Economie, Werk en Inkomen 

12. Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid

Activiteit: Bijstand en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen

Doen

 • Het verstrekken van een bijstandsuitkering aan oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen en aan startende- en zelfstandige ondernemers die tijdelijk niet voldoende inkomsten uit hun bedrijf genereren om in de kosten van het bestaan te kunnen voorzien.

Gedaan

 • Er is aan 63 ondernemers een uitkering levensonderhoud in het kader van Besluit bijstandsverlening zelfstandigen verleend en aan 12 mensen is een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen verstrekt.

Activiteit: Schuldbemiddeling bieden aan inwoners met schulden

Doen

 • Het leggen een verbinding tussen BudgetAlert en Wijkracht, waarbij wordt ingezet op de preventieve aanpak via Wijkracht om daarmee zoveel mogelijk te voorkomen dat inwoners in een schuldsituatie terecht komen bij BudgetAlert.
 • Het maken van een bestandskoppeling van signalen over betalingsachterstanden bij Menzis, Welbions en energiemaatschappijen, zodat sneller ingespeeld kan worden op inwoners met schulden. Het doel is onder meer huisuitzettingen te voorkomen.
 • Het vormgeven van de ketenaanpak en de afstemming met Budgetalert (toegang en preventie) en Stadsbank Oost Nederland, waarbij wordt ingezet op preventie.

Gedaan

 • Het beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 is in juni vastgesteld door de raad. Hierin is de verbinding tussen BudgetAlert en Wijkracht verwoord en zijn de preventietaken vastgelegd. Periodieke scholing en kennisverbreding tussen partijen is vanaf de zomer gestart.
 • Een bestandskoppeling van signalen van Menzis, energiemaatschappijen en Welbions is technisch mogelijk gemaakt en in gang gezet. Daarnaast is het convenant Huurschulden in september ondertekend door Welbions, de Stadsbank en de gemeente. Dit convenant heeft als doel de vroegtijdige signalering van problematische schulden en het voorkomen van huisuitzetting. Het convenant heeft geresulteerd in minder huisuitzettingen, minder dossiers die zijn overgedragen aan de deurwaarder en meer betalingsregelingen.
 • Er zijn door BudgetAlert 585 schuldhulpverleningstrajecten afgesloten waarvan 282 succesvol zijn afgerond. In 51 gevallen is de klant doorverwezen (met name bewindvoering) naar een andere instantie.
 • In 2016 zijn voor de gemeente Hengelo 24 schuldensituaties van bij het ROZ aangesloten ondernemers afgerond, waarvan 16 met een positief resultaat (een succesvolle sanering, directe crisisinterventie of anderszins een regeling van de schuldensituatie, informatie en advies).

Activiteit: Bijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en noodzakelijke uitgaven

Doen

 • Het verstrekken van bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten van het bestaan aan huishoudens met een laag inkomen.

Gedaan

 • Er is aan 3.570 individuele personen bijzondere bijstand verstrekt. Er zijn 13.382 verstrekkingen gedaan, inclusief 1.387 verstrekkingen individuele inkomenstoeslag. In totaal is voor € 2.388.122 aan bijzondere bijstand verstrekt. De kosten voor bijzondere bijstand zijn inclusief de kosten voor bewindvoering.
 • Voor de kosten van bewindvoering is 4.735 keer bijzondere bijstand verstrekt voor een bedrag van € 603.796.
 • De kosten van bewindvoering stijgen al jaren sterk, dit is een landelijke trend. Bewindvoering wordt door de rechter opgelegd en de kosten moeten door gemeenten worden betaald indien de onder bewind gestelde geen draagkracht heeft. De kosten zijn dan ook niet door beleid beïnvloedbaar. De kosten van bewindvoering zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen met € 255.912.

Activiteit: Individuele inkomenstoeslagen verstrekken aan huishoudens die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben

Doen

 • De individuele inkomenstoeslagen verstrekken aan rechthebbenden.

Gedaan

 • De individuele inkomenstoeslag is 1.387 maal verstrekt, 908 keer aan alleenstaanden, 251 keer aan alleenstaande ouders en 228 keer aan echtparen.

Activiteit: Bevorderen van maatschappelijke participatie door het verstrekken van vergoedingen voor sport- en culturele activiteiten

Doen

 • We investeren € 25.000 extra in het kindpakket.

Gedaan

 • Aan zwemlessen is in 2016 € 16.000 extra uitgegeven. Verwacht werd dat voor 125 kinderen een vergoeding zou worden aangevraagd, dat zijn er 200 geworden. Er is voor 75 fietsen een vergoeding verstrekt voor een totaal bedrag van € 7.500. Daarnaast is in het kader van de extra middelen voor het kindpakket aan de Voedselbank en het Jeugdsportfonds elk € 10.000 verstrekt.