Economie, Werk en Inkomen 

11. Economie

Activiteit: Subsidiëren en aansturen van Bureau Hengelo voor stadspromotie & evenementen

Gedaan

 • We hebben aan Bureau Hengelo een subsidie beschikbaar gesteld waarmee een aantal evenementen financieel is ondersteund. Daarnaast heeft Bureau Hengelo de middelen gebruikt om de evenementenorganisatoren te begeleiden en de promotie van de evenementen te verzorgen. Ook heeft Bureau Hengelo in brede zin de citymarketing verzorgd en een bijdrage geleverd aan de toeristische ontwikkeling van Hengelo. Ten behoeve van de marketing van Twente heeft Bureau Hengelo de ontwikkeling van de organisatie van Marketing Oost mede begeleid.

Activiteit: Beleid maken voor de haven, toezicht en handhaving hierop en het innen van havengelden

Doen

 • We starten de voorbereiding van de werkzaamheden aan het Twentekanaal in Hengelo, zodat het Twentekanaal toegankelijk wordt voor grotere schepen.

Gedaan

 • Onderzoek naar te verrichten werkzaamheden in de binnenhaven van Hengelo (o.a. aanpak kades) is in 2016 gestart en zal begin 2017 worden afgerond. Er is een start gemaakt met de actualisatie van de binnenhavenvisie.

Activiteit: Organiseren en aansturen van de markt en kermis

Doen

 • Jaarlijks wordt door de gemeente de Lambertuskermis georganiseerd. Deze kermis wordt gehouden rond de 3e donderdag in september. kermis duurt 5 dagen, van woensdag tot en met zondag.

Gedaan

 • De Lambertuskermis in 2016 is gehouden van 14 tot en met 18 september. Er zijn 54 standplaatsen verhuurd. In 2015 waren dat er nog 62. De huuropbrengsten dalen doordat dezelfde terreinen niet jaarlijks beschikbaar zijn.

Activiteit: Beleid maken over de economische structuur in Hengelo

Doen

 • De gemeente investeert jaarlijks € 100.000 extra in de samenwerking op het gebied van economie en arbeidsmarkt in Twente. De samenwerking vraagt extra inzet van personeel, beleidsmatig en op het gebied van accountmanagement.
 • We werken aan een compactere binnenstad en stellen daarvoor een vereveningsfonds in, waarin we eenmalig € 400.000 investeren. Hierbij wordt een nadrukkelijke koppeling gemaakt tussen met het thema binnenstad en de uitvoering van de geactualiseerde horecavisie.
 • We actualiseren de bedrijventerreinenvisie, met aandacht voor de profilering van de verschillende terreinen binnen Twente.
 • We vernieuwen de Horecavisie. Deze visie is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van de binnenstad.

Gedaan

 • De extra inzet van personeel, beleidsmatig en op gebied van accountmanagement is geëffectueerd. Uit de extra investering is ook de bijdrage voor aanstelling van 3 regionale acquisiteurs betaald in Twents verband.
 • Het vereveningsfonds is in 2016 ingesteld. Er zijn in het verslagjaar nog geen concrete voorstellen gedaan voor acties met een financiële bijdrage uit dit fonds. Bij de begrotingsbehandeling 2017 is aangegeven dat nadere uitwerking volgt in de eerste helft van 2017.
 • Er is intensief gewerkt, met aandacht voor kwantiteit én kwaliteit, aan de actualisatie van de (regionale) bedrijventerreinenvisie die naar verwachting medio 2017 bestuurlijk kan worden vastgesteld.
 • Er is een ontwerp-horecavisie opgesteld en ter inzage gelegd.
 • In 2016 is opnieuw een poging gedaan om een bedrijveninvesteringszone in de binnenstad specifiek voor vastgoedeigenaren vast te stellen. Er bleek wederom te weinig draagvlak voor te bestaan.

Activiteit: Relaties onderhouden met bestaande en nieuwe bedrijven via accountmanagers

Doen

 • We verbinden de acquisitie van ons accountmanagement met acquisitie op regionale schaal en met de werkgeversbenadering.

Gedaan

 • Officiële bedrijfs- en werkbezoeken worden door de bestuurders zoveel mogelijk afgelegd met een accountmanager EZ en een adviseur werk (Werkplein).
 • Door de accountmanagers is regulier contact onderhouden met ondernemers, werkgeversorganisaties en bedrijvenverenigingen van werklocaties. Ook zijn er structurele overleggen in de regio voor werkzaamheden van de Twente Board en het Werkplein.
 • Er zijn percelen uitgegeven op deelterreinen van Twentekanaal, Westermaat en gezondheidspark (gevestigde bedrijven: o.a. HP Valves, Sensata, Nijwa, Volvo Harrie Arendsen; uitbreiding bedrijven: o.a. de Kieviet, Dutch Shape).
 • Advies en begeleiding bij winkel- en kantoorvestigingen.
 • Voorbereiding project Westermaat-Zuidwest is in 2016 afgerond. Realisatie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2017.
 • Project Haaksbergerstraat is uitgevoerd. Het cluster Economische Zaken was betrokken bij de vestiging van bedrijven op HTSP Thales.
 • Met de verhuizing van WTC Twente naar het voormalige MTS-gebouw is een start gemaakt met de ontwikkeling van het WTC business district in Hart van Zuid.
 • Er zijn intensieve contacten geweest met ondernemers (detailhandel en horeca), vastgoedeigenaren, assetmanagers in de binnenstad. Er is actief contact gelegd en onderhouden met partijen die nieuwe winkelformules willen starten in de binnenstad.