Financiën 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017?

Grond en vastgoed

Grondbedrijf

 • De regelgeving voor grondbedrijven is aanzienlijk veranderd. De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) heeft een nieuwe notitie grondexploitaties laten vaststellen die ingaat per 1 januari 2016 en dus bij deze begroting van toepassing is. Deze wetgeving is verwerkt in de begroting, zie hiervoor de paragraaf 6.4 Grondbeleid.
 • Het grondbedrijf investeert in verschillende projecten, eventueel met partners, om ontwikkelingen op gang te brengen en verkopen te stimuleren. In Hart van Zuid wordt geïnvesteerd in de Laan. Verder wordt geïnvesteerd in het bouwrijp maken van Veldwijk Noord, het watertorenpark, Dalmeden en het Landmanserve.
 • De verkoopcontracten en -opties laten een positief beeld zien bij de kavelverkoop voor woningbouw. De vraag naar woningbouwkavels trekt in sterke mate aan. Op de korte- en middellange termijn kan daardoor een tekort aan woningbouwkavels ontstaan. Het is zaak om te zorgen dat op korte- en middellange termijn voldoende woningbouwkavels aangeboden kunnen worden.
 • In het project Hart van Zuid zijn zaken de afgelopen jaren anders gelopen dan verwacht. De gemeente is in onderhandeling om de grondexploitatie volledig in eigen handen te krijgen om zo weer voortgang in de gebiedsontwikkeling te krijgen.
 • In het project Veldwijk Noord wordt onderhandeld om de planningsperiode reëler te krijgen en daarmee aan te laten sluiten bij de nieuwe regels van de BBV. In 2009 is een realisatie overeenkomst afgesloten met Welbions. Daarin werd er vanuit gegaan dat de wijk in tien jaar ontwikkeld zou zijn. Die planningsperiode is mede door de crisis niet meer reëel en de gemeente wil komen tot een reële planperiode.

Vastgoedbedrijf

De gemeente is eigenaar van meer dan 250 gebouwen en objecten. De vastgoedportefeuille bestaat uit gymlokalen, buurt- en wijkcentra, jongerencentra, gebouwen op begraafplaatsen, poppodium Metropool, parkeergarage de Beurs, het Twentebad, sporthallen, ateliers voor kunstenaars, gebouwen voor ambtenarenhuisvesting en onderwijsgebouwen.

Per 1-1-2016 is de eigenaarsrol van het gemeentelijk vastgoed ondergebracht bij het vastgoedbedrijf. Uitzondering hierop zijn het Twentebad, sportpark Veldwijk, het stadhuis en de onderwijsgebouwen. Het bezitten van vastgoed is geen gemeentelijk doel op zich maar faciliterend aan beleidsdoelstellingen.

In 2017 wordt ingezet op:

 • Het bereiken van kostenefficiëntie vanwege onder andere schaalvoordelen en de eenduidige inrichting van de centrale vastgoedorganisatie.
 • Het beheersen van financiële risico`s op gebouw- en portefeuilleniveau en het zuiver doorberekenen van kosten en risico`s aan eindgebruiker.
 • Sturen op een efficiënte en effectieve vastgoedvoorraad. Wanneer een beleidspartij geen gebruikt meer wenst te maken van een pand, wordt dit pand door het vastgoedbedrijf afgestoten.
 • Gemeentelijk vastgoed verder verduurzamen doormiddel van aanvraag ELENA subsidie en een regionaal samenwerkingstraject onder leiding van stichting Pioneering.

Met bovenstaande punten wordt verwacht dat de taakstelling die er ligt op het gebied van vastgoed gerealiseerd kan worden.

Algemene dekkingsmiddelen

 • De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de belastingen en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De ontwikkelingen voor de gemeentelijke belastingen zijn uitgebreid toegelicht in de paragraaf 6.1 Lokale heffingen. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in deze begroting verwerkt op basis van de meicirculaire 2016.
 • Er wordt continu gestreefd om onze planning- en controlcyclus verder te ontwikkelen en te digitaliseren. De digitale versie van de begroting 2017-2020 is hier een mooi voorbeeld van.
 • In de Beleidsbegroting 2015-2018 is de post ‘Kleine Opties Incidenteel Nieuw Beleid’ geschrapt. In de praktijk blijkt dat dit geen goede keuze is geweest. Met de vaststelling van de Kadernota 2017-2020 is de stelpost weer ingesteld. De voorwaarden voor inzet zijn:
  • Het gaat om incidentele kosten
  • Er zijn geen reguliere dekkingsmiddelen aanwezig binnen het programma
  • Er kan geen beroep worden gedaan op reserves of voorzieningen
  • Het gaat om lasten die het bedrag van € 5.000 niet overstijgen en die geen onderdeel uitmaken van de dekking van een grotere post. Indien de lasten hoger zijn dan € 5.000 zal het voorstel moeten worden afgewogen met andere voorstellen voor nieuw beleid bij de eerstvolgende meerjarenbegroting.
 • Via de Beleidsrapportages en het jaarverslag zal de gemeenteraad door het college worden geïnformeerd.
 • Om de kansen te vergroten op externe middelen worden de ontwikkelingen op alternatieve financieringswijzen onderzocht en neemt de gemeente actief deel aan diverse netwerken. Een voorbeeld hiervan is samenwerking met de Twentse subsidieadviseurs in het netwerk SAT. De thematiek en opzet van externe subsidies vragen de gemeente om meer samenwerking te zoeken met externe partijen in Hengelo, de regio Twente en zelfs in Europa. Meer informatie hierover is te lezen in programma 7.