Onderwijs en Jeugd 

Feitenkaarten

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
Feitenkaart 21 : Opgroeien en ontwikkelen
21A Uitvoeren van wettelijke taken rond het openbaar onderwijs zoals bestuurlijke en financiële taken. 714.148 361.684
21B Opstellen van een programma onderwijshuisvesting samen met schoolbesturen over nieuwbouw en aanpassing van gebouwen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. 12.784.913 7.023.583
21C Beleid maken voor voorschoolse periode en primair onderwijs om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en Integrale Kindcentra (IKC). 1.630.427 1.042.572
21D Inkoop van onderwijsbegeleiding ter verbetering van de zorgstructuur in de voorschoolse periode, primair, voortgezet en speciaal onderwijs. 191.462  
21E Leerplicht controleren en begeleiden van jongeren om voortijdige schooluitval te voorkomen. 610.533 300.740
21F Beleid maken voor individueel en groepsleerlingenvervoer, aanvragen hiervoor toetsen en vervoer inkopen. 737.677 3.053
21G Coördineren en organiseren van activiteiten om taal- en rekenvaardigheden voor volwassenen te bevorderen. 42.204  
21H Bekostigen van peuterspeelzaalwerk. 918.116  
21I Uitvoeren wettelijke toezichtstaken rond kinderopvang en peuterspeelzalen. 789.064 27.824
21J Subsidiëren van algemeen jeugd- en jongerenwerk, zoals jongerencentra en scouting en specifiek jeugd- en jongerenwerk gericht op jongeren die buiten de boot dreigen te vallen zoals ambulant jongerenwerk. 1.678.654 97.683
Totaal   20.097.197 8.857.138
Feitenkaart 22 : Opvoeden en zorg
22A Organiseren en bekostigen van informatie, advies en preventie rond opvoeden en zorg. 1.017.882  
22B De GGD financieren voor uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheidszorg. 1.746.871  
22C Inkopen van Jeugdhulp zoals bij opvoed- en opgroeiproblemen, psychische problemen en verstandelijke beperkingen. 19.909.801 0
22D Inkopen van beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering na uitspraak van de kinderrechter. 2.088.199  
Totaal   24.762.753 0