Welzijn en Zorg 

31. Maatschappelijke ondersteuning en geïndiceerde zorg

Activiteiten:

 • Subsidiëren van maatschappelijke opvang, begeleiding, bemoeizorg en preventieve GGZ
 • Door middel van het bieden van een gespreksplatform en subsidie initiatieven ter versterking en uitbreiding van het algemene en voorliggende voorzieningen stimuleren
 • Huishoudelijke hulp financieren voor mensen met een Wmo-indicatie
 • Vervoersvoorzieningen zoals collectief vraagafhankelijk vervoer financieren voor mensen met een Wmo-indicatie
 • Financieren van aanpassingen in en aan woningen voor mensen met een Wmo-indicatie
 • Beoordelen en financieren van Wmo-begeleiding, zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding (dagbesteding en –opvang)
 • Beleid maken voor individuele WMO-voorzieningen en het uitvoeren van Wmo-indicaties (inclusief medische advisering)

Doen

 • Een plan maken voor de huisvesting van AC Bij de Toren met aandacht voor medische zorg, bemoeizorg en dagactiviteiten.

Gedaan

 • Humanitas onder Dak is ondersteund bij het vinden van een nieuwe locatie. AC bij de toren is medio 2016 verhuisd naar het voormalig MEE pand aan de Deldenerestraat. De naam is gewijzigd in Heemsdock. Betreft een inloopvoorziening in combinatie met dagbesteding.

Doen

 • De inkoop en uitvoering van Wmo-taken door ontwikkelen op basis van eerdere ervaringen.

Gedaan

 • Voor 2016 is de zorg en ondersteuning ingekocht door verlenging van de contracten die in 2015 zijn afgesloten. In 2016 zijn ook de contracten voor 2017 verlengd.
 • Met betrekking tot de inkoop vanaf 2018 is in 2016 gezamenlijk met de 14 Twentse gemeenten, na een uitgebreid proces van evaluatie en discussie met betrokken partijen, een koersdocument opgesteld met visie, uitgangspunten en stip op de horizon voor toekomstige inkoop.
 • Met betrekking tot de uitvoering van Wmo taken zijn stappen gezet in het optimaliseren van de toegang, het besluitvormingsproces en afstemming met voorliggende voorzieningen (zoals Wijkracht). Na melding vindt nu binnen vijf werkdagen een keukentafelgesprek plaats, waardoor de benodigde zorg en ondersteuning waar nodig snel kan worden ingezet.
 • Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep betreffende de Huishoudelijke ondersteuning hebben wij in 2016 onze verordening en onze werkwijze bij de toegang aangepast.

Doen

 • De transformatie vormgeven.

Gedaan

 • Zoals bij het centrale thema al is aangegeven hebben wij in 2016 samen met partners in onze stad een transformatie-agenda opgesteld en zijn we vijf lef-projecten gestart om te komen tot veranderingen in de zorg en ondersteuning. Belangrijk daarin is dat we zeggen dat dat wat goed is moet blijven, maar dat we vooral kansen zien in het door ontwikkelen van voorliggende voorzieningen om de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar meer preventie en algemene voorzieningen te realiseren. In het kader van het lef-project dag- en vrijetijdsbesteding is in overleg met het veld en betrokken instanties gezocht naar initiatieven die op korte termijn kunnen worden gestart. Voorbeeld hiervan is de start in 2016 van AVEM waar contact en ontmoeting voor allochtone ouderen in verschillende taalgroepen wordt georganiseerd. Door de aanwezigheid van deze voorziening zullen we naar verwachting minder allochtone ouderen indiceren voor een maatwerkvoorziening (dagbesteding).
 • In het kader van vernieuwing hebben we in 2016 bij Wijkracht een pilot uitgevoerd met de inzet van MBO professionals (thuisbegeleiders) voor psychosociale hulpverlening (MBO-sociaal). De eerste resultaten zijn veelbelovend (minder doorverwijzingen naar tweedelijns zorg), maar voor het trekken van conclusies moet de pilot een jaar doorlopen. Ook hebben we in 2016 de inzet van Praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen (POH) voort gezet. Omdat we ook hier zien dat er minder doorverwijzingen zijn naar de tweedelijns zorg, zal dit vanaf 2017 structureel in de begroting worden opgenomen.

Doen

 • Onderzoek doen naar verdere maatregelen om negatieve herverdeeleffecten van de invoering van het objectieve verdeelmodel Wmo verder op te vangen.

Gedaan

 • Voor een deel proberen we dit met de activiteiten en projecten uit de transformatie-agenda op te vangen en een verschuiving te stimuleren van maatwerk naar voorliggende en algemene voorzieningen zodat er minder, geen of pas later maatwerk hoeft te worden ingezet.

Doen

 • Het Privacy management plan uitvoeren (onder andere scholing en werkprocessen aanpassen).

Gedaan

 • In 2016 is een project uitgevoerd waarbij gezocht is naar een eenduidig begrippenkader en afspraken rondom regie in het sociale domein. We hebben gezocht naar een uniforme werkwijze om regie te voeren, met in achtneming van de privacywet.

Doen

 • Doorontwikkelen werkafspraken vanuit toegangsteams met Veilig Thuis Twente en Cimot.

Gedaan

 • Er zijn met Veilig Thuis Twente (VTT) concrete samenwerkingsafspraken gemaakt. Wie voert wanneer regie over een casus en wanneer en hoe worden casussen overgedragen. Zie voor meer informatie programma 2.
 • Wij maken nu actief deel uit van het CIMOT. Accent ligt hier op kwaliteitsbeoordeling van de afgegeven adviezen. Dit met het oog op de toekomstige overgang van Beschermd wonen van centrum gemeente naar gemeente Hengelo.