De financiën van de gemeente Hengelo 

Saldo jaarrekening

De jaarrekening, zoals deze in hoofdstuk 7 is opgenomen, sluit met een totaal van saldo van baten en lasten van € 6.126.000 voordelig. Na de verwerking van de laatst vastgestelde begrotingswijziging 2016 was sprake van een verwacht nadelig saldo van bijna € 78.000. Een te verklaren afwijking daarom van afgerond € 6.204.000. Hieronder wordt ingegaan op de meest opvallende afwijkingen. Een meer uitgebreide toelichting op ook de kleinere verschillen vindt u in hoofdstuk 7.4 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Meest opvallende afwijkingen:

(Bedragen * € 1.000 - V = voordeel en N = nadeel – I = incidenteel en S = structureel)

Pr.OmschrijvingBedragV/NI/S
1Bijstandsverlening € 346 VI
 Dit voordeel wordt veroorzaakt door verschillende afwijkingen. O.a. lagere kosten voor trajecten bij Post, minder verstrekking van bijstand en hogere kosten BBZ startersuitkeringen en kredieten.   
1Minimabeleid en schuldhulpverlening € -95 NI
 Dit nadeel wordt o.a. veroorzaakt door hogere kosten verstrekking bijzondere bijstand door de stijgende kosten bewindvoering, lagere kosten minimabeleid door minder beroep op o.a. het sport- en cultuurfonds en lagere kosten Stadsbank Oost Nederland.   
2Leerlingenvervoer € 146 VI
 Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed. Het nieuwe contract is ingegaan per 01-08-2016. Er is voor een lager aantal leerlingen vervoer toegekend. Het aantal toewijzingen is namelijk gedaald van 293 naar 267 ten opzichte van 2015.   
2Onderwijs € 116 VI
 Binnen onderwijs zijn diverse afwijkingen die worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. De kosten van schadeherstel komen altijd ten laste van de algemene middelen. Deze lasten vielen dit jaar lager uit.   
2Jeugdzorg € - NS
 De kosten voor jeugdzorg zijn in 2016 circa € 1,1 miljoen hoger uitgevallen dan de gewijzigde begroting. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de fors hogere kosten van verblijf. Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar hoofdstuk 7. De eindafrekeningen over de geleverde zorg in 2015 vielen bijna € 1,4 miljoen lager uit. Per saldo een voordeel van circa € 0,3 miljoen. Dit wordt verrekend met de algemene reserve zorg die bij de jaarrekening 2015 is gevormd.   
3WMO € -   
 De kosten voor WMO zijn in 2016 circa € 100.000 hoger uitgevallen dan begroot. De eindafrekeningen over de geleverde zorg in 2015 vielen ook met ongeveer ditzelfde bedrag lager uit. Per saldo dus budgettair neutraal. Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar hoofdstuk 7.    
4Zwembad € 234 VI
 Hogere entree en horeca-omzet bij het Twentebad.   
4Sportparken € -90 NI
 Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door het niet realiseren van begrote inkomsten. Dit betreft o.a. het onderhoud van de natuurgrasvelden voor FC Twente en de niet verkregen inkomsten FBK.   
5Parkeeropbrengsten € 304 VI
 Een voordeel op maaiveldparkeren (€260.000) en op vergunningen (€ 85.000) en nadeel op fiscale naheffing parkeren (€41.000).   
5Opheffen NV Wonen Boven Winkels € 475 VI
 Betreft afwikkeling en vereffening Wonen Boven Winkels Hengelo NV. Er is een raadsbesluit van 18-4-2017 t.b.v. een follow-up.   
5Omgevingsvergunningen € 163 VI
 Hogere legesopbrengsten, vooral door meer aanvragen 2e helft 2016. Bij de 2e berap is € 632.000 van de opbrengsten afgeraamd omdat toen werd voorzien dat de opbrengsten nog lager zouden zijn.   
5Verkeersmaatregelen € -186 NI
 Extra lasten bij de uitvoering van diverse verkeersmaatregelen. O.a. hogere lasten electra en inhuur derden door tijdelijke verkeersvoorzieningen t.b.v. het groot onderhoud van kruisingen.   
