Jaarstukken 2016 

Toelichting

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning & controlcyclus. Het college legt er – na in de beleidsrapportages twee keer tussentijds te hebben gerapporteerd – verantwoording mee af over de afspraken tussen college en raad, die in de beleidsbegroting zijn vastgelegd.

Die verantwoording is tweeledig: inhoudelijk en financieel.

De financiële verantwoording op hoofdlijnen staat in "De financiën van de gemeente Hengelo". De onderdelen staan in meer detail beschreven in "De balans en overzicht van baten en lasten".

De inhoudelijke verantwoording vindt u in het onderdeel programmarealisatie. Hier wordt uitsluitend op programmaniveau (begrotingshoofdstuk) verantwoording afgelegd. Deze verantwoording is uitgesplitst per activiteit. Onder ‘doen’ is aangegeven wat in de beleidsbegroting 2016-2020 is toegezegd. Onder ‘gedaan’ staat wat er in 2016 is uitgevoerd. Ieder begrotingshoofdstuk wordt afgesloten met de feitenkaart waarin er per activiteit de baten en lasten worden weergegeven.

De "Paragrafen" bevatten de wettelijk voorgeschreven onderdelen, waarin als een dwarsdoorsnede van de totale verantwoording een aantal beheersmatige aspecten wordt toegelicht.

"De balans en overzicht van baten en lasten" bevat de formele jaarrekening, bestaande uit balans, overzicht baten en lasten en de toelichtingen daarop (o.a. de analyse van de financiële afwijkingen t.o.v. de begroting) en de controleverklaring van de door de raad aangestelde externe accountant. Hier staan ook de financiële overzichten waarin de werkelijke baten en lasten geconfronteerd worden met de begroting. De totalen per begrotingshoofdstuk zijn tevens het niveau waarop de raad het college heeft geautoriseerd voor de uitvoering van het beleid.

Een aantal toelichtende bijlagen completeren het geheel. Twee bijlagen vinden hun oorsprong in door de gemeenteraad aanvaarde moties n.a.v. het jaarverslag 2010. Dit betreft de motie “Subsidiebeleid in Jaarverslag” en de motie “Declaratie in Jaarverslag”, beide aanvaard in de raadsvergadering van 19 juli 2011. Daarnaast zijn wettelijk voorgeschreven bijlagen opgenomen.