Welzijn en Zorg 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen 2017

Thuis in de buurt

Wijkracht is met ingang van 1 maart 2016 een zelfstandige stichting waarin de ‘oude’ organisaties Scala, SWOH, SIZT en Carint Maatschappelijke Dienstverlening zijn opgenomen. De samenvoeging in van Wijkracht bleef niet beperkt tot de wijkteams. Ook de stedelijke diensten van de betrokken organisaties zijn onderdeel geworden van Wijkracht. Dit betreft de diensten:

 • Skillz jongerenwerk
 • Hulpdienst Hengelo
 • Bureau Sociaal Raadslieden
 • Servicepunt Vrijwilligers

Als gevolg van verdere rijksbezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2017 en 2018 is het noodzakelijk intensief in te zetten op de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. De gemeente Hengelo hecht aan spreiding van deze voorzieningen in de buurt en aan meer samenhang in de programmering voor jeugd en volwassenen. Ook in de transformatie-agenda komt dit tot uiting. De focus ligt op innovatie en samenwerking.

In een aantal van de in de transformatie-agenda benoemde LEF-projecten wordt voor Wijkracht ook een rol voorzien. De gemeente gelooft in de kracht van Wijkracht als algemene voorziening aan de voorkant. De basis daarvoor is echter nog te smal, zowel qua aanbod als in zichtbaarheid in de wijk. Daarnaast willen de gemeente, met het oog op het versterken van de algemene voorzieningen, graag dat ook de volgende taken opgepakt kunnen worden door Wijkracht:

 • Op basis van signalen uit de wijken, moet het wijkteam in samenspraak met onder andere welzijnsinstellingen komen tot een afgestemd programma van diensten en activiteiten.
 • Meedenken over (en eventueel faciliteren van) buurtdiensten en bewonersinitiatieven (bijvoorbeeld wanneer er behoefte blijkt te zijn aan een boodschappendienst in de wijk).

Voor de versterking en doorontwikkeling van Wijkracht wordt in 2017 en 2018 extra budget vrijgemaakt (nieuw beleid in de Kadernota 2017-2020). Concreet zet Wijkracht in 2017 en 2018 extra in op:

 • Dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken: de verwachting is dat met het programmeren (en accommoderen) van dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken goede (voorliggende) algemene voorzieningen gerealiseerd kunnen worden als alternatief voor of in aanvulling op een maatwerkvoorziening (begeleiding Wmo).
 • Doorontwikkeling MBO sociaal werk: reguliere thuisbegeleiding is in 2015 een maatwerkvoorziening geworden en is meegenomen in de aanbesteding. Wijkracht is in 2015 een pilot MBO sociaal werker gestart om lichte thuisbegeleidingsvragen voorliggend op te kunnen pakken en daarmee het beroep op de maatwerkvoorzieningen te verminderen. Deze pilot wordt geëvalueerd en afhankelijk daarvan wordt dit in 2017 verder ingezet.
 • Koppeling werk en inkomen: we wensen dat in 2017 onderdelen van het domein werk en inkomen aangehaakt worden bij het wijkteam, bijvoorbeeld schuldhulpverlening of de ‘zorg’ voor kwetsbare jongeren (VSO).
 • Koppeling Jeugd: de samenwerking van Wijkracht met de gemeentelijke toegang is tot op heden meer gericht op het Zorgloket en het team Wmo dan op het team Jeugd & Gezin. Concreet denken wij aan een koppeling van Wijkracht met LOES, Kickstart en met de Praktijkondersteuners Jeugd die bij de huisartsen zitten. Dit vraagt om investering in opleiding van de Wijkracht-teams.
 • Koppeling geestelijke gezondheidszorg (ggz): in een aantal Hengelose wijken wonen relatief gezien veel ggz-patiënten die mogelijk geholpen zijn met lichte ondersteuning dicht bij huis door Wijkracht.

Verder wordt in 2017 ingezet op:

