Onderwijs en Jeugd 

Financiën

21. Opgroeien en ontwikkelen
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
21AUitvoeren van wettelijke taken rond het openbaar onderwijs zoals bestuurlijke en financiële taken.228222
21BOpstellen van een programma onderwijshuisvesting samen met schoolbesturen over nieuwbouw en aanpassing van gebouwen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.13.8767.498
    
21CBeleid maken voor voorschoolse periode en primair onderwijs om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en Integrale Kindcentra (IKC).1.5081.073
    
21DInkoop van onderwijsbegeleiding ter verbetering van de zorgstructuur in de voorschoolse periode, primair, voortgezet en speciaal onderwijs.117 
    
21ELeerplicht controleren en begeleiden van jongeren om voortijdige schooluitval te voorkomen.359237
21FBeleid maken voor individueel en groepsleerlingenvervoer, aanvragen hiervoor toetsen en vervoer inkopen.9246
21GCoördineren en organiseren van activiteiten om taal- en rekenvaardigheden voor volwassenen te bevorderen.310
21HBekostigen van peuterspeelzaalwerk.649 
21IUitvoeren wettelijke toezichtstaken rond kinderopvang en peuterspeelzalen.68254
21JSubsidiëren van algemeen jeugd- en jongerenwerk, zoals jongerencentra en scouting en specifiek jeugd- en jongerenwerk gericht op jongeren die buiten de boot dreigen te vallen zoals ambulant jongerenwerk.2.119 
    
Totaal 20.4949.091
22. Opvoeden en zorg
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
22AOrganiseren en bekostigen van informatie, advies en preventie rond opvoeden en zorg.979 
22BDe GGD financieren voor uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheidszorg.1.909 
22CInkopen van Jeugdhulp zoals bij opvoed- en opgroeiproblemen, psychische problemen en verstandelijke beperkingen.14.4920
22DInkopen van beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering na uitspraak van de kinderrechter.2.954 
Totaal 20.3340
Programmatotaal 2
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-40.016-37.214-34.895-35.175-34.680-34.576
BATEN (excl. mutaties reserves2.7781.9992.0632.0632.0652.065
Totaal-37.238-35.216-32.832-33.111-32.615-32.512
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-5.503-5.399-5.933-6.174-6.270-6.361
Onttrekkingen aan de reserves6.4267.3447.0287.3517.2337.122
Totaal9231.9461.0951.177962761
Resultaat na bestemming-36.315-33.270-31.736-31.934-31.653-31.750