De financiën van de gemeente Hengelo 

Ontwikkeling algemene reserve

“Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording (2004) wordt in de gemeentelijke beleidsinstrumenten aandacht gevraagd voor het weerstandsvermogen. In Hengelo is het weerstandsvermogen steeds beoordeeld vanuit de confrontatie tussen de kwantificeerbare risico’s en de reservepositie in zijn geheel (algemene reserves en niet beklemde bestemmingsreserves). In de paragraaf Weerstandsvermogen (hoofdstuk 6.2) wordt daar uitvoerig op in gegaan.

De laatste tijd ligt de focus vanwege conjuncturele ontwikkelingen meer op de wenselijke hoogte van de algemene reserve als direct beschikbare weerstandscapaciteit (de bufferfunctie van het eigen vermogen).”

Met die overwegingen besloot uw raad op 26 juni 2012 afspraken te maken over de minimale en gewenste hoogte van de algemene reserve. De algemene reserve dient te allen tijde minimaal 25% van de benodigde weerstandscapaciteit te bedragen en op termijn toe te groeien naar de helft daarvan.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling sinds 2012 zichtbaar gemaakt.

De omvang van de algemene reserve laat in 2016 een licht stijgende lijn zien. Dit is in overeenstemming met de door de raad vastgestelde mutaties. In het werkelijk saldo (eind 2016) is het rekeningsaldo 2016 nog niet verwerkt. Na 2016 groeit de algemene reserve verder uitgaande van een neutraal rekeningresultaat en o.a. de in de begroting opgenomen structurele storting van € 2 miljoen. Op basis van bovenstaande grafiek komt de algemene reserve in de loop van 2019 op het gewenste niveau.