De financiële toelichting per programma 

Analyse programma 7 Bestuur, veiligheid en openbare orde

Bestuur, Veiligheid en Openbare orde
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-18.342-18.314-41.531-40.814-39.762-39.854
BATEN (excl. mutaties reserves1.7071.9825.0544.7703.6973.590
Totaal-16.635-16.332-36.476-36.045-36.065-36.263
Resultaat na bestemming-16.635-16.332-36.476-36.045-36.065-36.263

P001.1 Raad en raadscommissies (- 330.000)

Het nadeel op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door de personeelskosten (exclusief overhead) van de griffie en de lasten van de rekenkamer, die door de herziene BBV met ingang van 2017 op dit product worden geraamd. Deze lasten maakten voorheen deel uit van P006.1 ‘Bestuursondersteuning raad en rekenkamer’.

P001.2 College van burgemeester en wethouders (- 66.000)

Dit betreft enerzijds het deels wegvallen van de wachtgelden van voormalige wethouders (+ 52.000 en anderzijds de looncompensatie (- € 18.000) en de betaling van het lidmaatschap aan de VNG inclusief prijsindex (- € 100.000). Voorheen stond het lidmaatschap op product P 002.7, maar door het gewijzigde BBV is dit nu aangepast.

P002.1 Bestuursondersteuning algemeen (+ 1.213.000)

Door de gewijzigde BBV wet- en regelgeving vallen de lasten van dit product met ingang van 2017 onder de overhead producten (P040.1 tot en met P040.8).

P002.3 Algemene personele aangelegenheden (+ 623.000)

De lasten en baten van dit product zijn in verband met het herziene BBV verplaatst naar product P040.3 ‘Overhead sector Middelen’ en maken integraal onderdeel uit van dit nieuwe product.

P002.4 Communicatie (+ 1.032.000)

De lasten van dit product zijn in verband met het gewijzigde BBV verplaatst naar product P040.1 ‘Overhead Directie’ en maken integraal onderdeel uit van dit nieuwe product.

P002.7 Lidmaatschap VNG (+ 98.000)

De lasten zijn verplaatst naar P001.2 ‘College van burgemeester en wethouders’. Zie hierboven.

P003.1 Burgerzaken (+ 924.000)

De voornaamste afwijking is de verschuiving van de overheadkosten. Daarnaast is er in 2017 ook nog sprake van een afname van de formatie met 1,21 fte. Aangezien er in 2017 Tweede Kamerverkiezingen zijn is hiervoor in de begroting een budget gereserveerd van ruim € 80.000.

P005.1 Bestuurlijke samenwerking (+ 111.000)

Het betreft een lagere bijdrage aan de Regio Twente (+ € 36.000) als gevolg van lagere kosten voor Netwerkstad in de regiobegroting en de verschuiving van de overheadkosten (+ € 75.000).

P005.2 Regionale/internationale samenwerking (+ 38.000)

Betreft de verschuiving van de overheadkosten.

P006.1 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer (+ 408.000)

De lasten zijn verplaatst naar P001.1 ‘Raad en raadscommissies’. Zie hierboven.

Overheadproducten

Overzicht van overheadkosten (* €1.000)
Product – Omschrijving productLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
P040.1 – Overhead sector Directie-1.6870-1.687
P040.2 – Overhead sector Dienstverlening-18.9301.728-17.202
P040.3 – Overhead sector Middelen-5.235226-5.009
P040.4 – Overhead sector Sociaal-1.4371.069-368
P040.7 – Overhead sector Stedelijk Beheer-1.6303-1.628
P040.8 – Overhead sector Fysiek-781134-647
Totaal overheadkosten-29.7013.160-26.541
P040.9 – Doorberekende overhead aan grondexploitaties, investeringen en (subsidie-)projecten1.86301.863
Netto overhead kosten-27.8383.160-24.679

P040.1 Overhead directie (- 1.687.000)

De lasten en baten van (voorheen) de producten P002.4 ‘Communicatie’ en grotendeels P002.1 ‘Bestuursondersteuning algemeen’ (met name directie en stafondersteuning) maken met ingang van de begroting 2017 onderdeel uit van de overhead.

P040.2 Overhead sector Dienstverlening (- 17.202.000)

Onder dit product vallen de overheadkosten vanuit de sector Dienstverlening die in eerdere jaren werden geraamd op sectorkostenplaatsen. Dit betrof o.a. huisvesting, ICT, catering, post, archief, secretariaten en bodes. Deze lasten maakten voorheen onderdeel uit van de opslag overhead, bovenop de salariskosten, die tezamen de sectorkosten vormden. De sectorkosten werden op de diverse producten in het primaire proces geraamd.

