.000 op het budget trajecten bij de SWB en een aframing van € 78.000 op het budget voor trajecten sociale activering. Met betrekking tot de motie ‘inbesteden SWB’ hebben wij u middels een raadsbrief van 7 juni 2016 geïnformeerd (zaaknummer 2027432). Verder is er € 39.767 bezuinigd op de formatie.