Jaarstukken 2016 

Inleiding

Welkom op de pagina van de jaarstukken 2016. Hierin kijken we terug op het afgelopen jaar en leggen we verantwoording af over ons handelen, de middelen die we daarbij hebben ingezet en de resultaten die we bereikten.

De Beleidsbegroting 2016 stond in het teken van een aantal forse uitdagingen. De veranderingen in het sociaal domein en de opgave in de binnenstad stonden hierbij centraal. Daarnaast is er een groot aantal investeringsprojecten uitgevoerd. Dit alles maakt dat we zowel beleidsmatig als financieel een bewogen jaar achter de rug hebben. Door verschillende mee- en tegenvallers sluit de jaarrekening met een totaal saldo van ruim € 6.000.000 voordelig.

Sociaal domein

Daar waar 2015 in het teken heeft gestaan van de zorg(continuïteit) aan onze burgers en het op orde brengen van de (administratieve) systemen, stond 2016 in het teken van veranderingen. Nu de transities achter de rug zijn en de gemeente samen met de partners in het sociaal domein op de nieuwe manier aan het werk is, merken we dat de transities er nog niet voor hebben gezorgd dat het Hengelose wensbeeld, realiteit is geworden. Dit betekent dat we nog flink moeten vernieuwen op sociaal gebied. Financieel hebben we een aantal tegenvallers moeten verwerken. In hoofdstuk 5 leest u meer hier meer over.

Binnenstad

De opgave luidt ‘naar een vitale en toekomstbestendige binnenstad van Hengelo’. Speerpunten voor de gemeente zijn op de eerste plaats de herinrichting van een compactere binnenstad en vooral de hoofdwinkelstraten. De herinrichting van een compactere binnenstad en vooral de hoofdwinkelstraten is vertaald in de opdracht om de herinrichting van de Enschedesestraat op te pakken. Het werk rondom het nieuwe Stadskantoor is verbonden met het werk aan de Enschedesestraat. Ook hierover wordt in hoofdstuk 5 meer toegelicht.

Investeringsprojecten

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de grote investeringsprojecten in Hengelo. De Westtangent is opgeleverd, de aansluiting van de High Tech Campus op de Haaksbergerstraat is gerealiseerd, de Deurningerstraat is heringericht en een groot deel van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Enschedesestraat zijn afgerond. Fase 1 van de renovatie en nieuwbouw Twentebad werd ter hand genomen. Tevens is de omgeving van het FBK-stadion heringericht. Een ander in het oog springend project, dat is opgestart in 2016 is de aanleg van de Backbone ten behoeve van het warmtenet. In de grondexploitatieprojecten is duidelijk een opgaande lijn zichtbaar voor de huizenmarkt.

Op het moment van schrijven is de kabinetsformatie in volle gang. De toekomst zal uitwijzen hoe het nieuwe rijksbeleid er uit zal zien en wat de gevolgen hiervan zijn in Hengelo. Wij blijven ons inzetten voor een aantrekkelijke stad met veel werkgelegenheid en goede voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur en sport.

Hengelo, juni 2017

Burgemeester en wethouders van Hengelo