Economie, Werk en Inkomen 

13. Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening

Activiteit: Beleid ontwikkelen gericht op terugkeer van bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, bevordering van wijkeconomie en adviseren en faciliteren van starters en zzp-ers.

Doen

 • We verbeteren de werkgeversdienstverlening (plaatsing) op het Werkplein en we stellen een marktbewerkingsplan 2016 op. In 2016 wordt gewerkt aan een governancestructuur van de Werkpleinen in Twente.

Gedaan

 • Er is een team producten en team diensten actief (specialisatie). Voor de verbetering van de ketenoptimalisatie (aanleveren werkzoekende kandidaten door klantmanagers en SWB) zijn afspraken gemaakt en is een instrumentenkoffer (regionaal) voor werkgevers ingericht. Daarnaast is een regionaal marktbewerkingsplan en werkplan 2016 voor Werkplein Hengelo opgesteld.
 • Ten behoeve van de governancestructuur zijn bestuurlijke en beleidsmatige regionale governanceafspraken gemaakt met betrekking tot regionale samenwerking. De structuur gaat in op 1 februari 2017.

Doen

 • We zetten in op vroeg signalering van problemen bij bestaande zzp’ers en ondernemers via advisering en coaching en nauwe samenwerking met partners en intermediairs, zoals de Belastingdienst. We proberen op deze manier ‘erger’ te voorkomen.

Gedaan

 • Door een grote inzet op de benadering intermediairs als banken, accountants, ondernemersverenigingen en de Belastingdienst worden problemen bij ondernemers op een pro-actieve wijze aangepakt. Daarnaast wordt bij bijeenkomsten voor ondernemers en intermediairs aangesloten of worden deze georganiseerd .
 • In 2016 ontving het ROZ in totaal 85 verzoeken van Hengelose ondernemers om een krediet of (verlenging van de) tijdelijke inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Er zijn ruim 200 mensen begeleid bij de start van hun onderneming. Er zijn 46 personen daadwerkelijk gestart met een eigen bedrijf.

Doen

 • We stimuleren de wijkeconomie door netwerkcafés, spreekuren en trainingen te organiseren.

Gedaan

 • De wijkeconomie is gestimuleerd door middel van de aangeboden dienstverlening, het runnen van Ondernemerscentrum H164, het organiseren van bijeenkomsten, netwerkcafés, trainingen en masterclasses, de uitreiking van de Startersprijs Midden Twente, het verzorgen van mailings en free publicity en de organisatie van het nieuwe Startersevent Twente.

Doen

 • We integreren sociale zaken van Haaksbergen in de gemeenschappelijke regeling Borne-Hengelo.

Gedaan

 • Per 1 oktober is Sociale Zaken van de gemeente Haaksbergen toegetreden tot de lichte Gemeenschappelijke Regeling Borne-Hengelo. Het uitgangspunt voor de samenwerking is dat alle partijen hetzelfde, Hengelose, werkproces hanteren. De samenwerking heeft als doel om op basis van de gerealiseerde schaalvergroting kwaliteitsverbetering en kostenbesparing te realiseren.

Activiteit: Workshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden inkopen en uitvoeren

Doen

 • We werken samen met het ROC van Twente om ondernemerschap in het onderwijs te stimuleren.

Gedaan

 • Met het ROC en Saxion is de Week van het Ondernemen georganiseerd. Er worden trainingen en leergangen in het onderwijs verzorgd en ondernemende studenten hebben begeleiding gekregen.
 • Er wordt advies en ondersteuning geboden aan sociale ondernemers of mensen die de ambitie hebben om te starten met een sociale onderneming. In samenwerking met onder andere de gemeente Enschede en de Rabobank is een versnellings- en financieringsprogramma voor sociale ondernemers opgezet.

Doen

 • We proberen kwetsbare jongeren, die door maatregelen in het onderwijsdomein tussen wal en schip dreigen te vallen, te helpen op de arbeidsmarkt. Gemeente, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven slaan de handen ineen om ook in mindere tijden juist ook kwetsbare jongeren wel te kunnen blijven ondersteunen en hen niet tussen wal en schip te laten vallen.

Gedaan

 • Via de G32 en de commissie Werk en Inkomen van de VNG is veel bestuurlijke inzet gepleegd waaronder een bestuurlijk gesprek met staatsecretaris Klijnsma en minister Bussemaker op 17 juni. Een vervolgconferentie vond plaats op 17-2-2017.
 • Vanuit het trekkerschap van de G32-themagroep ‘Sterke keten Participatie, leren, werken en ondernemen’ is met betrekking tot dossier aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt een bestuurlijke werkconferentie georganiseerd over één regeling onderkant arbeidsmarkt op 12 november. Dit heeft geresulteerd in een concept manifest.
 • Op VSO-Pro scholen zijn ‘klantmanagersteams’ ingevoerd met als doel om de aansluiting tussen het onderwijs en Sociale Zaken en de WMO soepel te laten verlopen. Daarnaast is een routekaart opgesteld waardoor alle mogelijkheden helder in beeld zijn.
 • Het instrumentarium voor werkgevers ten aanzien van Pro-VSO-leerlingen is uitgebreid.

Activiteit: Coördineren en organiseren van activiteiten om taal-, reken- en ICT-vaardigheden van inburgeraars te vergroten

Doen

 • Opvangen en maatschappelijk begeleiden van de verhoogde instroom van statushouders in Hengelo. Inzetten op participatie en integratie. Waar mogelijk en gewenst meewerken aan tijdelijke opvang van statushouders of asielzoekers.

