Welzijn en Zorg 

32. Wijkwerk, welzijn en gezondheidszorg

Activiteiten:

 • Informeren, adviseren en ondersteunen van cliënten bij het zorgloket (in samenwerking met wijkteams)
 • Subsidiëren van beheer, activiteiten en exploitatie van wijkwelzijnsvoorzieningen zoals buurtcentra en speeltuinen
 • Inzetten van stadsdeelregisseurs als vaste contactpersonen tussen de gemeente en wijkbewoners en subsidiëren van bewonersparticipatie zoals bewonersorganisaties en buurtbonnen
 • Financieren van de GGD voor publieke gezondheidszorg, zoals epidemiologie, gezondheidszorgbevordering en infectieziekte bestrijding
 • Subsidiëren van algemeen maatschappelijk werk en thuisbegeleiding
 • Subsidiëren van maatschappelijke opvang, begeleiding, bemoeizorg en preventieve GGZ

Doen

 • Werken aan één centrale toegang waar burgers met al hun vragen over zorg, welzijn en werk terecht kunnen.

Gedaan

 • Door een samenvoeging van de sectoren Samenleving en Sociale Zaken (tot sector Sociaal) is meer afstemming in de toegang tot zorg, ondersteuning en inkomen, werk. Vanuit het lef-project ‘Samen de vraag centraal’ is aan de hand van casussen gekeken hoe de centrale toegang zich nog verder kan doorontwikkelen. En door een nauwe samenwerking met Wijkracht is er een laagdrempelige toegang.

Doen

 • Verder inzetten op Wijkracht.

Gedaan

 • In 2016 zijn de organisaties Scala, SIZT, SWOH en Carintreggeland Maatschappelijke Diensten samen gegaan in een nieuwe organisatie Wijkracht. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de inzet van (vrijwillige en professionele) cliëntondersteuners, de afstemming met het Zorgloket en de teams Wmo en Jeugd&Gezin, over de ondersteuning aan vluchtelingen en over de pilot MBO-sociaal.

Doen

 • Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers door uitvoering van de actieplannen mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Gedaan

 • Het actieplan Mantelzorg mogelijk maken is in 2016 met input van de gemeenteraad vastgesteld door het college. Over het actieplan Vrijwillige inzet versterken is in concept besproken met de gemeenteraad en zal begin 2017 door het college worden vastgesteld.
 • Vanuit het actieplan Mantelzorg mogelijk Maken werd in 2016 o.a. gewerkt aan de uitbreiding van ontmoetingsplaatsen voor mantelzorgers door meer diversiteit binnen mantelzorgcafés, het vergroten van bekendheid van de effecten van mantelzorg bij werkgevers en de waardering voor mantelzorgers door een goed bezochte feestavond in De Waarbeek die door de bezoekers met een 8.5 gewaardeerd werd.
 • Vanuit het actieplan Vrijwillige inzet Versterken werd in 2016 o.a. gewerkt aan bekendheid van het Servicepunt Vrijwilligerswerk door doelgroepgerichte presentaties (aan professionals, instellingen voor vrijwilligerswerk en besturen van organisaties), een positieve promotie door een prominente plaats op het publieksplein van de gemeente en publiciteit in gemeentelijke media en de waardering van vrijwilligers door een vrijwilligersfeestavond met awards voor vrijwilligers die zich op een bijzondere manier hadden ingezet.

Doen

 • Uitvoeren van de beleidsregels mantelzorgwoningen (in ontwikkeling).

Gedaan

 • Met een aangepast Besluit omgevingsrecht (BOR) is op 1-11-2014 de ruimtelijke wetgeving rond mantelzorgwoningen vereenvoudigd. De gemeente zal de gevolgen van deze wijziging in een beleidsnotitie verwoorden. Dit stond gepland voor 2016 maar is niet gerealiseerd. We gaan dit in 2017 oppakken.

Doen

 • Omdat Hengelo vanaf 2015 'Regenboogstad' is werken we verder aan het projectplan 'seksuele diversiteit' dat we zijn overeengekomen met het ministerie van OCW.

