De financiën van de gemeente Hengelo 

Ontwikkeling overige reserves

Met de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 is voor een aantal reserves de afspraak gemaakt de voortzetting er van afhankelijk van een op te stellen bestedingsplan te beoordelen bij de vaststelling van de jaarstukken 2016.

Het betreft de volgende reserves:

  • Reserve communicatiebeleid: Met een bijdrage (€ 170.000) t.b.v. de invoering van breedband is het saldo van de reserve teruggebracht tot € 46.000.
  • Reserve Warmtenet
  • Reserve lopende projecten:

Beide reserves zijn per 31 december 2016 nihil en kunnen worden opgeheven.

  • Reserve onderwijshuisvesting: Het onderwijshuisvestingsprogramma 2017 is door uw raad vastgesteld (6-12-2016); een integraal huisvestingsplan is in voorbereiding.
  • Reserve bodemsanering

Voor deze reserve moet nog een bestedingsplan worden opgesteld.