De personeelslasten van de afdeling Burgerzaken (exclusief afdelingshoofd) en de medewerkers van de sectie Geo zijn rechtstreeks aan de verschillende producten toegerekend. Op basis van het gewijzigde BBV worden alle overige personeelslasten van de sector Dienstverlening op dit product geraamd.

De daadwerkelijke uitzetting ten opzichte van de begroting 2016 komt met name door de kapitaallasten van de aanstaande renovatie van het stadhuis en de nieuwbouw van het stadskantoor en de eenmalige post voor de kosten van tijdelijke huisvesting (Kadernota 2017-2020).

P040.3 Overhead sector Middelen (- 5.009.000)

De lasten en baten van P002.3 ‘Algemene personele aangelegenheden’ zijn verplaatst naar dit product. Op dit onderdeel zijn geen significante afwijkingen ten opzichte van 2016.

Daarnaast bestaan de lasten op dit product uit de salarissen van de afdelingen Financiën, Personeel en Organisatie, team juridische zaken en de alle sector- en afdelingshoofden van de sector Middelen. Tevens staan de overige kosten hieronder vermeld o.a. de accountants- en advieskosten, de inhuur van derden en opleidingskosten.

P040.4 Overhead sector Sociaal (- 368.000)

Op grond van de gewijzigde BBV-voorschriften dient met ingang van 2017 onderscheid gemaakt te worden tussen direct aan een product toe te rekenen personele lasten en de overhead. De overhead dient afzonderlijk in beeld te worden gebracht. Naast de personele lasten van de leidinggevenden bestaat de overhead uit o.a. reis- en verblijfkosten, kosten opleidingen en overige personele kosten. Voor de sector Sociaal vindt dit plaats binnen dit (nieuwe) product. Opgemerkt wordt nog dat de bijdrage in de uitvoeringskosten samenwerking sociale dienst volledig hier wordt geraamd, terwijl de relevante lasten voor een deel verspreid over diverse producten in de begroting staan. Daar waar op de diverse producten sprake is van een voordeel als gevolg van de verschuiving van de opslag overhead naar het product overhead, staat hier de ‘negatieve’ tegenboeking voor wat betreft de sector Sociaal vermeld.

P040.7 Overhead sector Stedelijk Beheer (- 1.628.000)

Op grond van de herziene BBV-voorschriften dient er met ingang van 2017 een onderscheid gemaakt te worden tussen direct aan een product toe te rekenen personele lasten en de overhead. De overhead dient afzonderlijk in beeld te worden gebracht. Voor de sector Stedelijk Beheer geschiedt dit op dit (nieuwe) product. Daar waar op de diverse producten sprake is van een voordeel als gevolg van de verschuiving van de opslag overhead naar het product overhead, staat hier de ‘negatieve’ tegenboeking voor wat betreft de sector Stedelijk Beheer (inclusief ‘t Beukert en de Kinderboerderij) vermeld.

P040.8 Overhead sector Fysiek (- 647.000)

Op grond van de nieuwe BBV-voorschriften dient er met ingang van 2017 een onderscheid gemaakt te worden tussen direct aan een product toe te rekenen personele lasten en de overhead. De overhead dient afzonderlijk in beeld te worden gebracht. Voor de sector Fysiek geschiedt dat in dit (nieuwe) product. Daar waar op de diverse producten sprake is van een voordeel als gevolg van de verschuiving van de opslag overhead naar het product overhead, staat hier de ‘negatieve’ tegenboeking voor wat betreft de sector Fysiek vermeld.

P040.9 Doorberekende overhead (+ 1.863.000)

Op basis van het gewijzigde BBV mag de overhead nog wel worden toegerekend aan de grondexploitaties, de investeringen en andere (subsidie)projecten. Dat dient begrotingstechnisch te geschieden door de verlaging van het aandeel aan overheadkosten op dit onderdeel ‘Doorberekende overhead’ en de verhoging van dit gedeelte aan overheadkosten op de grondexploitaties, de investeringen en andere (subsidie)projecten.

P140.3 Veiligheid (+ 113.000)

Het voordeel binnen dit product wordt in zijn geheel veroorzaakt door een wijziging van de sectorkosten, als gevolg van enerzijds minder personele inzet en anderzijds de verschuiving van de overheadkosten.

P140.5 Handhaving openbare ruimte (+ 332.000)

Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

  • een geringere personele inzet op handhaving openbare ruimte (+ € 200.000).
  • minder inzet op handhaving op gebruik openbaar groen (+ € 50.000).
  • meer inzet op handhaving in het kader van de drank- en horecawet (- € 32.000).
  • een afname van het werk in het kader van de APV (+ € 68.000).
  • minder personele inzet bij het verlenen van vergunningen betreffende de openbare ruimte (+ € 49.000).