Gedaan

 • Vanuit seksuele diversiteit (= LHBT beleid) vonden in 2016 o.a. de volgende acties plaats: het trainen van jongerenwerkers in het signaleren en bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en discriminatie, een symposium over seksuele diversiteit in relatie tot bi-culturaliteit en een groots opgezette Coming Outweek met tal van activiteiten waaronder een Regenboogontbijt, ene roze kerkdienst en een Kunstroute.

Doen

 • Optimaliseren van de programmering in de wijken en het gebruik van wijkwelzijnsaccommodaties (en ander gemeentelijk vastgoed).

Gedaan

 • Met alle betrokken organisaties, professioneel en vrijwillig, zijn wij in overleg getreden om activiteiten uit ontmoetingsruimten over te hevelen naar onder andere gemeentelijke wijkcentra. We zijn gestart met Palet. De ontmoetingsactiviteiten daar zijn overgeheveld naar wijkcentrum de Hengelose Es. Verder wordt ook vanuit het lef-project Dag- en vrijetijdsbesteding gekeken naar het benutten van ons maatschappelijke vastgoed (in navolging van ’t Vogelkwartier).
 • Wijkracht heeft opdracht gekregen de activiteiten zoveel mogelijk vanuit de wijkcentra te gaan organiseren.

Doen

 • Een verschuiving bewerkstelligen van maatwerk naar meer algemene voorzieningen.

Gedaan

 • In 2016 heeft bij Wijkracht de pilot MBO-sociaal gedraaid om voorliggend psychosociale hulpverlening te bieden. Zie hiervoor. Om te kijken wat Wijkracht voor jeugdigen kan betekenen zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen voor het project Jeugdkracht, dat in 2017 zal starten.
 • Vanuit het lef-project ‘Dag- en vrijetijdsbesteding’ wordt de volgende opdracht uitgevoerd: ‘Wat moet veranderen en wat moet er gedaan worden in de uitvoering en organisatie van het wijkwelzijnswerk om de programmering en het accommoderen van welzijn en zorg optimaal aan te laten sluiten op de transities?’ In 2016 is een inventarisatie gedaan van maatwerkvoorzieningen en voorliggende voorzieningen en is een Wijk DNA profiel opgesteld. Op basis daarvan zal een plan worden opgesteld voor mogelijke verschuivingen.

Doen

 • Uitvoeren actieplan Gezond in de stad (GIDS) (in ontwikkeling).

Gedaan

 • Het doel van het plan is om gezondheidsachterstanden (binnen wijken) te verminderen. In 2016 was er bijzondere aandacht voor de pijlers 'goede preventie en zorg' en 'Gezonde sociale omgeving'. Zo is er bijvoorbeeld binnen de pijler 'goede preventie en zorg' gewerkt aan een programma rondom dementie, waarbij de nadruk lag op vroeg signalering (in de niet-pluis fase) en voorliggende ondersteuning. Een voorbeeld van de pijler 'Gezonde sociale omgeving' is de beweegmakelaar bij Wijkracht.

Doen

 • Evalueren de pilot inzet praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen en de inzet wijkverpleegkundigen.

Gedaan

 • Het werkplan huisartsen en zorg voor kwetsbare jeugdigen 2016 is uitgevoerd. Naast het evalueren van het effect van de inzet van POH (zoals eerder aangegeven heeft het geleid tot minder doorverwijzingen naar tweedelijns zorg), hebben we gekeken naar de rol, positionering en financiering van de POH.
 • De inzet van uren wijkverpleegkundigen in wijkteams Wijkracht is zeer positief verlopen en ervaren en heeft een meer structureel karakter gekregen door ontwikkeling en toepassing van de Menzis inkoopmodule Sociale Infrastructuur in wijken in 2017.

Doen

 • Opgavegericht werken (vanuit gebiedsgerichte aanpak).

Gedaan

 • Het Buurtsignaleringssysteem is uitgebreid. Per subbuurt van 150-200 woningen is een vitaliteitsscore berekend. Mede aan de hand van dit systeem zijn samen met partners (Welbions, politie) per stadsdeel opgaven benoemd.