Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

  • Groen is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. De hoofdgroenstructuur is de ruggengraat van het groen in de stad. Er is gekozen voor een slimme en flexibele benadering zonder het kader van de hoofdgroenstructuur los te laten. Waar mogelijk wordt meegewerkt aan zelfbeheer door inwoners. Hierbij wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor het illegaal grondgebruik.
  • Aandacht voor het klimaatbestendig maken van de stad. Hierbij moet worden gedacht aan tijdelijke waterberging in de openbare ruimte en de inrichting van stuwgebieden in de riolering die bij hevige neerslag het water bovenstrooms langer vasthouden. Verder is er aandacht voor beekherstel (o.a. Omloopleiding, Berflobeek, Drienerbeek en delen van de Veldbeek).
  • Inzichten op gebied van spelen veranderen. Er is sprake van een verschuiving naar meer natuurlijk spelen en een grotere nadruk op ontmoeting. Er komt meer aandacht voor informele speelruimte. In het nieuwe speelbeleid wordt een grotere rol aan onze inwoners gegeven om zelf speelvoorzieningen te realiseren of te onderhouden.
  • De gemeente wil de verspilling van grondstoffen en energie tegengaan. Ook wil de gemeente bevorderen dat zowel bedrijven als burgers als instellingen overgaan op hergebruik van materialen en grondstoffen en het opwekken van duurzame energie (circulaire economie).
  • De aanleg van de backbone van Warmtenet, waarbij de restwarmte van AkzoNobel wordt gebruikt door grote industriële gebruikers met ondersteuning van de gemeentelijke overheid. Daarbij moet het aanbod van restwarmte langjarig gegarandeerd zijn en de bijbehorende risico’s moeten inzichtelijk en aanvaardbaar zijn. In het geval van verzelfstandiging van Warmtenet is er inmiddels een positieve staatssteuntoets verkregen. Bovendien moet voldaan worden aan de voorwaarden van de rentabiliteit en voldoende draagvlak bij grote industriële afnemers.