Programmarealisatie 

Economie, Werk en Inkomen

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder ten Heuw
Betrokken sector(en):Sociaal en Fysiek
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Katja Boerrigter, Henk Jan Tromp

We werken aan een energiek Hengelo voor werken en ondernemen. Wij stimuleren en faciliteren de lokale economie (de bedrijven) door een actieve en betrokken houding. We wensen dat burgers zoveel als mogelijk inkomen uit werk hebben. De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk burgers werkgelegenheid te bieden door enerzijds de voorwaarden voor de vestiging van bedrijven aantrekkelijk te maken, anderzijds individuele begeleiding te bieden voor mensen bij de toeleiding naar werk en/of maatschappelijke participatie. We proberen armoede te bestrijden en schulden te voorkomen dan wel te saneren door schuldbemiddeling. Doel daarbij is de burger zo goed mogelijk in staat te stellen zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

Relevante beleidsnota’s

  1. Evaluatie Bedrijventerreinenvisie (2013)
  2. Horecavisie (2013)
  3. Detailhandelsvisie (2012)
  4. Kantorenvisie (2012)
  5. Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (2013)
  6. Met respect…(2014)
  7. Op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning (2014)
  8. Sterker aan het werk (2013)
  9. Armoedebeleid (2016)
  10. Schuldhulpverlening (2016)


11. Economie 12. Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid 13. Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening Prestatie indicatoren Feitenkaarten