Onderwijs en Jeugd 

21. Opgroeien en ontwikkelen

Activiteit: Uitvoeren van wettelijke taken rond het openbaar onderwijs zoals bestuurlijke en financiële taken

Doen

 • Begroting en jaarrekening van de OSG en Primato worden ter kennisname en bespreking naar de Raad gebracht

Gedaan

 • De jaarstukken van de OSG en Primato zijn afgehandeld in de Raad.
 • Er is halfjaarlijks overleg geweest met OSG en Primato tussen de wethouder en directeur of bestuurder.
 • Uitgebreide kennismaking met Raad van Toezicht OSG en Bestuur Primato

Activiteit: Opstellen van een programma onderwijshuisvesting samen met schoolbesturen over nieuwbouw en aanpassing van gebouwen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs

Doen

 • We werken aan de ontwikkeling van het Vmbo: de OSG en Carmel gaan samenwerken onder één dak. Nabij de wijk Medaillon wordt voor beide scholen één beroepsgericht Vmbo gerealiseerd. In 2016 is gestart met de bouwwerkzaamheden.

Gedaan

 • Bouw VMBO is gestart, in de loop van het schooljaar 2017/18 wordt gestart in de nieuwe VMBO Medaillon
 • Integraal Huisvestingsplan V(S)O proces is gestart 2e helft 2016, moet begin 2017 helder zijn hoe verder.

Activiteit: Beleid maken voor voorschoolse periode en primair onderwijs om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en Integrale Kindcentra (IKC)

Doen

 • Eind 2015 wordt gekozen op welke wijze vervolg wordt gegeven aan de voorschool in Hengelo. Streven is in 2016/2017 de nieuwe werkwijze ten uitvoer te brengen.

Gedaan

 • Toekomstscenario voorschool Hengelo in college en raad vastgesteld (najaar 2016), uitvoeringsregeling voorschool ontwikkeld die m.i.v. 1 januari 2017 ingezet kan worden, kwaliteit VVE is geïnspecteerd en heel goed bevonden.
 • Door het toekomstscenario en de uitvoeringsregeling voorschool is de bezuiniging van € 250.000 gerealiseerd.
 • Er is een nulmeting 1 zorgroute voorschools uitgevoerd, hier is vervolg aangegeven door scholing en informatiebijeenkomsten.

Activiteit: Inkoop van onderwijsbegeleiding ter verbetering van de zorgstructuur in de voorschoolse periode, primair, voortgezet en speciaal onderwijs

Doen

 • We willen meer scholen aansluiten bij het programma ‘Bibliotheek op school’: een nieuwe beleidsinvestering die voortkomt uit de maatschappelijke takenverkenning is het voortzetten van het programma bibliotheek op school. Het streven is daarbij om meer scholen aan te laten sluiten bij dit programma.

Gedaan

 • Inzet van impuls Opgroeien en Ontwikkelen; deze grotendeels ingezet op ondersteuning gedragsaanpakken in het primair onderwijs en de ontwikkelingen in de voorschool. In afstemming met de programmaraad Opgroeien en Ontwikkelen gedaan. De inzet is afgebouwd, voor de onderdelen taal, rekenen en opbrengst gericht werken zijn geen middelen meer beschikbaar gesteld. Zo is de bezuiniging van € 100.000 gerealiseerd.
 • Bibliotheek op school zie cultuur.

Activiteit: Leerplicht controleren en begeleiden van jongeren om voortijdige schooluitval te voorkomen

Gedaan

 • Uitvoering aan gegeven. Inmiddels team leerplicht gekoppeld aan toegang Jeugd en Gezin en RMC aan team werk en inkomen.
 • Regionaal Twentse Belofte opgesteld voor meerjarenbeleid VSV en doelgroep kwetsbare jongeren met weinig/geen aansluiting op de arbeidsmarkt. Door veranderende wetgeving van het rijk verandert de registratiefunctie van het RMC.

Activiteit: Beleid maken voor individueel en groepsleerlingenvervoer, aanvragen hiervoor toetsen, en vervoer inkopen

Gedaan

 • In regionale integrale vervoersvisie is leerlingenvervoer opgenomen en de voorbereidingen voor de aanbesteding lopen gericht op onderstaande punten.
 • Op 1 juli 2017 voor de huidige overeenkomsten regiotaxi voor alle deelnemende gemeenten.
 • Op 1 augustus 2017 voor de huidige overeenkomsten leerlingenvervoer voor o.a. de gemeente Hengelo.
 • Op 1 januari 2018 voor het vervoer binnen de huidige overeenkomsten Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD) (volwassenen en jeugdigen naar dagbesteding) voor o.a. Hengelo.
 • Op 1 augustus 2017 voor vervoer naar jeugdhulplocaties voor o.a. de gemeente Hengelo.

Activiteit: Coördineren en organiseren van activiteiten om taal- en rekenvaardigheden van volwassenen te bevorderen

Gedaan

 • Er is uitvoering gegeven aan de overeenkomst met het ROC van Twente waarin trajecten voor volwasseneducatie ingekocht worden op het ROC en in de wijken.

Activiteit: Bekostigen van peuterspeelzaalwerk

Gedaan

 • Spring! peuterspeelzalen wordt een kinderopvangaanbieder per 1/1/2017. Door de uitvoeringsregeling voorscholen in Hengelo kunnen ook ander kinderopvangaanbieders als ze voldoen aan de kwaliteitscriteria ook gesubsidieerde reguliere en Vve peuterplekken aanbieden. Ook is toegewerkt naar de mogelijkheid het aantal gesubsidieerde peuterplekken in Hengelo uit te breiden.

Activiteit: Uitvoeren van wettelijke toezichtstaken rond kinderopvang en peuterspeelzalen

Gedaan

 • Er is uitvoering gegeven aan het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen in Hengelo. Ook is in het kader van de harmonisatie van Spring! peuterspeelzalen naar kinderopvang per 1-1-2017 en het open stellen van gesubsidieerde peuterplekken gesproken over de gevolgen voor de wijze van toetsing en handhaving.

Activiteit: Subsidiëren van algemeen jeugd- en jongerenwerk, zoals jongerencentra en scouting en specifieke jeugd, en jongerenwerk gericht op jongeren die buiten de boot dreigen te vallen zoals ambulant jongerenwerk

Gedaan

 • Jeugd en jongerenwerk is onderdeel van Wijkracht. In 2016 is er een plan voor de doorontwikkeling van het jongerenwerk in Hengelo opgesteld door Wijkracht: Alle jongeren kansrijk. In 2017 wordt dit uitgerold. Daarnaast is er een stedelijk aanbod voor jongeren Skillz: gericht op talentontwikkeling voor jongeren. Jongerencentra Cerberus en Innocent organiseren zichzelf, in 2016 verschillende activiteiten georganiseerd voor jongeren o.a. optreden van bandjes, spellenmiddagen, feesten, ontmoetingsmiddagen. Door het onderbrengen van het jeugd en jongerenwerk bij Wijkracht en de doorontwikkeling is de bezuiniging op het professioneel jeugd- en jongerenwerk van € 200.000 gerealiseerd.
 • De Hengelose scoutinggroepen hebben 1024 leden (2015). Binnen de reguliere groepen heeft 14% van de jeugdleden een diagnose bijv. astma, ADHD, PDD nos. Daarnaast zijn er nog groepen Blauwe vogels voor kinderen met extra begeleidingsvraag. Er zijn 250 vrijwilligers actief, 75% jonger dan 25 jaar. Alle groepen hebben het scoutinggebouw in eigendom.