De financiën van de gemeente Hengelo 

Bestemmingsvoorstel

Spelen

Zoals hiervoor is aangegeven is door vertraging in de vaststelling van het Plan van Aanpak Participatie Duurzaam Spelen en het participatietraject een deel van het budget spelen niet benut, waardoor achterstand in het vervangingsprogramma is ontstaan. Er is eigenlijk sprake van budgetoverheveling, maar omdat er verder geen overhevelingsvoorstellen waren ingediend, is geen afzonderlijk raadsvoorstel aangeboden. Reden waarom nu wordt voorgesteld € 51.000 te bestemmen als inhaalbudget voor de vervanging van speelplekken in 2017.

Wonen boven winkels

In het rekeningsaldo is nog begrepen de bate (€ 475.000) als gevolg van het opheffen van de BV Wonen boven winkels. Daarover hebt u inmiddels besloten (2028858) deze bate toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Ruimtelijke kwaliteit binnenstad”.

Algemene reserve

Voor het resterende batig saldo van € 5.600.000 wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve.