Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

Leefbaarheid en Veiligheid

  • Benutten van de mogelijkheden die een nauwe verbinding tussen het veiligheidsbeleid en het sociaal domein biedt.
  • Naar beneden brengen van het aantal woninginbraken, bijvoorbeeld door preventie.
  • Aanpak georganiseerde criminaliteit en inzet op samenwerking met partners om ondermijning van individuen en de samenleving te voorkomen.
  • Inbedding en sturing van de transities, BOA-taken, vorming van Politie Oost Nederland en OM Oost Nederland.

Diensten publiekszaken

De gemeente communiceert offensief en proactief: schriftelijk en mondeling, online én offline.

Bestuur en bedrijfsvoering

  • Met kracht de koers van de gemeente Hengelo voortzetten in de regionale en stedelijke samenwerking. Een actieve houding en focus op inhoudelijke thema’s en opgaven zijn daarbij essentieel. De wereld om ons heen verandert snel en het is de kunst als stad en regio om daarop in te spelen en invloed te hebben op deze veranderingen.
  • Hiervoor is het voeren van een actieve lobby en deelname aan en onderhoud van strategische netwerken en partnerschappen een belangrijke voorwaarde, waarbij gekeken wordt naar kracht en meerwaarde. Meer dan voorheen zal intensiever samengewerkt moeten worden met maatschappelijke partners en andere overheden op regionaal, provinciaal, euregionaal en (inter)nationaal niveau om de opgaven en ambities van Hengelo en Twente te realiseren.
  • Een belangrijk onderdeel hierbij is het initiëren en voorbereiden van lobby- en daarmee samenhangende financierings- en subsidietrajecten om kennis en middelen te verwerven voor de realisatie van prioritaire programma’s en projecten van Hengelo en Twente.
  • Actieve inzet is ook gewenst op profilering en promotie van Hengelo en Twente om de sociaal economische positie te versterken. Het wordt steeds belangrijker om te laten zien waar de gemeente het verschil kan maken. De gemeente Hengelo vormt een onderdeel van een groter geheel waarin samen met partners en andere overheden het verschil te maken.