De financiële toelichting per programma 

Analyse programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit

Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-8.951-9.127-6.848-6.676-6.535-6.526
BATEN (excl. mutaties reserves3.9333.7624.1584.0353.9743.974
Totaal-5.018-5.364-2.690-2.641-2.562-2.553
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves -4000000
Totaal -4000000
Resultaat na bestemming-5.018-5.764-2.690-2.641-2.562-2.553

P003.3 Kadaster (+ 132.000)

Als gevolg van de verschuiving van de overheadkosten is er € 154.000 minder toegerekend. Daarnaast zijn de inkomsten met € 22.000 verlaagd, omdat de vergoedingen voor de BAG zijn opgenomen in de gemeentefondsuitkering.

P210.8 Verkeer (+ 121.000)

Dit voordeel wordt per saldo veroorzaakt door:

 • een stijging van de kapitaallasten (- € 80.000) door diverse investeringen in het kader van actieplan fiets, zoals werkzaamheden aan de F35, verwijderen van obstakels, het aanleggen van oplaadpunten.
 • een geringere personele inzet door bezuinigingen en de eliminatie/verschuiving van de opslag overhead naar het ‘product overhead’ (+ € 200.000).

P210.9 Verkeersmaatregelen uitvoering (+ 49.000)

Het voordeel binnen dit product wordt in zijn geheel veroorzaakt door de verschuiving van de overheadkosten.

P214.1 Parkeren (+ 94.000)

Dit voordeel wordt per saldo veroorzaakt door:

 • een geringere personele inzet op parkeercontroles en de verschuiving van de overheadkosten (+ € 182.000).
 • een lagere parkeeropbrengst uit de parkeergarage (- € 82.000).
 • een hogere parkeeropbrengst uit de parkeerautomaten (+ € 100.000).
 • een rechtstreekse toerekening van de heffings- en invorderingskosten van het GBT aan dit product in verband met het herziene BBV (- € 105.000); voorheen werden deze kosten in totaliteit (voor alle producten) geraamd op P 940.1 Lasten heffing en invordering belastingen.

P723.7 Vergunningverlening milieu (+ 172.000)

Dit voordeel wordt veroorzaakt door enerzijds een geringere personele inzet bij het verlenen van milieuvergunningen en het verstrekken van milieuadviezen en anderzijds de verschuiving van de overheadkosten.

P810.1 Structuurplannen (+ 154.000)

Aangezien de kosten van dit product voornamelijk bestaan uit de inzet van personeel, wordt het voordeel veroorzaakt door enerzijds een geringere personele inzet conform de bezuinigingen (o.m. op regionale samenwerking, t.b.v. initiatieven in de stad en landelijk gebied) en de verschuiving van de overheadkosten.

P810.2 Bestemmingsplannen (+ 52.000)

Aangezien de kosten van dit product voornamelijk bestaan uit de inzet van personeel, wordt het voordeel veroorzaakt door enerzijds een verschuiving van personele inzet op diverse producten en de verschuiving van de overheadkosten.

P810.7 Voorbereiding Plannen & Projecten (+ 243.000)

Het voordeel op voorbereiding Plannen & projecten is het gevolg van formatieve krimp als gevolg van eerdere bezuiniging op duurzaamheid en de verschuiving van de overheadkosten.

P810.8 Adviezen Ruimtelijke Ordening (+ 178.000)

Aangezien de kosten van dit product voornamelijk bestaan uit de inzet van personeel, wordt het voordeel veroorzaakt door enerzijds een verschuiving van personele inzet op diverse producten en de verschuiving van de overheadkosten.

P821.2 Stadsvernieuwingsactiviteiten (+ 472.000)

In 2016 zijn als nieuw beleid (N1.3b) eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor het vereveningsfonds en compactere binnenstad (+ € 400.000). Daarnaast is het voordeel het gevolg van het uitvoeren van minder werkzaamheden in het kader van de monumentenzorg (+ € 40.000), een geringere personele inzet ten behoeve van werkzaamheden in het kader van de stedelijke vernieuwing en de verschuiving van de overheadkosten.

P822.1 Bouw en woningtoezicht (+ 74.000)

Het voordeel binnen dit product wordt in zijn geheel veroorzaakt door een verschuiving van personele inzet op diverse producten en de verschuiving van de overheadkosten.

P822.5 Vergunningen (+ 686.000)

Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • een geringere personele inzet op het product bouwvergunningen (+ € 136.000).
 • minder personele inzet t.b.v. de Vrijstellingen (+ € 55.000).
 • minder personele inzet op de toetsing van bestemmingsplannen, deel uitmakend van een verschuiving van personele inzet over de producten van de afdeling en de verschuiving van de overheadkosten (+ € 85.000).
 • hogere bouwleges (+ € 332.000).
 • hogere opbrengsten uit detachering (+ € 61.000).

P822.6 Handhaving bouwen (+ 590.000)

Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • een grotere personele inzet op het product APV/evenementen (- € 54.000).
 • minder toezicht houden tijdens de bouwfase (+ € 400.000).
 • minder personele inzet t.b.v. de handhaving op bouwvergunningen, deel uitmakend van een verschuiving van personele inzet over de producten van de afdeling en de verschuiving van de overheadkosten (+ € 240.000).