De financiële toelichting per programma 

Analyse programma 6 Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid

Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-53.061-36.204-30.575-30.827-30.961-31.324
BATEN (excl. mutaties reserves27.10927.03721.00221.37221.63721.972
Totaal-25.952-9.166-9.573-9.455-9.323-9.352
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-864-5.272-932-932-932-932
Onttrekkingen aan de reserves1.162249251251251251
Totaal298-5.022-682-682-682-682
Resultaat na bestemming-25.653-14.188-10.255-10.137-10.005-10.034

P210.1 Onderhoud wegen stedelijk niveau (+ 68.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door een lagere last als gevolg van de verschuiving van de overheadkosten (+ € 171.000). De areaaluitbreiding en de prijsindexering leiden tot een lastenverhoging (- € 61.000). Op grond van het financieel perspectief van de Kadernota 2017-2020 is rekening gehouden met lagere inkomsten van de derden WGW (- € 45.000).

P210.2 Schoonhouden wegen wijkniveau (+ 779.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door een lagere last op grond van de verschuiving van de overheadkosten (+ € 800.000). Daarnaast is in 2017 een stelpost ingevuld door inlevering van tractie (- € 32.000). Mede hierdoor en het verder inleveren van diverse tractiemiddelen door de afdeling Wijkbeheer zijn de kapitaallasten ook gedaald (+ € 17.000). Tot slot zijn diverse budgetten geïndexeerd (- € 11.000).

P210.3 Onderhoud wegen wijkniveau (+ 249.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door de verschuiving van de overheadkosten (+ ¼ 263.000). Ook binnen dit product zijn diverse budgetten geïndexeerd (- € 11.000).

P210.5 Schoonhouden wegen stedelijk niveau (+ 134.000)

Het voordeel op dit product wordt o.a. veroorzaakt door de verschuiving van de overheadkosten (+ € 48.000). Daarnaast is de taakstelling uit de Maatschappelijke takenverkenning 2016-2019 (O6.1.9 Onderhoud SB/SWB) deels met 1 fte (+ € 40.000) ingevuld. Tevens wordt een deel van deze taakstelling ingevuld door het inleveren van een veegmachine. Dit leidt op dit product tot lagere exploitatie- (+ 18.000) en kapitaallasten (+ € 28.000) op het onderdeel tractie.

P221.2 Overige waterlopen (+ 126.000)

Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt door de verschuiving van de overheadkosten (+ € 94.000). Daarnaast leidt het restant van de terug te betalen investeringen in de Houtmaatvijver tot een lagere dotatie in de voorziening riolering (+ € 33.000).

P550.1 Duurzaamheid /natuur- en milieueducatie (+ 166.000)

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de formatieve krimp als gevolg van eerdere bezuinigingen op duurzaamheid en de verschuiving van de overheadkosten.

P560.1 Openbaar groen wijkniveau (+ 705.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door een lagere last als gevolg van de verschuiving van de overheadkosten (+ € 730.000). De areaaluitbreiding en prijsindicering leiden tot een lastenverhoging (- € 37.000). Daarnaast is er sprake van een lichte daling van de kapitaallasten op tractie (+ € 14.000), omdat diverse reeds afgeschreven tractiemiddelen nog niet op de nominatie staan om vervangen te worden.

P560.6 Hoofdinfra groen stedelijk niveau (+ 335.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door een lagere last als gevolg van de verschuiving van de overheadkosten (+ € 478.000). Als gevolg van investeringen in tractiemiddelen en de vervroegde vervanging van de houtversnipperaar zijn de kapitaallasten in 2017 ten opzichte van 2016 hoger (- € 40.000). In 2016 was er sprake van een incidentele bate 2016 van € 65.000 als inruilwaarde voor de houtversnipperaar. Tot slot is een aanvullend budget voor bloembakken in de binnenstad in het kader van nieuw beleid op basis van de Kadernota 2017-2020 gehonoreerd (- € 35.000). Het overige verschil betreft prijsindicering.

P560.7 Speeltoestellen (+ 89.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door een lagere last als gevolg van de verschuiving van de overheadkosten (+ € 97.000).In het kader van nieuw beleid wordt conform de nota Duurzaam Spelen geïnvesteerd in nieuwe duurzame speeltoestellen, hetgeen leidt tot hogere kapitaallasten (- € 19.000). Tot slot is minder budget voor inschakeling derden nodig (+ € 11.000), omdat het aantal speeltoestellen afneemt.

P560.8 Groenbeleid (+ 69.000)

Het voordeel op dit product wordt in zijn geheel veroorzaakt door een lagere last als gevolg van de verschuiving van de overheadkosten.

P560.9 Kinderboerderij (+ 107.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door een lagere last als gevolg van de verschuiving van de overheadkosten (+ € 89.000). Daarnaast is er conform het huidige meerjarig onderhoudsplan een lager budget voor bijzonder onderhoud voorzien (+ € 19.000).

