Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017?

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Strategisch programmeren wonen: conform de woonvisie wordt toegewerkt naar minder harde bestemmingsplannen waardoor ruimte in de programmering ontstaat voor nieuwe initiatieven gericht op het versterken van de kwaliteit van de bestaande stad (transformatie, herstructurering). Hiervoor worden in 2017 volgende acties opgepakt:
  • Actief intrekkingenbeleid (vergunning en bestemming) ontwikkelen voor projecten die niet van de grond komen en projecten die niet meer aansluiten bij de behoefte.
  • Regionale Planmonitor ontwikkelen waarbij periodiek zicht is op de beschikbare plancapaciteit conform de ladder voor duurzame verstedelijking.
  • Actualisering uitgangspunten Regionale Woon Programmering (RWP) en nieuwe inzichten verwerken in het gemeentelijk woningbouwprogramma.
  • Toepassen van een kwalitatief afwegingskader voor nieuwe initiatieven en jaarlijks vaststellen van de kwalitatieve wegingsfactoren.
  • Onderzoek kwaliteit suburbane woonmilieus verwerken in de programmering.
 • Strategisch programmeren bedrijven en kantoren: in regionaal verband wordt gewerkt aan de programmering van werkgebieden. Begin 2017 wordt de regionale programmering voorgelegd ter besluitvorming.
 • Ontwikkelagenda: uitvoeren van de samenwerkings- en investeringsafspraken. De projecten uit de ontwikkelagenda voor Hengelo zijn in uitvoering genomen, Enschedesestraat en ontsluiting HighTechcampus Haaksbergerstraat. In netwerkstadverband wordt in 2017 prioriteit gegeven aan de samenwerking op het gebied van economie, binnensteden en het lobbydossier mobiliteit.
 • Skatepark realiseren: er is een subsidie door de provincie toegezegd voor de stadsentrees. Deze wordt deels ingezet voor het Industrieplein. Samen met o.a. NS, de skaters en het waterschap Vechtstromen worden afspraken gemaakt worden over de inzet van beschikbare middelen.
 • Cultureel Erfgoed, herbestemming Badhuis-Ariënsschool: de ontwikkelaar heeft het plan om het gebied te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Er is een subsidie door de provincie toegezegd voor de stadsentrees. Deze wordt deels ingezet voor het de herinrichting van de Drienerbeek zodat de beekzone opnieuw kan worden ingericht en een functie kan krijgen voor de toekomstige bewoners in het gebied.
 • Flexibele bestemmingsplannen en experimenteergebieden: daar waar mogelijk werken wij met flexibele bestemmingsplan.
 • Weusthagpark voltooien.
 • Verduurzaming woningvoorraad (green deal over energie en toegankelijkheid): gemeente gaat door met het energieloket en sluit zich aan bij het regionale programma duurzaam thuis Twente. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vrijwillige wooncoaches.
 • Arrangementen voor wonen, zorg en welzijn (woonservicegebieden) ontwikkelen in Klein Driene, Berflo Es en vanaf 2017 ook binnenstad. Zie programma 3 Thuis in de buurt voor meer informatie.
 • Er worden afspraken gemaakt met de woningcorporatie over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
 • Er wordt ingezet op doorstroming van scheefwoners naar onder andere middeldure huurwoningen. Hiervoor worden kansrijke locaties aangewezen. Ook wordt onderzoek gedaan om vervolgens panden aan te wijzen voor de tijdelijkheid of door transformatie goedkope en betaalbare huurwoningen worden gerealiseerd.
 • Ook doet de gemeente onderzoek en wijst locaties of panden aan om voor tijdelijkheid of transformatie goedkope en betaalbare huurwoningen te realiseren.

Omgevingsvergunningen

 • Bouw en ruimtelijke ordening: er wordt de komende jaren een stijgend aantal bouwinitiatieven verwacht waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Dit ondanks dat de afgelopen jaren de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen zijn uitgebreid. Regelgeving is complexer geworden waardoor ook bouwplannen die niet vergunningplichtig zijn aan de gemeente voor toetsing worden voorgelegd. Hierdoor wordt een verdere toename van het werkaanbod verwacht waar geen evenredige stijging van de bouwleges tegenover zal staan. Op langere termijn zal mogelijke wetgeving over de private kwaliteitsborging in de bouw van invloed zijn op het aantal vergunningaanvragen dat een bouwtechnische toetsing vereist.
 • Milieu: het aantal vergunningplichtige milieubedrijven neemt door aanpassing van wetgeving verder af. De uitvoering van de milieutaken gebeurt vooralsnog onder het regime van het netwerk Regionale Uitvoeringsdienst Twente (RUD). In 2017 zal het netwerk RUD overgaan in een gemeenschappelijke regeling. De gemeente blijft het bevoegd gezag voor de meeste milieu inrichtingen maar de uitvoering zal door de RUD gebeuren. Met name voor de zeer specialistische milieutaken zal uitvoering door de RUD de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van milieuregelgeving borgen.
 • Flora en Fauna: op het gebied van Flora en Fauna treden enkele wetswijzigingen in werking waardoor de gemeente vanaf 2017 het loket voor Flora en Fauna wordt. Dit betekent extra werk waarvan op dit moment onduidelijk is of hiervoor en in welke mate ook dekking vanuit het rijk beschikbaar wordt gesteld.   
 • Kap: eind 2016 of begin 2017 treedt een nieuwe bomenverordening in werking. Het uitgangspunt van de nieuwe bomenverordening is dereguleren waar mogelijk, maar waardevol groen beschermen.

Bereikbaarheid

 • Start realisatie kruispunt Kuipersdijk – FBK – Marathonlaan
 • Start realisatie Laan Hart van Zuid noordelijk en zuidelijk deel, zie voor meer informatie hoofdstuk 4.
 • Afname parkeercapaciteit (o.a. rondom Stadhuis in relatie tot openingstijden Thiemsbrug)
 • Evaluatie exploitatie en beheer parkeergarage De Beurs
 • Experimenteren met parkeren (invoering shop en go, gratis kort parkeren op meerdere parkeerplaatsen in de Hengelose binnenstad)