Programmaplan 

Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder Elferink
Betrokken sector(en):Fysiek, Stedelijk Beheer en Middelen
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Henk Jan Tromp, Herman Tinselboer, Pieter Kistemaker

De openbare ruimte is de directe leefomgeving van de Hengelose inwoner. Er wordt gestreefd naar gezonde, veilige en leefbare wijken. Het is de taak van de gemeente om een wijk leefbaar te maken én te houden. Een duurzaam Hengelo functioneert volgens het principe van de circulaire economie. De gemeente past dit uitgangspunt toe in eigen activiteiten en stimuleert en ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Ook wordt met de aanleg van een warmtenet wordt een belangrijk deel van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen verwezenlijkt. Warmtenet zet onbenutte restwarmte en andere hernieuwbare energie in om fossiele brandstoffen te vervangen. De gemeente is verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, het oplossen van stedelijke grondwaterproblemen en de afvoer van (afgekoppeld) hemelwater te regelen.


Feitenkaarten Maatschappelijke trends Speerpunten uit het coalitieakkoord Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017? Kengetallen Relevante beleidsnota’s Bezuinigings- maatregelen 2016-2019 Financiën