Economie, Werk en Inkomen 

Feitenkaarten

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
Feitenkaart 11 : Economie
11A Subsidiëren van Bureau Hengelo voor stadspromotie en evenementen. 460.903  
11B Beleid maken voor de haven, toezicht en handhaving hierop en het innen van havengelden. 398.526 414.781
11C Organiseren en aansturen van de markt en kermis. 365.829 299.900
11D Beleid maken over de economische structuur in Hengelo. 1.021.984 470.206
11E Relaties onderhouden met bestaande en nieuwe bedrijven via accountmanagers. 382.109  
11F Subsidiëren van recreatieparken in regionaal verband. 223.431  
Totaal   2.852.781 1.184.887
Feitenkaart 12 : Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid
12A Bijstand verstrekken en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen. 47.363.758 38.280.492
12B Schuldbemiddeling bieden aan inwoners met schulden. 1.328.179  
12C Bijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en noodzakelijke uitgaven. 2.332.656 849.544
12D Individuele inkomenstoeslagen verstrekken aan huishoudens die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben. 1.735.097  
12E Bevorderen van maatschappelijke participatie door het verstrekken van vergoedingen voor sport- en culturele activiteiten. 834.939 -3.956
Totaal   53.594.629 39.126.080
Feitenkaart 13 : Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening
13A Beleid ontwikkelen gericht op terugkeer van bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, bevordering van wijkeconomie en adviseren en faciliteren van starters en zzp-ers. 1.744.213  
13B Workshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden inkopen en uitvoeren. 2.709.093 75.981
13C Coördineren en organiseren van activiteiten om taal-, reken- en ICT-vaardigheden van inburgeraars te vergroten. 416.129 174.964
13D Werkplekken bekostigen bij of via SWB of andere SW-bedrijven voor inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening. 13.178.959 58.440
Totaal   18.048.394 309.385