P721.1 Afval (- 23.000)

Ondanks het feit, dat er in zijn totaal eigenlijk geen sprake is van een financieel verschil tussen 2017 en 2016, zijn er toch een aantal vermeldenswaardige ontwikkelingen:

 • de lagere onttrekking aan de voorziening afvalverwerking dan in de meerjarenprognose ‘scenariokeuze afvalloos Hengelo’ staat aangegeven (- € 40.000); deze onttrekking is nodig, omdat er in 2017 reeds kosten worden toegerekend en er pas vanaf 2018 naar verwachting sprake is van besparingen.
 • de aanpassing van het totale bedrag aan kwijtschelding (+ € 100.000).
 • de kosten voor inzameling en verwerking van fijnrest afval zijn verlaagd als gevolg van het minder aanbieden van restafval bij Twente Milieu (+ € 264.000).
 • de kosten samenhangend met het opruimen van gedumpt afval zijn daarentegen gestegen (- € 100.000).
 • voor wat betreft de inzameling van papier als verpakkingen heeft zowel aan de lasten- als aan de batenkant een ophoging van de budgetten plaatsgevonden; per saldo gaat het hier om een lastenverzwaring (- € 50.000). Als gevolg van afnemende vergoedingen die we als gemeente ontvangen en de stijgende verwerkingskosten voor verpakkingen neemt het tekort toe.

Alle bovengenoemde ontwikkelingen leiden er toe, dat er in 2017 ruim € 8,1 miljoen aan afvalstoffenheffing nodig is om binnen het product afval volledig kostendekkend te zijn (in 2016 was dit € 8,3 miljoen).

P722.1 Riool (+ 226.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door lagere lasten als gevolg van de verschuiving van de overheadkosten (+ € 282.000).

Overige vermeldenswaardige ontwikkelingen binnen dit product zijn:

 • de rechtstreekse toerekening van de lasten van het GBT (- € 310.000); voorheen werden deze lasten geraamd op P940.1 ‘Lasten heffing en invordering belastingen’.
 • de hogere kapitaallasten (- € 192.000), veroorzaakt door investeringen in o.a. de Westtangent, Enschedesestraat, Deurningerstraat, Landmansweg en Mozartlaan.
 • de verhoging van de budgetten voor inschakeling van derden als gevolg van areaaluitbreiding en prijsindexatie (- € 16.000).
 • een hogere dotatie in de voorziening dan begroot (- € 23.000).
 • hogere inkomsten uit rioolheffing op grond van de jaarlijkse herberekening van de aantallen woningen en bedrijven en de jaarlijkse tariefsverhoging van 3,5% (+ € 485.000) op basis van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De voorbereidingen voor een nieuw GRP zijn inmiddels gestart, zodat de effecten daarvan in de Kadernota 2018-2021 en de daarop volgende Beleidsbegroting kunnen worden verwerkt.

P723.2 Geluid (+ 102.000)

Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • een geringere personele inzet voor werkzaamheden in het kader van geluid, deel uitmakend van een verschuiving van de personele inzet over diverse producten en de verschuiving van de overheadkosten (+ € 124.000).
 • een lagere rijksbijdrage voor externe veiligheid (+ € 22.000).

P723.3 Bodem (+ 216.000)

Dit voordeel wordt veroorzaakt door een verminderde personele inzet, zowel intern als extern, bij werkzaamheden in het kader van het product Bodem, deel uitmakend van een verschuiving van personele inzet over diverse producten en de verschuiving van de overheadkosten.

P723.8 Handhaving milieu (+ 177.000)

Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • een geringere personele inzet op handhaving in het kader van milieubeheer (+ € 160.000).
 • meer inzet op handhaving in het kader van brandpreventie (- € 10.000).
 • een afname van het werk in het kader van de RUD (+ € 30.000).

Dit alles deel uitmakend van een verschuiving van personele inzet over diverse producten en de verschuiving van de overheadkosten.

P723.9 Handhaving bodem (+ 141.000)

Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • een geringere personele inzet op handhaving in het kader van bodembeheer (+ € 70.000).
 • een afname van het werk als bevoegd gezag in het kader van de WWB (+ € 70.000).

Dit alles deel uitmakend van een verschuiving van personele inzet over de producten van de afdeling en de verschuiving van de overheadkosten.

P724.1 Lijkbezorging (+ 272.000)

Het voordeel op dit product wordt overwegend veroorzaakt door een lagere last als gevolg van de verschuiving van de overheadkosten (+ € 290.000).Hier staat tegenover, dat de door het GBT in rekening gebrachte kosten rechtstreeks op dit product worden geraamd (- € 18.000) in plaats van op P940.1 ‘Lasten heffing en invordering belastingen’.