Programmaplan 

Sport en Cultuur

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder Bruggink
Betrokken sector(en):Samenleving en Stedelijk Beheer
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Katja Boerrigter en Herman Tinselboer

De gemeente Hengelo streeft ernaar dat sport voor iedereen toegankelijk is, veilig en laagdrempelig. De burgers zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen sport- of beweeggedrag waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van sportaanbieders. De gemeente zet in op ondersteuning van maatschappelijk actieve sportverenigingen. Sportbeleid is nauw verweven met andere beleidsterreinen.

De gemeente streeft naar een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele infrastructuur. Belangrijk is dat de inwoners weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in geschoold kunnen worden en er volop aan deel kunnen nemen. De gemeente speelt hierin verschillende rollen: regisseur, subsidieverlener, opdrachtgever, vastgoedverhuurder.


Feitenkaarten Maatschappelijke trends Speerpunten uit het coalitieakkoord Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017? Kengetal Relevante beleidsnota’s Bezuinigings- maatregelen 2016-2019 Financiën