Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Pilot Spontane Binnenstad
 • Strategisch programmeren: wonen, bedrijven en kantoren
 • Ontwikkelagenda: uitvoeren van de samenwerkings- en investeringsafspraken
 • Skatepark realiseren
 • Cultureel Erfgoed, herbestemming Badhuis-Ariënsschool
 • Flexibele bestemmingsplannen en experimenteergebieden
 • Weusthagpark voltooien
 • Woonwensen centraal en ruimte voor de actieve woonconsument
 • Verduurzaming woningvoorraad (green deal over energie en toegankelijkheid)
 • Arrangementen voor wonen, zorg en welzijn (uitrollen woonservicegebieden)
 • Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen (i.r.t. herijken convenant Welbions)
 • Herijken van het convenant met Welbions
 • Hart van Zuid: realisering lopende projecten en herijking samenwerking

Bereikbaarheid

 • Enschedesestraat opnieuw inrichten
 • Herinrichting Haaksbergerstraat als gemeentelijk aandeel in ontwikkeling van High Tech Systems Park
 • Actieplan voor de fiets: inclusief afronden F35, oplaadpunten, verwijderen obstakels etc.
 • Openbaar Vervoer: regeling voor ouderen vernieuwen
 • Herstructurering Westtangent
 • Differentiatie in het parkeerbeleid (experimenten)