De financiële toelichting per programma 

Analyse programma 3 Welzijn en zorg

Welzijn en Zorg
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-33.215-36.748-33.197-32.947-33.387-33.397
BATEN (excl. mutaties reserves3.2412.4192.4472.4472.4472.447
Totaal-29.975-34.329-30.751-30.500-30.940-30.950
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves      
Onttrekkingen aan de reserves-925     
Totaal-925     
Resultaat na bestemming-30.900-34.329-30.751-30.500-30.940-30.950

Algemene opmerkingen Sociaal Domein

In de nasleep van de jaarrekening 2015, vindt momenteel een verdergaande controle van de jaarcijfers van aanbieders plaats. Op basis de bevindingen tot nog toe, hebben wij signalen dat de uitvoering van de taken in het sociaal domein, en in het bijzonder de Wmo en Jeugdhulp, in 2016 in mindere mate budgettair neutraal zou kunnen verlopen dan op basis van de jaarrekening 2015 aannemelijk leek.

Wanneer tevens rekening wordt gehouden met de extra budgettaire kortingen voor de jaarschijf 2017 en de eerste signalen omtrent de komende septembercirculaire, moet worden geconstateerd dat bijsturing zeer waarschijnlijk en zelfs noodzakelijk is. De komende maanden vindt een diepgaande analyse van de jaarcijfers 2015 plaats in combinatie met een matching van de indicaties en het financieel perspectief n.a.v. de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds. Deze analyse vormt de basis voor een plan van aanpak en een voorstel voor een begrotingswijziging 2017. De financiële analyses op de betrokken producten zal bij deze begrotingswijziging worden gevoegd. Bij de begrotingswijziging 2017 zullen de financiële analyses van de volgende producten binnen dit begrotingsprogramma als bijlage worden gevoegd:

 • P662.3 Bemoeizorg en begeleiding
 • P662.4 Ondersteuning en waardering mantelzorg
 • P662.5 Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten
 • P662.6 WMO begeleiding inclusief persoonlijke verzorging
 • P662.7 WMO kortdurend verblijf
 • P662.8 WMO vervoer dagbesteding
 • P667.1 WMO Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen
 • P671.4 WMO Doventolk
 • P671.5 WMO Inloopfunctie GGZ
 • P671.6 WMO Ondersteuning Sociale wijkteams
 • P672.3 WMO PGB zelfstandig leven
 • P672.4 WMO PGB kortdurend verblijf

P661.1 WMO-verstrekkingen wonen/hulpmiddelen (+ 281.000)

Door de herverdeling van de uren en de verschuiving van de overheadkosten ontstaat er € 317.000 voordeel. De prijsindicering op verstrekkingen is € 32.000. De niet noemenswaardige verschillen zijn € 4.000 (voordeel).

P662.2 WMO-huishoudelijke verzorging uitvoering (+ 957.000)

Door de herverdeling van de uren en de verschuiving van de overheadkosten ontstaat er € 223.000 voordeel. In 2017 stopt de decentralisatie-uitkering voor de Huishoudelijke hulp toelage (HHT) ad € 1.022.000 in de gemeentefondsuitkering (product P921.1 in programma 8). Dat is de reden waarom ook de raming van de bestedingen tot eenzelfde bedrag niet meer op dit product is opgenomen. Het budget voor de uitvoering van de huishoudelijke verzorging is conform de integratie-uitkering Wmo verhoogd (- € 289.000).

P663.1 Maatschappelijke opvang (subsidies) (- 50.000)

Door de herverdeling van de uren en de verschuiving van de overheadkosten ontstaat er € 44.000 nadeel. De prijsindicering bedraagt € 6.000 (nadelig).

P670.2 WMO-subsidieregelingen (algemeen) (- 149.000)

Door de herverdeling van de uren en de verschuiving van de overheadkosten ontstaat er € 230.000 voordeel. Ten opzichte van 2016 wordt er in 2017 2,5% extra vrijgemaakt voor het innovatiebudget (- € 839.000). Voor verschillende projecten wordt er een bijdrage vanuit het innovatiebudget beschikbaar gesteld, namelijk voor de versterking en doorontwikkeling Wijkracht € 400.000 voor 2017 en 2018 (zie ook programma 2 op 670.8) en Werk- en inkomen statushouders € 60.000 (zie ook programma 1 op P623.2).

P670.3 WMO-verstrekkingen (vervoer) ( + 188.000)

Door de herverdeling van de uren en de verschuiving van de overheadkosten ontstaat er € 204.000 voordeel. De prijsindex op de verstrekkingen is € 16.000 (nadelig).

P670.4 Sociale vernieuwing/wijkaanpak (+ 303.000)

Dit voordeel wordt veroorzaakt door:

 • een geringere personele inzet door bezuinigingen, een verschuiving van de personele inzet over diverse producten en de verschuiving van de overheadkosten (tezamen + 270.000).
 • een verlaging van het budget voor buurtbonnen (+ 32.000), conform de bezuinigingstaakstelling uit de Maatschappelijke takenverkenning 2016-2019.

P670.7 Wijkwelzijnsvoorzieningen (+ 110.000)

Door de herverdeling van de uren en de verschuiving van de overheadkosten ontstaat er € 49.000 voordeel. De onderhoudskosten zijn verlaagd met € 43.000. Verder is er sprake van diverse kleine voordelige verschillen (€ 18.000) door de aanpassing van subsidies, huurverhogingen, bijdragen aan Oostwerk en het WGI (werkgeversinstituut) en het programmeren in de wijken.

P671.2 WMO-verstrekkingen medische indicering (+ 206.000)

Door herverdeling van de uren en de verschuiving van de overheadkosten ontstaat het voordeel op dit product.

P671.6 WMO cliëntondersteuning via sociale wijkteams (+ 121.000)

Op dit product worden de sociale wijkteams geraamd die worden gedekt uit de bestaande middelen en uit de middelen die we ontvangen vanuit de integratie-uitkering Sociaal Domein.

Door herverdeling van de uren en de verschuiving van de overheadkosten ontstaat er € 86.000 voordeel. De sociale wijkteams die gedekt worden uit de integratie-uitkering Sociaal Domein worden toegelicht bij de eerste begrotingswijziging 2017. Deze wijziging behelst de aanpassing van de begroting in het sociaal domein (€ 35.000).

P672.1 WMO-huishoudelijke verzorging PGB (+ 267.000)

Door de herverdeling van de uren en de verschuiving van de overheadkosten ontstaat er € 282.000 voordeel. De prijsindicering op huishoudelijke verzorging is € 15.000 (nadeel).