Sport en Cultuur 

41. Sport

Activiteit: Beheren en onderhouden van sporthallen en sportzalen

Doen

 • Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen is onder meer besloten tot een pilot themahal. Sportverenigingen en gemeente verkennen de mogelijkheden ten aanzien van beheer, klein onderhoud en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties door sportverenigingen. De verwachting is dat in sportseizoen 2017/2018 de pilot in werking treedt voor de duur van 2 jaar.
 • De digitalisering van het verhuursysteem voor sportaccommodaties is in gang gezet en treedt in sportseizoen 2017/18 in werking. Het systeem wordt gebruikersvriendelijker en transparanter.
 • Komend jaar wordt actief ingezet op duurzaam gebruik (en indien mogelijk kostenbesparing) sportaccommodaties.
 • De vloer van sporthal OSG wordt in 2017 hersteld

Gedaan

 • Uitvoeringsprogramma (binnen) sportaccommodaties is vastgesteld met daarin heldere uitgangspunten ten aanzien van samenwerking, optimale benutting en afstemming.
 • De opslagruimte sportzaal Beckum is opnieuw ingericht.

Activiteit: Beheren en onderhouden van zwembaden en exploiteren van het Twentebad

Doen

 • Het 43 jaar oude Twentebad duurzaam renoveren in de periode 2016-2019. In 2016 wordt de beweegbare bodem in het recreatiebad geplaatst en worden energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Verder moeten de plannen voor 2017 (renovatie 50m wedstrijdbad en vervanging blaashal) worden afgerond.
 • Een bezuiniging van € 20.000 wordt gerealiseerd door 1,0 fte bestaande zwemonderwijzer om te vormen naar een buurtsportcoach zwemmen, waarbij deze functionaris – naast een aantal bestaande zwemactiviteiten – een aantal nieuwe zwemactiviteiten uitvoert, specifiek gericht op bepaalde doelgroepen, zoals ouderen of mensen met een beperking.
 • Uitvoering geven aan de nieuwe zwembadwet in 2016.

Gedaan

 • Meerdere werkzaamheden (fase 1) zijn uitgevoerd. De beweegbare bodem is geplaatst, perrons zijn verhoogd en het perron is opnieuw ingedeeld.
 • Verschillende (energie besparende) maatregelen zijn uitgevoerd, bij voorbeeld aan de installaties. Hiermee wordt voldaan aan nieuwe zwembadwet.
 • Aanbesteding voorlopig ontwerp buitenbad is afgerond en plannen renovatie 50 meter wedstrijdbad is gedaan.
 • Bezuiniging 1,0 fte zwemonderwijzer om vormen naar buurtsportcoach zwemmen is gerealiseerd.
 • De invoer van de zwembadwet is uitgesteld. Bij alle renovaties op water technisch gebied hebben we nauw overleg gehad met de provincie Overijssel om er zeker van te zijn dat deze renovaties in lijn zijn met de nieuwe zwembadwet. Deze wet raakt onder meer de zwemwaterkwaliteit bij de rondpompcapaciteit, de nieuwe buffers, de flow over de glijbanen, de nieuwe beweegbare bodem en het zwemwatermonitoringsysteem

Activiteit: Beheren en onderhouden van sportparken en het FBK-stadion

Doen

 • Nieuwe kaders en criteria voor de aanleg en vervanging van (kunst)grasvelden formuleren.
 • Beheer en onderhoud sportparken en FBK stadion (€ 35.000 en eenmalig € 400.000). Er wordt bezuinigd door belijningskalk in rekening te brengen bij de sportverenigingen en de huur van natuur- en kunstgrasvelden te verhogen. Daarnaast wordt eenmalig € 400.000 bezuinigd doordat een minimale ontwikkeling van het sport- leercentrum wordt gerealiseerd.
 • Werken verder aan het project Sport Centre Hengelo door de verdere inrichting van het gebied rondom het FBK-stadion.

Gedaan

 • In 2016 is de kadernota Sport en Bewegen en het uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen vastgesteld. In dit programma zijn de nieuwe kaders en criteria voor de aanleg en vervanging van (kunst)grasvelden beschreven.
 • Bezuinigingen door middel van belijningskalk in rekening te brengen bij de sportverenigingen en de minimale ontwikkeling van sport- en leercentrum zijn gerealiseerd.
 • Planning aanleg en renovatie kunstgrasvelden tot 2020 is gerealiseerd.
 • Omgeving rondom FBK stadion is (grotendeels) gedaan en wordt verder ingericht.

