Onderwijs en Jeugd 

Bezuinigings- maatregelen 2016-2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Er wordt alleen ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of worden verhoogd ten opzichte van 2016.

Programma onderwijshuisvesting (€ 10.000)

Er wordt bezuinigd door het verhogen van het eigen risico bij de aanbesteding van de verzekering voor de opstal van schoolgebouwen en door twee noodgebouwen af te stoten. In 2018 loopt deze bezuiniging op naar € 30.000.

Beleid maken voorschoolse periode en primair onderwijs (€ 88.090)

Bezuinigd wordt er door de bijdrage aan de schoolkrant te verminderen en minimaal noodzakelijke informatie te verstrekken vanuit de gemeente. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor de verdere vorming van de Integrale Kind Centra bij de betrokken partijen gelegd. Vanaf 2017 loopt de bezuiniging met € 13.000 op doordat de specifieke behoefte aan extra schoolgym verzorgd wordt door Hengelo Sport.

Onderwijsbegeleiding (€ 100.000)

Er wordt gekort op de middelen voor onderwijsbegeleiding door minder te investeren in taal, rekenen en opbrengst gericht werken. De bezuiniging loopt op van € 25.000 in 2016 naar € 100.000 vanaf 2017.

Leerlingenvervoer (€ 50.000)

Er wordt bezuinigd door te werken met centrale opstapplaatsen, door te zoeken naar alternatieven voor het aangepast vervoer.

Peuterspeelzaalwerk (€ 250.000)

Vanaf 2016 is er € 15.000 bezuinigd op het budget voor de speel-o-theek. Vanaf 2017 wordt hiernaast € 235.000 bezuinigd op het peuterspeelzaalwerk door dit onder te brengen bij de Wet kinderopvang. Hierdoor kunnen tweeverdieners gebruik maken van de kinderopvangtoeslag en de gemeentelijke subsidie worden bezuinigd.

Jeugd- en jongerenwerk (€ 172.300)

De bezuiniging op het professioneel jeugd- en jongerenwerk wordt verhoogd van € 100.000 in 2016 naar € 150.000 in 2017. In 2018 loopt de bezuiniging verder op naar € 200.000. Verder is vanaf 2016 ook bezuinigd op het vrijwillig jeugdwerk (€ 35.000) en het activiteitenbudget jeugd (€ 6.300). De huisvestingssubsidie voor Innocent is in stand gehouden (€ - 19.000).