5 Besluit Woninggebonden Subsidies€  4.674VI
In 2016 zijn nog verplichtingen in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies uitbetaald. Na analyse van de nog openstaande balanspost is gebleken dat dit de laatste verplichtingen blijken te zijn ten opzichte van particuliere belanghebbenden en woningbouwcorporaties. De balanspost- die mede is ontstaan uit de eerdere afkoop door het Rijk - kan daarmee afgewikkeld worden.
6Zoutstrooien € 72 VI
 Dankzij redelijk zachte winter 2015/2016 bleven de kosten voor zoutstrooien beperkt.   
6Openbare verlichting € 153 VI
 Lagere kosten energie en onderhoud door derden zorgen voor deze meevaller.    
6Spelen € 51 VI
 Vertraging in vaststelling Plan van Aanpak Participatie en het participatietraject zijn oorzaak van lagere lasten voor speelplekken. Er is budgetoverheveling aangevraagd om de werkzaamheden, die in 2016 niet konden worden opgepakt, in 2017 te kunnen realiseren. Deze aanvraag wordt betrokken bij de bestemming van het jaarresultaat.   
6Afval € -   
 Binnen afval zijn diverse afwijkingen. Zo zijn er o.a. lagere kosten als gevolg van minder aanbod. Per saldo wordt er € 173.000 extra toegevoegd aan de voorziening afvalverwerking.   
6Warmtenet   
  De restant boekwaarde van de warmtevoorziening Twentebad (houtkachel) is afgeboekt (zaaknummer 2059781) omdat deze niet meer in gebruik is en volledig vervangen dient te worden.Het geraamde exploitatietekort van € 800.000 in 2016 valt lager uit. Doordat o.a. de bedrijfsvoeringskosten en onderzoekskosten lager uitvallen en er meer aansluitbijdragen zijn ontvangen dan begroot kan dit binnen de bestaande reserve warmtenet van €319.000 worden opgevangen. Hierdoor is geen onttrekking uit de algemene reserve noodzakelijk. Zie raadsbrief 2106188 €  -419N
6Groenonderhoud begraafplaatsen € -88 NI
 Hogere lasten i.v.m. onkruidbestrijding (geen glyfosaat meer) en het aanbrengen van semi-verharding (begraafplaatsen Deurningerstraat en Oldenzaalsestraat).   
6Riolering € -   
 De uitkomst van de exploitatie riolering leidt per saldo tot een hogere onttrekking uit de voorziening van € 208.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat we meer kosten hadden a.g.v. kwijtscheldingen en voor reiniging en onderhoud van kolken en gemalen.   
7Kosten Bing onderzoek € -78 NI
 In 2016 is er een Bing onderzoek geweest op het gebied van de Ruimtelijke ordening. De daarmee gepaard gaande kosten waren niet geraamd.   
7Lagere kosten vanuit diverse samenwerkingsverbanden € 185 VI
 Voordelen vanuit de Regio Twente, Netwerkstad en de Veiligheidsregio.   
7Minder inkomsten burgerzaken - o.a. reisdocumenten € -98 NI
 Er zijn minder reisdocumenten uitgegeven dan verwacht, per saldo leidt dit tot een nadeel.    
8OZB € -102 NI
 Voornamelijk door afboeking van oninbare aanslagen (€ 88.000)   
8Gemeentefonds € 247 VI
 De hogere inkomsten zijn volledig veroorzaakt door de effecten van de Decembercirculaire, die niet meer in de begroting konden worden verwerkt.   
8Renteresultaat € 517 VI
 Dit resultaat komt voor rekening van lagere rentelasten dan begroot door renteconversie in 2016. Bij de extrapolatie van de rentelasten is uitgegaan van de situatie aan het begin van het boekjaar. Daarbij is ten onrechte niet gekeken naar in het jaar gewijzigde rentepercentages.    
8Saldo kostenplaatsen en inzet personeel € -   
 Op diverse plaatsen in de begroting zijn voor- en nadelen ontstaan door verschuiving van ambtelijke inzet. Per saldo loopt e.e.a. ongeveer budgettair neutraal.   
     
 Saldo overige voor- en nadelen € -323   
Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 7.4
Totaal€  6.204