Activiteit: Uitvoeren van ondersteuning van (school)sportactiviteiten (Sport-en speluitleen) en evenementen

Doen

 • Streven naar volledige invulling van 16,8 fte combinatiefuncties/buurtsportcoaches eind 2016, waaronder 2,0 fte buurtsportcoaches voor sport/zorgarrangementen bij Twentebad.

Gedaan

 • Eind 2016 zijn de combinatiefuncties allemaal ingevuld. De combinatiefunctionarissen zijn actief op het gebied van sport en van cultuur. Er is een bezuiniging gerealiseerd door twee bestaande zwemonderwijzers om te vormen naar een buurtsportcoach zwemmen.
 • Vanaf 2016 zijn enkele specifieke subsidieregelingen gericht op sportstimulering bezuinigd en zijn enkele subsidiebedragen verminderd. De opgelegde bezuiniging is behaald.
 • In 2016 zijn we gestart met het sportkennismakingsproject Hengelo in Beweging 55 plus.
 • In het schooljaar 2016/2017 zijn we gestart met het sportkennismakingsproject gericht op leerlingen van leerwerktrajecten van de Kapstok.
 • In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een pilot schooljudo op 15 basisscholen. Dit hebben we vanuit Hengelo Sport gedaan met inzet van de lokale judoverenigingen.
 • In 2016 hebben we middels een combinatiefunctionaris een aantal maanden extra sport- en spelactiviteiten aangeboden aan leerlingen van de Horizon (statushouders); aangezien hierin vanuit de reguliere onderwijsmiddelen nog niet in voorzien kon worden.

Activiteit: Subsidiëren van sport voor jeugd en gehandicapten

Doen

 • We stimuleren jeugd en mindervaliden om te gaan en blijven sporten bij een sportvereniging. Daarvoor stellen we per lid subsidie beschikbaar aan de sportvereniging.

Gedaan

 • In 2016 hebben 50 sportverengingen subsidie aangevraagd en gekregen voor in totaal 7.519 jeugdleden (€ 6,-) en 263 minder valide leden (€ 57,-).

Activiteit: Ondersteuning van sportverenigingen

Doen

 • Toetsen of sportverenigingen voldoen aan de governance code. De governance code houdt in dat instellingen en verenigingen, die met name uit vrijwilligers bestaan, voldoende toegerust zijn om hun taken uit te kunnen voeren en de daarbij horende verantwoordelijkheden te kunnen dragen.

Gedaan

 • In 2016 is het sportbeleid geactualiseerd. In de kadernota Sport en Bewegen is in de beleidslijn verenigingsondersteuning op hoofdlijnen beschreven wat we gaan doen. In het uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen is concreet beschreven hoe we dat gaan doen.
 • Eind 2015 heeft sportservice Overijssel in samenwerking met gemeenten de Verenigingsmonitor uitgevoerd. Daarin wordt de stand van zaken en het functioneren van de sportverenigingen onderzocht, waaronder de governance code. Begin 2016 zijn de resultaten gepresenteerd. Er hebben 30 Hengelose sportverenigingen meegedaan. De clubs zijn over het algemeen positief over de toekomst, de sterkte en financiën.
 • In 2016 hebben we sportverenigingen ondersteund door het organiseren van een aantal themabijeenkomsten. Daarnaast is er vanaf mei 2016 een combinatiefunctionaris aangesteld bij Wijkracht (Beweegmakelaar) die sportclubs specifiek kan ondersteunen bij het (beter) bereiken van specifieke doelgroepen en het (verder) oppakken van hun maatschappelijke rol.
 • We hebben sportverenigingen geholpen bij het indienen van subsidieaanvragen m.b.t. maatschappelijk verantwoord verenigen (bijvoorbeeld sportimpuls).
 • Via diverse kennismakingsprojecten (Hengelo Sport, Scoren in de Wijk, Hengelo in Beweging, Special Heroes) hebben sportverenigingen hun sport bij verschillende doelgroepen onder de aandacht kunnen brengen.