 • Uitvoeren actieplannen mantelzorg en vrijwilligerswerk: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Jonge mantelzorgers en vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van Wijkracht consulenten en maatschappelijke stages vanuit scholen worden gestimuleerd.
 • Bestuursopdracht Maatschappelijk vastgoed: in de bestuurlijke opdracht ‘Programmeren en accommoderen welzijn en zorg’ is beschreven en aangegeven dat accommodaties als zorgsteunpunten en wijkcentra een belangrijke rol spelen in de verschuiving van maatwerk- naar algemene voorzieningen. Zorg inhoudelijk is dit opgepakt in de bestuurlijke opdracht ‘Dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken’. De beide opdrachten zijn met elkaar verbonden. Via deze opdrachten heeft de gemeente in 2016 in beeld gebracht voor welke doelgroepen voorliggend welke algemene voorziening nodig is en waar dit mogelijk is. Ook is in beeld gebracht welke maatwerkvoorzieningen meer in de wijken geaccommodeerd kunnen worden. Er ligt een plan voor 2017 om hieraan uitvoering te geven. Het beantwoorden van de vervolgvraag wordt uitgewerkt via de volgende lijnen:
  • Onderzoek naar doelgroepen, aanbod, locaties en kosten.
  • Initiëren van pilots en samenwerkingsvormen.
  • Opstellen van een subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp.
  • De ontwikkeling van een stimuleringsregeling Lang zult u wonen. De gemeente richt zich op preventie en subsidiemogelijkheden voor woningeigenaren.
  • Opgavegericht werken: meer dan ooit is het van belang de juiste dingen te doen en de dingen juist te doen. Opgavegericht werken is een methodiek die daarbij helpt. Samen met partners in de stad (Welbions, Wijkracht, politie) wordt de focus gelegd op:
   • Signaleren
   • Kiezen
   • Doen
   • Monitoren
  • Uitvoering geven aan de motie ‘Gebruik innovatiebudget’ waarbij mogelijk een platform geboden wordt waar Hengelose inwoners laagdrempelig de kans krijgen om innovatieve ideeën (voor zorg en welzijn) te delen en deze, indien geschikt en mogelijk, uit te voeren.

Maatwerk zorg

 • Inkoop maatwerk: in 2016 is er een nieuwe aanbesteding geweest voor de maatwerkvoorzieningen ondersteuning zelfstandig leven (OZL) en ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD). Ten opzichte van 2016 zijn de tarieven aangepast en is een vereenvoudiging van het toekenningssysteem doorgevoerd. Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe contracten en naar verwachting deels ook nieuwe aanbieders op dit terrein.
 • Verder werken aan een doorontwikkeling van de inkoop en uitvoering naar een meer geïntegreerde en resultaatgerichte aanpak vanaf 2018. De uitkomst van o.a. een pilot over de relatie tussen hulp bij het huishouden en andere vormen van ondersteuning moet daar input voor geven. Daar hoort ook bij de wisselwerking met voorzieningen en initiatieven in het voorliggende (welzijns)veld.
 • Wmo monitor en toezicht op kwaliteit: er wordt gewerkt aan een concretere invulling van het toezicht op kwaliteit en het doen van resultaatmetingen. Dat is ook weer belangrijk voor de inkoop van zorg. Dit gebeurt deels op regionaal niveau en deels lokaal (handhaving bij fraude of anderszins misbruik). In 2016 is een pilot gedraaid rondom de handhaving en toezicht op de Wmo. In de komende periode wordt met de aanbevelingen aan de slag gegaan. Een andere stap is het opbouwen van een Wmo monitor door Kennispunt Twente (als bouwsteen voor een brede regionale monitor sociaal domein). Zicht op de cijfers over ingezette uren, de verhouding pgb en zorg in natura, trends in het beroep dat op de Wmo wordt gedaan geeft houvast in de discussie over kwaliteit en resultaatmeting.
 • Vervoer: in 2017 wordt uitwerking gegeven aan de nieuwe invulling van maatwerkvervoer in combinatie met andere vormen van doelgroepenvervoer op Twents niveau. Streven is hier medio 2017 al de eerste stappen in te zetten. Dit betekent ook dat er gekeken wordt naar initiatieven in het voorliggende veld en aanvullend op het openbaar vervoer.
 • Clientondersteuning: er wordt gewerkt aan doorontwikkeling van de onafhankelijke cliëntondersteuning door naast professionals ook vrijwilligers in te zetten. Aandachtspunt voor 2017 is de cliëntondersteuning voor mensen die qua zorgvraag op het grensvlak van de verschillende wetten zitten. Zoals bijvoorbeeld mensen die van zorg via de Wmo over moeten gaan naar de Wet Langdurige Zorg.
 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: in 2017 vindt besluitvorming plaats over de bestaande maatschappelijk opvang woonvoorzieningen verhuizen naar de nieuwe locatie van Humanitas onder Dak. Verder gaat in 2017 de aandacht uit naar het bundelen van voorzieningen op de nieuwe locatie van Humanitas onder Dak.
 • Vanaf 2020 ligt de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen bij alle gemeenten in plaats van bij de centrumgemeente. Dit betekent dat in 2017 gestart wordt met voorbereidingen, bijvoorbeeld op het gebied van afspraken maken met aanbieders.
 • Veilig Thuis
 • Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale toegang. Dit wordt financieel toegelicht in programma 2.