Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017?

In 2017 wordt aan een aantal grote projecten gewerkt zoals Dalmeden en Medaillon, het Watertorenpark en Hart van Zuid. Dit is toegelicht in hoofdstuk 4. De projecten leiden tot een verdere uitbreiding van de arealen openbare ruimte, de budgetten voor beheer en onderhoud worden hier op aangepast.Gildebor: op 1 januari 2017 start naar waarschijnlijkheid de nieuwe organisatie voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte: Gildebor. Gildebor is een samenwerking van de gemeentes Hengelo, Hof van Twente en SWB. Gildebor is onderdeel van de GR SWB. Speerpunten zijn de kwaliteit van de openbare ruimte, mensen met een arbeidsbeperking ontwikkelen naar regulier werk, een vitale organisatie en kostenvoordelen realiseren.

Er wordt een onderzoek uitgevoerd om te bezien of er (mede gezien de effecten van de gewijzigde BBV) aanpassing benodigd is in de gehanteerde systematiek m.b.t. het onderhoud van de kapitaalgoederen. Het gaat hierbij om de kosten van onderhoud en vervanging van alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte in de gemeente Hengelo waaronder ook de bijzondere objecten waar op dit moment niet op wordt afgeschreven.

Onderhoud openbare ruimte

De volgende grote reconstructies vinden plaats in 2017:

 • Enschedesestraat: de riolering wordt vervangen en de straat wordt heringericht. Het HOV tracé wordt ingepast en de verlichting vervangen door nieuwe LED verlichting.
 • Deurningerstraat: herinrichting met vrijliggende fietspaden en vervanging en verzwaring van de riolering om wateroverlast tegen te gaan. De bomenstructuur wordt vernieuwd en er wordt nieuwe LED verlichting geplaatst.
 • Watertorenlaan: herinrichting en wijziging van het profiel waarbij het tracé van de F35 wordt ingepast en een gedeelte van de nieuwe Veldbeek wordt aangelegd.
 • Kuipersdijk: het wegprofiel wordt aangepast en de oversteek van de F35 gerealiseerd.

Riolering en waterhuishouding

 • Het riool van de Enschedesestraat wordt vervangen in combinatie met de aanleg van de HOV Hengelo-Enschede en de versterking van de groenstructuur.
 • Het verzwaren van het riool van de Mozartlaan en de Deurningerstraat en de vervanging van de riolen in de Ketelstraat, Breemarsweg  - en Deldenerstraat.
 • Vanwege de klimaatverandering wordt de openbare ruimte ingericht voor waterberging. In het kader van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is met behulp van een rioleringsmodel een wateroverlastlandschapskaart (WOLK) opgesteld. Op deze kaart zijn locaties aangegeven die risico lopen op wateroverlast. Voor deze locaties worden oplossingen aangedragen zoals het inrichten van groenstroken voor tijdelijke waterberging.
 • De gemeente wil grondwateroverlast oplossen onder andere bij de Adamsweg en Oude Postweg. De Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan wordt heringericht zodat de beek meer ruimte krijgt en er meer waterberging ontstaat. De oevers worden natuur vriendelijk ingericht.
 • Aanleggen van (delen van) de Veldbeek.
 • Er zijn veel klachten gemeld over grondwateroverlast. Deze klachten worden nader geïnventariseerd en er wordt nader onderzoek gedaan naar oorzaken en mogelijke oplossingen.

Milieu, afval en duurzaamheid

Afval

In 2017 worden stappen ondernomen richting het doel: Afvalloos Hengelo. Om dit te realiseren wordt gewerkt met een gefaseerde invoering van omgekeerd inzamelen. Het uiteindelijke doel is 50 kg. restafval per inwoner per jaar in 2030 (100 kg. in 2020). De invoering van omgekeerd inzamelen in Hengelo omvat de volgende drie fasen:

 1. Verpakkingenton voor laagbouw (is gerealiseerd per 1 januari 2016)
 2. Milieueilanden en –pleinen (grotendeels (bovengronds gerealiseerd in 2016)
 3. Ondergrondse containers restafval (in uitvoering t/m 31-12-2017)

Concreet worden in 2017 de volgende acties ondernomen:

