Programmarealisatie 

Sport en Cultuur

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder Bruggink
Betrokken sector(en):Samenleving en Stedelijk Beheer
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Katja Boerrigter en Herman Tinselboer

De gemeente wil dat sport voor iedereen toegankelijk is, veilig en laagdrempelig. Inwoners zijn er vooral zelf verantwoordelijk voor of ze sporten en bewegen. Ook gaan we uit van de eigen kracht van de sportaanbieders. Als gemeente willen we wel maatschappelijk actieve sportverenigingen ondersteunen. We zien duidelijk dat het sportbeleid niet op zichzelf staat, maar nauw verweven is met andere beleidsterreinen. Op het gebied van cultuur streeft de gemeente naar een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele infrastructuur. We willen dat de inwoners weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft. Maar ook dat ze geschoold kunnen worden in kunst en cultuur en dat ze er volop aan deel kunnen nemen. De gemeente wil ook kansen geven aan kunstenaars om in Hengelo te werken of hun werk te presenteren. De gemeente speelt hierin verschillende rollen: regisseur, subsidieverlener, opdrachtgever en vastgoedverhuurder.

Relevante beleidsnota’s

  1. Kadernota Sport en Bewegen 2016
  2. Kunst- en Cultuurvisie Hengelo 2014-2020
  3. Kwartier maken voor de Collectie Hengelo (2008)


41. Sport 42. Cultuur Prestatie indicatoren Feitenkaarten