Onderwijs en Jeugd 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

Opgroeien en Ontwikkelen

  • Investeren in samenwerking tussen verschillende schoolbesturen (i.v.m. passend onderwijs en huisvestingsvraagstukken).
  • Sport, muziek, cultuureducatie en techniekonderwijs zoveel mogelijk naar scholen brengen.
  • Inzetten op de groep jongeren die buiten de boot vallen omdat ze geen entree-opleiding hebben.
  • Integrale Kind Centra als basisvoorziening.

Opvoeden en Zorg

  • Uitgaan van een positief opgroei- en opvoedklimaat met primaat bij ouders en opvoeders.
  • Nieuwe jeugdzorgtaken inkopen samen met andere gemeenten in Twente via raamcontracten.
  • Inzetten op preventie en afspraken maken met huisartsen en scholen over doorverwijzing en inzet van jeugdhulp.