Gedaan

 • In samenspraak met Wijkracht, Menthol , Welbions en andere partners is de taakstelling van 206 te huisvesten en begeleiden statushouders ruim gehaald. Er is dus sprake van over realisatie.
 • In 2016 is een start gemaakt met de zogenaamde participatieverklaring die feitelijk als vertrekpunt voor integratie geldt. Twee groepen statushouders hebben inmiddels de participatieverklaring getekend. Daarnaast zijn statushouders aan de slag gegaan op een werkervaringsplaats bij de SWB en is een opzet gemaakt voor een werkgelegenheidsproject bij Post NL voor deze doelgroep. Begin 2017 gaat de eerste groep aan de slag.
 • Nadat we in 2015 gestart zijn met de Aanvullende opvang (AVO) in de Willemstraat (135 plaatsen), is er in 2016 ook een AVO gevestigd in het voormalige verzorgingshuis Hooghagen, nu locatie Havezaten. Het gaat daar maximaal 250 personen voor maximaal drie jaren. Intensieve samenwerking met en tussen omwonenden, vrijwilligers, Wijkagenten, COA, Vluchtelingenwerk, pandeigenaren en de gemeente heeft er toe geleid dat deze opvang tot nu zonder grote problemen is verlopen.

Activiteit: Werkplekken bekostigen bij of via de SWB of andere SW-bedrijven voor inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening

Doen

 • In 2016 wordt verder gewerkt aan de totstandkoming van de publiekrechtelijke organisatie-eenheid voor beheer en onderhoud van de publieke ruimte. Dit in het kader van ‘Samen Verder’ met SWB en gemeente Hof van Twente (Gildebor).

Gedaan

 • De besluiten die nodig waren om per 1 januari 2017 van start te kunnen gaan met Gildebor zijn voor het eind van het jaar 2016 genomen.
 • Zo is de gemeenschappelijke regeling SWB midden Twente is in technische zin aangepast en vastgesteld om de uitbreiding van de werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling mogelijk te maken. Daarnaast heeft de raad de voor Gildebor noodzakelijke begrotingswijziging vastgesteld.
 • Om de overgang van het personeel van de gemeenten naar de GR mogelijk te maken is een akkoord bereikt over een overgangsprotocol Gildebor. Circa 90 medewerkers van de gemeente Hengelo zijn per 1 januari 2017 uit dienst getreden van de gemeente en vervolgens in dienst bij de gemeenschappelijke regeling.
 • Tussen gemeente en de gemeenschappelijke regeling is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met bijbehorende productbladen. Daarin zijn de overgedragen werkzaamheden vastgelegd. Deze productbladen worden de komende jaren verder geoptimaliseerd.
 • Verder is er een activa-passiva-overeenkomst gesloten, waarbij een groot deel van de tractie van de voormalige sector Stedelijk Beheer is overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling.
 • Ten slotte zijn ingebruikgevingsovereenkomsten gemaakt voor de locaties Asveldweg, ’t Beukert en de Kuipersdijk.

Activiteit: Inwoners met een arbeidsbeperking plaatsen op door Twentse werkgevers beschikbaar gestelde banen

Doen

 • Er moeten Twente breed 790 banen gerealiseerd worden, 515 door de marktsector en 275 door de overheid. De matching wordt verzorgd door het werkbedrijf.

Gedaan

 • Er is een werkende infrastructuur opgezet (beoordelingskader, doelgroepenregister, melding banen banenafspraak in de systemen van UWV en gemeenten). De matching is door het Werkbedrijf uitbesteed aan het Werkplein.
 • De monitoring of de doelstelling met betrekking tot het aantal te realiseren banen is gehaald gebeurt landelijk per sector (markt en overheid), niet per individuele werkgever.
 • In de zomer van 2016 is voor het eerst beoordeeld (zogenoemde één-meting) of er tot en met 2015 voldoende banen zijn gerealiseerd. Er waren voldoende banen gerealiseerd in beide sectoren, waardoor de quotumregeling niet geactiveerd is.
 • In 2017 wordt beoordeeld of er tot en met 2016 voldoende extra banen zijn gerealiseerd. De resultaten van de zogenoemde twee-meting worden rond de zomer 2017 bekend. Het proces rond het al dan niet activeren van de quotumregeling in 2017 start dan opnieuw.
 • Eind december 2016 zijn enkel de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2016 bekend. Voor de regio Twente zijn er 554 extra banen in de marktsector gerealiseerd en ten opzichte van de nulmeting op 1 januari 2013 zijn 81 minder banen in de overheidssector. De exacte realisatiecijfers over 2016 (macro) worden in juli 2017 geleverd.
 1. Er zijn plus/minus 80 loonwaardemetingen uitgevoerd
 2. Aantal aangevraagde ABA’s (aanvraag beoordeling arbeidsvermogen) door Gemeente Hengelo: 49
 3. Aantal aangevraagde IBA’s (individuele aanvraag beoordeling arbeidsvermogen) door burgers: 65
 4. Totaal Aantal uitgevoerde en gerapporteerde beoordelingen: 109
 5. Uitkomst: 86 toekenningen en 23 afwijzingen voor opname doelgroepenregister.