Sport en Cultuur 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017?

Sport

In het najaar van 2016 wordt de kadernota Sport en Bewegen vastgesteld. Als nadere uitwerking hiervan worden drie uitvoeringsprogramma’s gemaakt: sportstimulering, verenigingsondersteuning en sportaccommodatiebeleid. In 2017 wordt uitvoering gegeven aan deze programma’s:

 • In 2017 wordt gestart met de bouw van de overkapping van het 50 meter buitenbad. Ook worden de benodigde werkzaamheden verricht aan de technische installaties.
 • Een pilot uitvoeren op een school op het gebied van bewegend leren.
 • Specifieke aandacht vragen voor werving en behoud van vrijwilligerskader van sportverenigingen via een themabijeenkomst Sport
 • Het stimuleren van sportverenigingen om hun bredere maatschappelijke rol (verder) op te pakken.
 • Een toekomstplan maken voor het beheer en onderhoud van het FBK-stadion in samenwerking met de stichting FBK-Games en de lokale atletiekvereniging.
 • Uitwerken wens van binnensportverenigingen om zelf (deels) een binnensportaccommodatie te beheren, onderhouden of exploiteren.
 • Overgaan op een meer gebruiksvriendelijk verhuursysteem voor sportaccommodaties.
 • Op basis van hernieuwde criteria voor verhuur van binnensportaccommodaties komen tot een goede zaalindeling.

Verder in 2017:

 • Het onderhoud van alle sportaccommodaties en het beheer van buitensport accommodaties wordt naar verwachting vanaf 1 januari 2017 ondergebracht bij Gildebor.
 • Als onderdeel van het nieuw beleid (voorstel N.4A) uit de Kadernota 2017-2020 wordt een nieuw kunstgrasveld op sportpark ’t Wilbert gerealiseerd. Dit als gevolg van capaciteitsprobleem bij Achilles ’12.

Cultuur

De subsidie uitvoeringsregelingen Cultuur worden gewijzigd:

 • Voor toetreding van een nieuwe amateurkunstvereniging wordt het subsidieplafond van de basissubsidies Amateurkunst verhoogd (Kadernota 2017-2020). Ook worden de basissubsidies opnieuw berekend en bijgesteld. De uitgangspunten hierbij zijn het aantal openbare uitvoeringen en de vergoeding voor de artistiek leider(s) van de amateurkunstverenigingen. De nieuwe subsidiebedragen gaan gelden voor een periode van twee jaar (2017 en 2018).
 • In samenspraak met de culturele kernvoorzieningen worden nieuwe subsidie- en prestatieafspraken gemaakt.

Verder in 2017:

 • De structurele bezuinigingstaakstelling van de Bibliotheek Hengelo wordt structureel verlaagd met € 50.000 op basis van de Kadernota 2017-2020. Dat wil zeggen dat in 2017 de taakstelling blijft gehandhaafd op het niveau van 2016, namelijk € 75.000 en de bijgestelde taakstelling is vanaf 2018 jaarlijks € 150.000. Bibliotheek Hengelo geeft verder invulling aan de bezuinigingstaakstelling en het verhogen van de eigen inkomsten, onder meer door nieuwe dienstverlening in het sociaal domein. De bibliotheek helpt mensen hun weg te vinden in de maatschappij en daar actief aan deel te nemen. De nieuwe dienstverlening krijgt vorm in goed overleg met de gemeente en in samenspraak met (lokale) partners en klanten van de bibliotheek. Voorbeelden: Hulpwijzer Hengelo (digitale sociale kaart van Wijkracht), Taalpunt (bestrijding van laaggeletterdheid) en spreekuren van de Belastingdienst en het UWV.
 • HEIM/CREA en Muziekschool fuseren tot één organisatie voor kunst, muziek, techniek en erfgoed. De organisatie werkt toe naar een gemeenschappelijke huisvesting.
 • Metropool en Atak werken stapsgewijs verder aan hun gemeenschappelijke visie om te komen tot één sterke podiumorganisatie onder één aansturing, met als doel het aantrekken van duurzaam meer bezoekers door een aantrekkelijk en divers aanbod van popmuziek in Oost-Nederland.
 • Samen met de gemeente Enschede werkt de gemeente Hengelo de financiële en inhoudelijke kaders uit ten aanzien van gezamenlijke subsidiëring.
 • De structurele bezuiniging van € 50.000 op de subsidie aan het Rabotheater wordt teruggedraaid. Verder wordt gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de theaterfunctie in Hengelo.
 • Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt voortgezet in de periode 2017-2020. Het college heeft hiertoe een intentieverklaring samen met het rijk ondertekend.
 • De kunst- en cultuurvisie Hengelo 2014-2020 wordt tussentijds geëvalueerd.
 • Het aanjaagbudget beeldende kunst is na een opstartperiode van twee jaar definitief opgenomen in de subsidie-uitvoeringsregelingen.
 • Er wordt verder gewerkt aan de kunstopdracht voor de nieuwbouw van het Stadskantoor in het kader van de 1% regeling.