Financiële toelichting 

De financiële toelichting per programma

Inleiding

Verschillenanalyse

In deze paragraaf worden de verschillen per product toegelicht. Tussen haakjes staat de afwijking van de begroting 2017 t.o.v. begroting 2016 (+ = voordeel; - = nadeel). Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van de (gewijzigde) begroting tot en met de besluitvorming in de raadsvergadering van 6 juli 2016. Bij de financiële analyses worden, zoals gebruikelijk, de verschillen boven de € 50.000 dan wel een afwijking die groter is dan 10% van het budget toegelicht.

Dit is een ander soort toelichting dan wordt gegeven in hoofdstuk 4 ‘De financiën van de gemeente Hengelo’. In hoofdstuk 4 vindt een vergelijking plaats tussen dezelfde jaarschijven. Na de vaststelling van de Kadernota 2017-2020 (inclusief de effecten van meicirculaire 2016 van het gemeentefonds) hebben nog enkele aanpassingen effect gehad op het begrotingssaldo 2017-2020, zoals die nu zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Na de Kadernota is de begroting op detailniveau geactualiseerd.

De cijfers uit de begrotingshoofdstukken 4 en 7 kunnen dus niet zonder meer met elkaar worden vergeleken.

Aanpassing verdeelsystematiek n.a.v. gewijzigde BBV-wet- en regelgeving

In 2016 was nog sprake van een doorbelasting/opslag van de overhead (de lasten van de sectoren Informatie & Faciliteiten en Personeel & Financiën) naar alle producten in het primaire proces in de begroting, boven op de salariskosten van de overige sectoren. Dit werd in de financiële toelichting aangeduid met sectorkosten.

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is voor dit onderdeel ook het herziene BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) van kracht. Door de wijziging in deze wet- en regelgeving mag er geen overhead meer rechtstreeks op de producten in het primaire proces worden geraamd, tenzij het te maken heeft met de toerekening aan grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten. Dit betekent dat de overhead met ingang van 2017 grotendeels wordt verzameld op de nieuwe ingestelde producten ‘Overhead ……’ in programma 7 ‘Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde.’ Dit maakt de vergelijkbaarheid over de jaren erg moeilijk. Een uitgebreide toelichting op de gewijzigde BBV-systematiek wordt gegeven in hoofdstuk 4 ‘De financiën van de gemeente Hengelo’ en de paragraaf bedrijfsvoering. De aanpassing van de verdeelsystematiek heeft op veel producten geleid tot lagere sectorkosten d.w.z. een verschuiving van de opslag overhead naar de producten ‘Overhead …….’. Wanneer in de financiële analyses alleen van deze verschuiving sprake is dan wordt dit in de verklaring onder het product aangeduid als ‘verschuiving van de overheadkosten’.

Daarnaast kan op de producten sprake zijn van een aanpassing van de begrote uren. Dan wordt dit afzonderlijk toegelicht in de financiële analyses.

Rente-omslagpercentage

Zoals in de Kadernota 2017-2020 is aangegeven liep er een onderzoek om te bezien welke effecten de herziene BBV-regelgeving op de begroting 2017 e.v. heeft. Dit geldt ook ten aanzien van het te hanteren rentepercentage voor de omslagrente. Op basis van het BBV is voor met name de ‘eigen’ gemeentelijke grondexploitaties aangesloten bij de door het BBV voorgeschreven disconteringsvoet, dat wil zeggen een rentepercentage van 2%. Voor alle overige onderdelen, waar de renteomslag wordt toegepast, blijft het rentepercentage van 3,75% gehandhaafd. In de paragraaf 6.5 ‘Financiering’ wordt dit verder toegelicht.

Algemene opmerkingen Sociaal Domein

In de nasleep van de jaarrekening 2015, vindt momenteel een verdergaande controle van de jaarcijfers van aanbieders plaats. Op basis de bevindingen tot nog toe, hebben wij signalen dat de uitvoering van de taken in het sociaal domein, en in het bijzonder de Wmo en Jeugdhulp, in 2016 in mindere mate budgettair neutraal zou kunnen verlopen dan op basis van de jaarrekening 2015 aannemelijk leek.

Wanneer tevens rekening wordt gehouden met de extra budgettaire kortingen voor de jaarschijf 2017 en de eerste signalen omtrent de komende septembercirculaire, moet worden geconstateerd dat bijsturing zeer waarschijnlijk en zelfs noodzakelijk is. De komende maanden vindt een diepgaande analyse van de jaarcijfers 2015 plaats in combinatie met een matching van de indicaties en het financieel perspectief n.a.v. de septembercirculaire. Deze analyse vormt de basis voor een plan van aanpak en een voorstel voor een begrotingswijziging 2017.

De financiële analyses op de betrokken producten zal bij deze begrotingswijziging worden gevoegd. Kortheidshalve wordt hier in de financiële analyse per programma naar verwezen.


Analyse programma 1 Economie, werk en inkomen Analyse programma 2 Onderwijs en jeugd Analyse programma 3 Welzijn en zorg Analyse programma 4 Sport en cultuur Analyse programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit Analyse programma 6 Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid Analyse programma 7 Bestuur, veiligheid en openbare orde Analyse programma 8 Financiën