Onderwijs en Jeugd 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017?

Opgroeien en ontwikkelen

De gemeente richt zich in 2017 op:

 • Het doorontwikkelen en uitbreiden van de voorschoolse voorzieningen in Hengelo, waarbij in lijn met de IKC ontwikkeling in Hengelo, de schoolbesturen een nadrukkelijke rol hebben in de kwaliteit van het voorschoolse en de basisschool. Aanvullend op de mogelijkheden die er zijn voor kinderen waarvan de ouders een beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslagen, faciliteert de gemeente voor zoveel mogelijk andere kinderen ook hoogwaardige peuterplekken (VVE) in de gemeente.
 • Realisatie van het Vmbo in de wijk Medaillon.
 • Over de huisvesting Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) wordt eind 2016 een IHP opgeleverd. Na besluitvorming zal hieraan zo snel mogelijk uitvoering worden gegeven.
 • De start van het nieuwe Voortijdig School Verlaten (VSV) convenant 2017-2020 dat de regio sluit met het ministerie van Onderwijs. Hierin is extra aandacht voor de doelgroep kwetsbare jongeren (jongeren uit VSO, praktijkonderwijs (PRO) en van de entree opleiding van het ROC).
 • Het afsluiten van een nieuw convenant voor cultuureducatie, zie hiervoor programma 4.
 • Sportstimulering, zie hiervoor programma 4.
 • Het integraal aanbesteden van vervoer, waaronder ook leerlingenvervoer.

Opvoeden en zorg

In 2017 wil de gemeente Hengelo de basisvoorzieningen voor jeugd in het voorveld verstevigen door:

 • het realiseren van voldoende kwalitatieve opvoed- en opgroeivoorzieningen (o.a. voorbereid ouderschap en preventie (vecht)scheiding).
 • het faciliteren van goed toegeruste jeugdprofessionals en organiseren van een effectieve samenwerking tussen deze professionals (Loes, jgz, Wijkracht, onderwijs, POH Jeugd).
 • uitvoering te geven aan het project jeugdhulp en sport.
 • uitvoeren van het LEF-project (zie centrale thema transities) de doe-boerderij (concept zorgboerderij).
 • op basis van de evaluatie van de pilot praktijkondersteuning jeugd bij huisartsen, dit verder implementeren.
 • de school als vindplaats voor zorgsignalen beter benutten door de schoolondersteuningsteams (po) en zorgadviesteams (vo) en verder samen met het onderwijs te ontwikkelen.
 • het extra budget dat is vrijgemaakt voor de versterking en doorontwikkeling van Wijkracht (nieuw beleid in de Kadernota 2017-2020) o.a. benutten om te kijken of de Wijkteams in een aantal situaties voorliggend de hulpvraag van jeugdigen kunnen beantwoorden. Concreet denken wij aan een koppeling van Wijkracht met LOES, Kickstart en met de Praktijkondersteuners Jeugd die bij de huisartsen zitten.

Ten aanzien van Jeugdhulp:

 • op basis van de evaluatie van de lokale toegang, de toegang jeugd en gezin verbeteren (o.a. samenwerking intern en samenwerking met externe partners in het voorveld en gedwongen kader).
 • jeugdhulp innovatief in het onderwijs inzetten ter voorkoming van inzet van zware zorg (onderwijs-zorgarrangementen).
 • stimuleren en faciliteren integrale aanpak en innovatie van jeugdhulppartners, onder andere door gezamenlijke voorbereidingen voor getransformeerde inkoop vanaf 2018 (regionaal).
 • regie en dossiers meer bij cliënten neerleggen, op basis van het familiegroepsplan (Jeugdwet).
 • integrale inzet op kwetsbare jongeren van 16-27 jaar (18-/18+ problematiek) (lokaal en regionaal).
 • uitwerking geven aan regionaal actieplan duurzame gezinsvormen, zoals pleegzorg en gezinshuizen.