De financiële toelichting per programma 

Analyse programma 4 Sport en cultuur

Sport en Cultuur
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-17.736-15.378-14.851-14.996-14.601-14.586
BATEN (excl. mutaties reserves3.8573.4303.6483.6793.7013.763
Totaal-13.878-11.948-11.203-11.317-10.901-10.823
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-328-328-328-328-328-328
Totaal-328-328-328-328-328-328
Resultaat na bestemming-14.206-12.275-11.531-11.645-11.228-11.151

P510.1 Openbaar bibliotheekwerk (- 73.000)

De bezuiniging op de subsidie van de bibliotheek is met ingang van 2017 met € 50.000 teruggedraaid (Kadernota 2017-2020). Hiermee is het subsidiebedrag t.o.v. 2016 gelijk gebleven. De prijsindexatie op de subsidie veroorzaakt wel een kostenuitzetting van circa € 29.000.

Verder zijn de kapitaallasten circa € 53.000 hoger in 2017. Dit betreft de lasten van de investeringsbijdrage van € 200.000 voor het project ‘Bibliotheek op school’ in 2016. Na het vierde jaar van de investering ontstaat er voordeel voor hetzelfde bedrag omdat de investering dan is afgeschreven.

Als laatste is er een voordeel van ongeveer € 10.000 door de verschuiving van de overheadkosten.

P511.1 Muziekschool 2017 (- 52.000)

Er is in de systematiek van de ramingen in de voorzieningen voor groot onderhoud een wijziging doorgevoerd. Vanaf heden wordt de structurele dotatie in de voorziening voor groot onderhoud (vanaf 2017 € 52.000) in de exploitatie geraamd. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij dotaties en onttrekkingen gesaldeerd in de exploitatie werden geraamd. Deze wijzing is in de begroting 2016 nog niet doorgevoerd. Hierdoor ontstaat een nadeel op de exploitatie. De geraamde dotaties en de onttrekkingen zijn gebaseerd op de onderhoudsplanning van 2015. In 2016 zal een actualisatie van deze ramingen plaatsvinden.

Vanaf 2020 ontstaat er een voordelig resultaat op de exploitatie van muziekschool. Naar aanleiding van het besluit ‘muziekonderwijs in één organisatie voor muziek-, techniek- en kunsteducatie’ kan de subsidie voor de Muziekschool met € 223.500 worden verlaagd.

P530.2 Sporthallen (+ 48.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door de verschuiving van overheadkosten (+ € 57.000). Daarnaast is er sprake van lagere doorberekening van de sporthallen ten laste van het onderwijs (- € 8.000).

P530.3 Zwembaden (+ 574.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door de verschuiving van overheadkosten (+ € 250.000).

Daarnaast is er per saldo sprake van lagere kapitaallasten in 2017 ten opzichte van 2016 (+ € 122.000) als gevolg van:

  • een incidentele afwaardering van de oude te renoveren activa in 2016 welke in 2017 vervalt (+ € 322.000).
  • de stijging van de kapitaallasten ten gevolge van investeringen in het kader van nieuwbouw en renovatie Twentebad (- € 135.000).
  • de kapitaallasten (- € 65.000) als gevolg van het besluit om bij de ontmanteling van het Warmtenet het ‘Warmte Opwek Station Twentebad’ over te dragen aan het Twentebad.

De overige vermeldenswaardige ontwikkelingen vormen de extra badinkomsten (+ € 79.000) en de doorbelasting voor Hengelo Sport (+ € 113.000).

P531.1 Sportparken (+ 136.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door de verschuiving van overheadkosten (+ € 436.000).

Daarnaast is er sprake van hogere kapitaallasten ten gevolge van:

  • investeringen in diverse tractiemiddelen voor de sportvelden conform regulier beleid.
  • investeringen in bestaande kunstgrasvelden conform het financieel perspectief (Kadernota 2017-2020).
  • investeringen in nieuwe kunstgrasvelden conform de gehonoreerde voorstellen voor nieuw beleid op basis van de Kadernota 2017-2020.

P540.1 Schouwburg (- 40.000)

Op 10 juni 2015 heeft de raad, bij de integrale afweging in de Kadernota maatschappelijke takenverkenning 2016-2019, besloten tot een bezuiniging van € 50.000 op het Rabotheater. Met een amendement tijdens de begrotingsbehandeling 2016 op 4 november 2015, heeft de raad besloten tot een incidentele verlaging van het bezuinigingsbedrag voor het jaar 2016 met € 25.000. Tijdens dezelfde begrotingsbehandeling in november 2015 heeft de raad aan de hand van de rapportage onderzoek 'Rabotheater financieel toekomstbestendig' (zaaknummer 1092237) gedebatteerd over de (financiële) toekomstbestendigheid van het Rabotheater. Belangrijkste conclusie van dat onderzoek was dat in de huidige vorm het Rabotheater financieel niet toekomstbestendig is, met name als gevolg van ontbrekende dekking voor onderhoud en vervangingsinvesteringen. Met behulp van een extern adviesbureau heeft daarop een second opinion plaatsgevonden en wordt daarnaast onderzocht welke alternatieve scenario’s er zijn voor een financieel gezonde theaterfunctie in Hengelo. Op basis van voorgaande is helder dat een financieel gezonde theaterfunctie niet haalbaar is zonder een heroverweging van het raadsbesluit tot bezuiniging van € 50.000. Wij stellen voor om deze structurele bezuiniging van € 50.000 terug te draaien.

Het resterende verschil betreft de verschuiving in overheadkosten.

P540.2 Amateuristische kunstbeoefening en beeldende kunst (+ 56.000)

Het voordeel is ontstaan door de herverdeling van de uren en de verschuiving van overheadkosten.

P580.3 Overige cultuur (+ 44.000)

Het voordeel op dit product ontstaat door wijzigingen in de urenverdeling en de verschuiving van overheadkosten.