Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017?

Leefbaarheid en veiligheid

Er wordt nieuw integraal veiligheidsbeleid vormgegeven voor 2017 – 2021. Daarin kunnen gemeenteraad en college prioriteiten stellen om daarmee de doelstelling in het collegeprogramma proberen te realiseren. Speerpunten van dit nieuwe beleid worden na de zomer 2016 door de raad vastgesteld. Mogelijk komen onderstaande onderwerpen terug:

 • Verdere digitalisering van de handhaving door BOA’s van alle domeinen, alsmede de koppeling van de informatie die door de gemeentelijke BOA’s in beeld komen.
 • Nieuwe beleidslijn voor BIBOB-beleid aangaande de omgevingswet, vastgoed en subsidies.
 • Drank- en horecawet evaluatie, vervolgens beleid aanpassen en acties benoemen.
 • Beleid Veilig Publieke Taak. Er zijn veel collega’s met klantcontacten, zoals baliemedewerkers, regisseurs, BOA’s en bestuurders. Beleid omtrent de veilige publieke taak is nu fragmentarisch en behoeft afstemming gezien de maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Radicalisering en extremisme vragen de dagelijkse aandacht, zowel in de voorlichting als ook in het voorkomen van radicalisering. De ervaring met de uitreizende inwoner maakt dat we blijvend aan dit onderwerp moeten werken. Om ontwikkelingen in de gemeenschap te volgen is het van belang goede wijknetwerken te hebben, de contacten met de zelforganisaties te onderhouden en vanuit de scholen en Wijkracht de zorg en de informatie goed te bundelen.
 • Ondermijning: Ook in Hengelo leiden zaken als mensenhandel, huisvesten van illegalen, pgb fraude, criminele samenwerkingsverbanden, grootschalige hennepteelt etc. tot ondermijning van individuen en van de samenleving.
 • Opvang vluchtelingen: dit is een zorgvuldig proces met veel aandacht voor omwonenden en Hengelo in het geheel. Zowel de tijdelijke opvang in grotere opvanglocaties als het langdurig huisvesten en inburgeren van statushouders zal de komende periode aandacht vragen.
 • Evenementenveiligheid: vanuit de gemeente moet duidelijk gekozen worden welke evenementen op welke wijze worden gefaciliteerd en welke verantwoordelijkheid toe hoort te komen aan de organisatoren. Vanuit de gemeente wordt voor dit kritische proces een bewuste inzet van de vergunningverlening, toezicht, handhaving en crowd management gevraagd. Waarbij een dienstverlenende houding naar de organisatoren hand in hand moet gaan met de adviserende en vergunningverlenende rol van de gemeente. De veiligheid van de bezoekers van het evenement staat daarbij voorop.
 • Veiligheid in woonbuurten.
 • Aanpak woninginbraken.
 • Brede inzet op jeugd en zorg: de gemeente heeft al veel zicht gekregen op het gehele zorgdomein. Hierdoor is goede efficiënte inzet van middelen mogelijk, maar ontstaat ook zicht op misbruik en fraude. De komende tijd vraagt het aandacht om hier een goede balans in te vinden.

Diensten publiekszaken

Basisregistratie: vanuit het rijk is er meer aandacht voor de kwaliteit van basisregistraties. Dat zorgt dat wij:

 • Het stelsel van basisregistraties regelmatig uitbreiden met nieuwe basisregistraties.
 • Vaker onderzoek (moeten) doen naar buitenlandse brononderzoeken. Er is sprake van grote toestroom van vluchtelingen die vaak ongedocumenteerd of met gebrekkige documenten naar Nederland komen. De identiteitsvaststelling en inschrijving van deze personen in de basisregistratie personen is veel complexer dan van de gemiddelde immigrant. De Rijksoverheid heeft dit onderkend, gezien onder andere het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. De Rijksoverheid vraagt aan gemeenten om te investeren in de kwaliteit van het personeel door scholing en het aanschaffen van de juiste hulpmiddelen ten behoeve van een goede brondocumentencontrole. Er wordt met name een beroep gedaan op de grotere gemeenten in een regio, om zo mogelijk kleinere gemeenten in dit werk te ondersteunen. Ook in Twente wordt een samenwerking op dit gebied opgezet.
 • Meer adresonderzoeken doen om de adreskwaliteit in de basisregistratie te verbeteren. Dat houdt in dat iedereen op het adres ingeschreven moet staan waar hij daadwerkelijk woont. Dit is noodzakelijk voor het toekennen van de juiste toeslagen.

