Onderwijs en Jeugd 

22. Opvoeden en zorg

Activiteit: Organiseren en bekostigen van informatie, advies en preventie rond opvoeden en zorg

Doen

 • Focus houden op kwetsbare jongeren.
 • De transformatie vormgeven.

Gedaan

 • We zijn gestart met de Lef projecten op basis van de Hengelose Transformatie agenda. Voor jeugd zijn dit: Voorbereid ouderschap, Doe-boerderij/gebied, Jeugdkracht, VSO-Pro werkt.
 • Voor opgroeiondersteuning is een subsidieregeling ontwikkeld en uitgezet.
 • Ondertussen 074 is doorontwikkeld naar een online platform voor jongeren met gebruik van diverse social media, met de website is gestopt.
 • LOES voorbereidingen getroffen voor de nieuwe positionering LOES. Versterken outreachend werken op de basisscholen.
 • Bereik ouders bij oudercursussen is groot.

Activiteit: De GGD financieren voor uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheidszorg

Gedaan

 • Uitvoering aan gegeven. In overleg met de JGZ een werkplan Hengelo 2016 opgesteld en uitgevoerd. O.a. de voorzetting en doorontwikkeling van het project Centering parenting (groepsgerichte consulten voor jonge ouders), het vormgeven van het adolescentencontactmoment op het VO, het verzorgen van groepsvoorlichtingen.
 • Medio 2016 is het E-MOVO onderzoek (leefstijl) dat onder VO-jongeren is gehouden gepresenteerd. Het aantal jongeren dat drinkt of rookt blijkt af te zijn genomen. Het aantal jongeren met gehoorproblemen is hoog, teveel jongeren hebben overgewicht en de opvattingen van jongeren t.a.v. homoseksualiteit laten te wensen over.

Activiteit: Inkopen van Jeugdhulp zoals bij opvoed- en opgroeiproblemen, psychische problemen en verstandelijke beperkingen

Doen

 • We willen de inrichting van de toegang tot jeugdhulp in 2016 verder optimaliseren. Zo leren we door praktijkervaringen steeds beter hoe we kunnen zorgen dat samen met jeugdigen en hun ouders gekomen wordt tot een ondersteuningsplan op maat. Vanuit het team Jeugd en Gezin worden hiertoe zowel intern (met Leerplicht, Wmo en Sociale Zaken) als extern (met Onderwijs, Huisartsen, Wijkracht en gedwongen kader) verbindingen gelegd.
 • We gaan de inkoop en uitvoering van jeugdhulptaken doorontwikkelen: in 2014 zijn in regionaal verband inkoopafspraken gemaakt voor de uitvoering van de jeugdhulptaken in 2015. De inkoop van de jeugdhulp is begin 2015 geëvalueerd. Besloten is de overeenkomsten met een jaar te verlengen. Op basis van de ervaringen wordt het inkoopproces voor 2017 doorontwikkeld en bijgesteld.

Gedaan

 • De raamovereenkomsten voor jeugd 2017 zijn verlengd en maatwerk is opnieuw aanbesteed. De voorbereidingen zijn gestart voor een regionale getransformeerde inkoop van jeugdhulp en WMO ondersteuning in 2018.
 • De toegang Jeugd en Gezin: er is een integraal kader opgesteld voor regievoering binnen het sociaal domein. Er is gestart met opstellen van een normering van de caseload van de regisseurs. Het team leerplicht is onderdeel geworden van de toegang Jeugd en Gezin. De verbinding met diverse partijen (onderwijs, huisartsen, GI’s, wijkracht, VTT) is verder versterkt. Met het onderwijs is gestart met experimenten voor groepsgerichte inzet van jeugdhulp in school.

Activiteit: Inkopen van beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering na uitspraak van de kinderrechter

Gedaan

 • De werkafspraken VTT Hengelo zijn aangepast. Regionaal wordt onderzocht hoe VTT juridisch gepositioneerd kan worden. Onderzocht wordt of er ook relatie met de beheerorganisatie van het veiligheidshuis Twente gelegd kan worden.
 • De samenwerking met de Raad voor de kinderbescherming loopt goed. De samenwerkingsafspraken worden begin 2017 aangepast.
 • De gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering voeren de maatregelen uit. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd over de onderlinge samenwerking. Afgesproken is intensiever samen te gaan werken vanuit de toegang Jeugd en Gezin bij start, tijdens en bij afsluiting van maatregelen.