Financiën 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

  • De gemeente heeft bouwrijpe kavels gekocht om voldoende aanbod van gemeentelijke kavels te creëren. Hierdoor kunnen burgers naar hun eigen wensen bouwen.
  • De behoedzame en transparante aanpak met betrekking tot de grondexploitaties wordt voortgezet en jaarlijks worden daarvoor de herzieningen gepresenteerd.
  • De gemeente wil een efficiëntere huisvesting bij de verschillende beleidsvelden. Dit wordt gerealiseerd door al het vastgoed onder te brengen bij het vastgoedbedrijf.
  • Een structureel sluitende meerjarenbegroting.
  • Een sterke budgetdiscipline.
  • Voortzetting van het beleidsuitgangspunt dat de uitvoering van de decentralisaties moet passen binnen de overgedragen middelen. Voor initiële kosten die nodig zijn voor een goede invoering van de decentralisaties doen we een beroep op de algemene reserve.
  • Een verbetering van het weerstandsvermogen. Niet ten koste van alles maar wel door een toenemend risicobewustzijn.
  • Samenwerken in Twente genoemd om Europese fondsen te benutten, zoals TEN-T, Interreg en Horizon 2020.