Welzijn en Zorg 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

Thuis in de buurt:

  • Hechten aan spreiding van voorzieningen in de buurt. Rekening houden met de leefbaarheid in de wijk en met het feit dat steeds meer van mensen wordt verwacht dat ze langer thuis blijven wonen.
  • Meer inzetten op algemene collectieve voorzieningen in plaats van op grote schaal individueel maatwerk.
  • Meer samenhang aanbrengen in de programmering voor jeugd en volwassenen.
  • Inzetten op gebruik van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed door gesubsidieerde instellingen en verenigingen. Dit geldt in het in het bijzonder voor de wijkwelzijnsaccommodaties.
  • Stimuleren van de instandhouding van speeltuinen.

Maatwerk zorg

  • Samen met partners op zoek naar sociale innovaties om de decentralisatie goed te laten landen. De schotten tussen de verschillende vormen van zorg en ondersteuning moeten zoveel mogelijk verdwijnen.
  • Zelf de toegang bepalen tot deze voorzieningen en de keuzevrijheid van de inwoners en daarmee de inzet van algemene en maatwerkvoorzieningen.
  • De gemeente heeft oog voor de onrust onder ouderen over mogelijk gedwongen verhuizingen uit het verzorgingshuis als gevolg van de zorg thuis, buiten instellingen. Hierbij wordt in kaart gebracht welke problematiek dit met zich mee brengt met het oog op een mogelijk beroep op Wmo-voorzieningen.
  • Er wordt gezocht naar combinaties van allerlei vormen van voorzieningen voor vervoer.