 • Fase 3: De grijze container voor restafval wordt afgeschaft om inzamelkosten te besparen. In de hele stad wordt een netwerk van ondergrondse restafvalcontainers gerealiseerd. Verwacht wordt om per 1 januari 2017 een begin te kunnen maken met de herschikking van een aantal bestaande containers. Dat gebeurt wijk-per-wijk. Vanaf 1 januari 2018 zijn alle inwoners van Hengelo aangesloten op een ondergrondse container.
 • Communicatie en bewustwording zijn belangrijke factoren bij het bereiken van een Afvalloos Hengelo. Centraal staat de vraag: hoe maak je bewoners ervan bewust dat hun gedrag moet veranderen? Er wordt hierbij samengewerkt met zowel Welbions als Twente Milieu.
 • Er wordt extra ingezet op toezicht en handhaving om afvaldump tegen te gaan.
 • Recycle- en herstelfunctie op het milieupark: het voornemen is het huidige Milieupark te combineren met een Herstel en Recyclebedrijf. Daarin moeten functies van Kringloop en afvalscheiding van grof huishoudelijk materiaal geïntegreerd worden tot een nieuwe organisatie, te weten: ‘TwenteGoed BV’.
 • Naar aanleiding van de motie ‘Stortquotum afval’ handhaven we voorlopig het gratis storten van 50 kilo afval bij het afvalbrengpunt aan de Wegtersweg . Dit leidt tot een verhoging van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing met € 6. Dit betekent dat ongeveer 1.100 ton huisvuilzakken aangeleverd blijven worden bij het Milieupark. Circa 9.100 ton fijn restafval wordt huis aan huis ingezameld door mini’s en ondergrondse containers. Het in stand houden van het stortquotum betekent minder aanbiedingen in de huisvuilinzameling dan geraamd, dus een lagere dekking uit het variabele tarief op fijn restafval. Daarnaast zijn de kosten voor het ophalen en verwerken van met name het verpakkingsafval gestegen. Een iets hoger aanbiedtarief (het variabele tarief) van fijn restafval zal het gevolg zijn. Voor de tarieven 2017 wordt verwezen naar de raadsadvies “Belastingtarieven 2017” (zaaknummer 2051636).

Duurzaamheid

 • De duurzaamheidstaken worden anders georganiseerd. In plaats van een team duurzaamheid is er straks een coördinator duurzaamheid die een groter beroep doet op de organisatie. In 2017 moet de nieuwe structuur van waaruit de duurzaamheid taken en ambities definitieve vorm krijgen en geïmplementeerd worden.
 • In 2016 is het Energie Actieplan ter besluitvorming voorgelegd en in 2017 verder gerealiseerd. Het Energie actieplan bevat concrete onderzoeken en projecten op het gebied van duurzame energie.
 • Het kader voor de laadpalenstructuur voor elektrische laadpalen is vastgesteld. Daarmee is helder geworden waar in Hengelo de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van laadpalen. Met de subsidie van de provincie zijn er afspraken gemaakt met een marktpartij die op aanvraag van particulieren laadpalen gaat plaatsen binnen dit vastgestelde kader. Deze implementatie wordt in 2017 afgerond. Vervolgens wordt gezocht naar mogelijkheden om de plaatsing van meer laadpalen te versnellen en te vergroten om in de toekomst aan de verwachte vraag te kunnen voldoen.
 • Binnen de VNG ondersteuningsstructuur is een regionale aanpak ontwikkeld en uitgevoerd om huiseigenaren te bewegen hun huis te verduurzamen. De doelstelling voor de gemeente Hengelo is ruim 3.000 woningen voor 2020 te verduurzamen.
 • In samenwerking met het Vastgoedbedrijf wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het verduurzamen van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.
 • Het Rijk heeft besloten dat alle asbestdaken voor 2024 vervangen moeten zijn. Hiervoor wordt in verschillend categorieën gewerkt: Agrariërs, andere bedrijven, maatschappelijk vastgoed en particulieren. Hiervoor zijn verschillende subsidies beschikbaar en de verwachting is dat dit uitgebreid gaat worden.

Milieu

In de uitvoering van het bodembeleid staat het convenant Bodem en ondergrond 2016-2020 centraal. Er vindt een verschuiving in het landelijke beleid plaats van saneren naar een duurzaam en efficiënt beheer van de bodem- en ondergrond. Hierbij is sprake van een overgang van verschillende sectorale beleidsvelden tot één beleid voor het bodem- en watersysteem. Daarnaast ontwikkelt zich in het landelijke beleid een steeds nauwere samenhang tussen het ruimtelijke beleid en het beheer van de ondergrond. Deze ontwikkelingen worden ondersteund door de herziening van de bodemregelgeving en passen in de veranderingen die de Omgevingswet met zich mee brengt. Hierbij wordt samengewerkt met andere overheden. Zo wordt er gewerkt aan een regionale visie op ondergrond. Daarnaast wordt samen met andere gemeenten uitgewerkt hoe de bijdragen van bodem en ondergrond aan de maatschappelijke opgaven in de omgevingsvisie verankerd kunnen worden.Op grond van de Wet milieubeheer moet uiterlijk 30 juni 2017 een geactualiseerde versie van de geluidbelastingkaart van de gemeente Hengelo zijn vastgesteld. Deze geluidbelastingkaart heeft betrekking op de geluidbelasting van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen door gemeentelijke wegen en industrieterreinen. Aan de hand van deze geluidbelastingkaart moet voor 18 juli 2018 een actieplan geluid worden vastgesteld. De voorbereiding daarvoor start in 2017.