Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Maatschappelijke trends

  • Het soort huishoudens verandert sterk, de komende dertig jaar neemt het aantal 65-plussers toe. Door de ontgroening, de afname van de bevolking in de actieve levensfase, de toename van het aantal ouderen die bovendien ouder worden, veranderen de huishoudens aanzienlijk van samenstelling. Door huishoudverdunning neemt het aantal huishoudens toe. Dit geldt met name voor het aantal eenpersoonshuishoudens.
  • Naast nieuwbouw is vooral het verbeteren en transformeren van de bestaande woningen, kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed van belang. Vanwege de toename van het aantal huishoudens, de wijzigende kenmerken van de bevolking en huishoudens is er nieuwbouw nodig. Daarbij is regionale afstemming wenselijk. Omdat de nieuwbouw jaarlijks maar één procent van de voorraad verbetert, en de verbetering, aanpassing, transformatie, verduurzaming op deze wijze te langzaam gaat, is tegelijkertijd een nog belangrijker opgave het realiseren van aanzienlijke verbeteringen in de bestaande woon- en leefomgeving.
  • Minder grootschalige ontwikkelingen, meer inbreiding en beheer: de huidige beperkte mogelijkheden voor grootschalige gebiedsontwikkeling leiden tot een meer dynamische, innovatieve en vraaggerichte woning- en utiliteitsbouw in de stad. Flexibiliteit, adaptiviteit en ‘go with the flow’ kenmerken de wenselijke ontwikkelrichting.
  • Een minder sterke groei van de mobiliteit dan in het verleden. De afgelopen decennia is de mobiliteit, vooral door een vergroting van de verplaatsingsafstanden, sterk gegroeid. Voor de toekomst kan uitgegaan worden van een meer bescheiden groei van de mobiliteit dan in het verleden. Naast een meer bescheiden groei treedt naar verwachting een verschuiving van de mobiliteit op met veel meer kriskras bewegingen in de regio. De toename van de automobiliteit vlakt na 2020 in meer of minder mate af.