Dienstverlening: in 2016 is het bestaande dienstverleningsconcept geactualiseerd. Naar aanleiding van de actualisering van het bestaande dienstverleningsconcept is het denken in dienstverleningsformules geïntroduceerd. Met deze dienstverleningsformules biedt de gemeente burgers zekerheden waardoor we werkzaamheden beter gestuurd worden. Daaruit voortvloeiend is het Programma (digitale) Dienstverlening opgesteld. Vanuit dit programma krijgen in 2017 diverse projecten onderdak. Dit gebeurt vanuit de volgende thema’s:

 • Houding & Gedrag
 • Fysiek
 • Organisatie & Processen
 • Informatie

Bestuur en bedrijfsvoering

In het kader van lobby, strategie en subsidieverwerving wordt in 2017 ingezet op de volgende netwerken, projecten en programma’s:

 • Binnen de Regio Twente zijn in het BO Belangenbehartiging een 16-tal lobbydossiers vastgesteld. Hengelo is hierin bestuurlijk en ambtelijk trekker van mobiliteit, infrastructuur en logistiek. Dit is een logische keuze omdat Hengelo een belangrijk knooppunt vormt. De lobby en strategie wordt verder gekoppeld aan de verdere ontwikkeling van de TEN-T Noordzee Baltische Staten corridor (Amsterdam - Berlijn spoorlijn, verruiming Twentekanalen).
 • Een ander lobbydossier richt zich op innovatie waarbij Kennispark, Technology Based Twente en Hart van Zuid de basis vormen. De verdere ontwikkeling van het WTC business district en CST vormen hierin ook belangrijke ingrediënten. Het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid staat hierbij voorop.
 • Er wordt gewerkt aan een bovenregionale samenwerking om meer subsidies aan te trekken. Samen met de subsidieadviseurs wordt er een vertaalslag gemaakt naar kansrijke trajecten.
 • Het resultaat van bovenstaande activiteiten voor Hengelo is een sterke sociaal economische positie binnen Twente en focus op projecten die in de diverse bovenlokale agenda’s passen zoals de nieuwe Agenda van Twente.

Als het gaat om bestuurlijke samenwerking in de regio staan in 2017 de volgende concrete zaken op het programma:

 • Het verder vormgeven van onze samenwerkingskoers met als essentie dat de inhoudelijke opgave voorop staat en de vorm waarin die samenwerking wordt gegoten afhankelijk is van die inhoudelijke opgave. Dat kan diverse samenwerkingsverbanden opleveren. Daarbij is het wel van belang om de bestuurbaarheid van het totaal van de samenwerkingsverbanden in de gaten te houden. Te veel verschillende samenwerkingsconstructies heeft het risico in zich van bestuurlijke drukte en daardoor verlies van effectiviteit en efficiency.
 • De doorontwikkeling van de stedelijke samenwerking in Twente. In hoeverre het construct Netwerkstad Twente daarin nog een rol vervult, wordt samen met de partners bekeken.
 • De dialoog en besluitvorming over een eventueel vervolg op de regionale Agenda van Twente. Deze dialoog wordt intern gevoerd tussen college en gemeenteraad en regionaal, via onder meer de Twenteraad. Hierin hebben alle gemeenteraadsleden van de 14 Twentse gemeenten zitting. Het proces is in 2016 gestart met een evaluatie van de huidige Agenda van Twente, die loopt vanaf 2007 tot en met 2017. Bij het gesprek over een vervolg speelt ook de financiering van een eventuele nieuw investeringsprogramma vanzelfsprekend een rol.
 • In 2017 geven Twentse gemeenten verder invulling aan het Twentebedrijf. Dit is een intergemeentelijke organisatie waarin samenwerkingsinitiatieven op het gebied van bedrijfsvoering worden ondergebracht. In samenspraak met de andere Twentse gemeenten wordt bepaald welke taken in welk tempo via het Twentebedrijf worden uitgevoerd.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Hengelo is volop in ontwikkeling. Na enkele jaren van bezuinigingen ligt de focus nu sterk op de toekomst. Er vinden ontwikkelingen plaats in alle domeinen. Zo wordt er onder andere gewerkt aan één centrale toegang, een nieuwe visie op dienstverlening, Gildebor en de fysieke keten.

De directie heeft als leidraad voor de houding van de gemeente Hengelo drie kernwaarden benoemd:

 1. De logica van de Hengeloër als uitgangspunt nemen.
 2. Lef hebben, daar hoort keuzes maken bij, daadkracht tonen.
 3. Dingen voltooien, door goed samen te werken.

Kortom, we laten de ontwikkelingen in onze organisatie aansluiten bij de ontwikkelingen buiten en zetten de Hengeloër centraal.